Meny

Ribban 5 och 7

Syftet med detaljplanen är att pröva marken för skol- och verksamhetsområde i befintlig byggnad samt pröva möjligheten att bygga nya bostäder och kommersiella verksamheter norr om befintlig byggnad.

Om planarbetet:

Kungsleden Skotpunkten AB och Svefa AB ansökte 29 september 2020 om planbesked, för fastigheterna Ribban 5 och 7, med syfte att pröva marken för skol- och verksamhetsändamål i befintlig byggnad samt pröva möjligheten att bygga bostäder och kommersiella versamheter norr om befintlig byggnad.

I kommunens fördjupade översiktsplan för tätorten och Skavsta från 2013 pekas planområdet ut som ett utredningsområde för skola, bostäder och handel. Även i den kommande översiktsplanen är Spelhagen utpekat som ett utvecklingsområde för blandstad. Planarbetet för fastigheterna kan dörmed ses som en början på en omvandling av Spelhagen i linje med kommunens översiktsplan. Det finns behov av fler skolplatser i denna delen av staden vilket gör planen till ett positivt tillskott till staden om markanvändningen anses som lämplig.

Planen berör ett område som kan skapa en viktig koppling mellan stadskärnan och Arnö genom att bli en förlängning av staden. Platsens förutsättningar gör att omfattande utredningar behöver genomföras innan markens lämplighet för skolverksamhet avgörs. Platsens befintliga byggnad skapar unika möjligheter att utnyttja befintliga strukturer ur ett hållbarhetsperspektiv.

Den framtida planen anger förutsättningar för skola och bostäder. Det finns ett behov inom kommunen att skapa fler skolplatser i centrala Nyköping. Därför är detta planbesked högt prioriterat av Samhällsbyggnad. Platsen har utmanande grundförutsättningar och därför föreslås att en förstudie, som utreder planförutsättningarna, genomförs i ett tidigt skede av planprocessen för att komma fram till ett utvecklingsförslag som tar hänsyn till de komplexa förutsättningarna på bästa sätt.

Planen medför att flera bostäder och eventuella skolplatser kan tillföras i stadens centrala delar. Planen blir ett tillskott för den framtida utvecklignen av Spelhagen vilket gör att ett helhetsgrepp behöver beaktas under planprocessen.

Diarienr. SHB 20/209

Status i planarbetet:

Initieringsskede där grundläggande utredningar genomförs för att identifiera problembilden av området.

Kontakta oss

Handläggare:

Victoria Alstäde
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: