E-tjänster och blanketter

På den här sidan hittar du länkar till alla e-tjänster och blanketter.

Välj en kategori i fältet för att endast visa e-tjänster och blanketter inom ett visst område.

Filtrera e-tjänster efter kategori

Allmän förskola - Ansökan
Anmäl diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i förskolan och skolan
Anmälan om provsmakning av alkohol
Anmälan om ändrade ägarförhållanden för serveringstillstånd
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp - ansökan
Ansökan om provsmakning av alkohol för partihandlare och tillverkare
Ansökan om stadigvarande tillstånd för catering, slutna sällskap
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol för slutna sällskap
Ansökan om stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till allmänheten
Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten
Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till slutna sällskap
Ansökan om tillstånd vid pausservering
Avbokning av boendestöd, under viss tid
Avfall för anläggningsändamål - anmälan
Avfallsdeklaration för deponiavfall
Avgiftsjämkning vid dubbelt boende - Ansökan
Avloppsanläggning - utförandeintyg
Avloppsanordning - ansökan-anmälan
Barn placerade i fristående regi - anmälan
Bassängbad - anmälan
Bassängbad - anmälan om avvikelse
Begäran om registerutdrag
Beräkna barnomsorgsavgift
Beställning av kartmaterial och mättjänster
Bibliotek - e-böcker
Bibliotek - författarlexikon
Bibliotek - lånekort
Bibliotek - streama film
Bibliotek - sök, boka och låna böcker
Bibliotek - tidningar från hela världen
Blomlådor som farthinder - ansökan
Blomlådor som farthinder - årlig nyanmälan
Boendeparkering - ansökan
Boendeparkering - intyg för utlåning av bil
Bostadsanpassningsbidrag - Ansökan
Bostäder och lokaler - lämna klagomål till hyresvärd
Bostäder och lokaler - lämna klagomål till miljöenheten
Brandfarlig vara - ansökan om hantering
Brandfarlig vara - ansökan om upphörd hantering
Busskort - anslutningsbidrag för Nyköpings gymnasium
Busskort och resebidrag - ansökan
Bygg - ansökan om slutbesked
Bygg - Beställning av lägeskontroll
Bygg - Handlingar från bygglovarktivet
Bygg - Komplettera ditt byggärende - anmälan, bygglov och förhandsbesked
Bygg - lämna svar vid hörande av grannar och sakägare
Bygg - Meddelande till bygglovhandläggare
Bygg - Mina byggärenden
Bygg - Ta del av beslut som granne eller sakägare
Bygg - Ta del av beslut som sökande och kontrollansvarig
Bygglov - ansökan/anmälan
Byte av kommunal grundskola - ansökan
Byte av utförare för hemtjänst - Ansökan
C-anmälan för miljöfarlig verksamhet
Cistern som tagits ur bruk
Dagparkeringstillstånd - ansökan
Djurhållning inom detaljplanelagt område - Ansökan
Ekonomiskt bistånd vid begravning - Ansökan
Ekonomiskt stöd vid ordinarie assistens för sjukdom - ansökan
Elevinfo
Explosiv vara - anmälan om upphörd hantering
Explosiv vara - ansökan om godkännande av föreståndare
Explosiv vara - ansökan om hantering
Flytt av fordon på privat mark - begäran
Fosforfälla - ansökan om förlängt hämtningsintervall
Fristående skolverksamhet (förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg) - ansökan till kommunen
Fyrverkerier - ansökan om tillstånd
Färdtjänst - ansökan
Färdtjänst - läkarintyg
Föreningsregistret - ansök om bidrag
Föreningsregistret - registrera förening
Föreningsregistret - sök förening
Föreningsregistret - uppdatera föreningsinformation
Förlorat busskort - anmälan
Förtroendevald - avsägelse
Förtroendevald - intyg från arbetsgivare
Förtroendevald - personuppgifter
God man - anmälan om att en person behöver god man eller förvaltare
God man - ansökan om samtycke till arvskifte
God man - ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt
God man - begäran om att få avsluta uppdraget
God man - ensamkommande barn - redogörelse
God man - ensamkommande barn - redogörelse: aktivitetslogg
God man - huvudmannens förmåga till samtycke
God man - redogörelse för bevaka rätt
God man - redogörelse för genomförda insatser
God man - specifikation av inkomster
God man - specifikation av utgifter
God man - tillgångsförteckning
God man - uttag från spärrat konto eller omplacering av tillgångar - ansökan
God man - Års- och sluträkning, skrivbar i Word
God man - Års- och sluträkning, summeringsbar i Excel
God man eller förvaltare - ansökan till tingsrätten
God man eller förvaltare - intresseanmälan
Grannyttrande - miljö
Grävtillstånd - ansökan
Gymnasiet - ansökan
Gymnasiet för dig med särskilda skäl - Ansökan
Gödsel - ansökan om undantag från bestämmelserna av spridning
Hemtjänst - uppsägning
Hushållsavfall - ansökan om förlängt hämtningsintervall, uppehåll eller befrielse från hämtning
Hushållsavfall - ansökan om gemensam behållare
Hygienisk behandling - anmälan
Idrottsstipendium - ansökan
Inackorderingsbidrag, gymnasial utbildning - ansökan
Inkomstförfrågan
Inköp av restaurangrörelse
Insats på äldreboende - avbokning
Insats på äldreboende - avbokning under viss tid
Insatser enligt SoL - socialtjänstlagen - ansökan
Installation av cistern för brandfarlig vätska - anmälan
Installation av värmepump - anmälan
Jämför förskolor
Jämför hemtjänst
Jämför äldre- och demensboenden
Klagomål miljö - svarsblankett
Kommunalt vägbidrag - ansökan
Kompostering av matavfall
Landsbygdsmiljonen för föreningar - ansökan
Lantbruk med över 100 djurenheter - anmälan
Ledighetsansökan elev
Livsmedelsanläggning - registrering
Lokal vid catering för slutet sällskap - anmälan
Lokala trafikföreskrifter - ansökan om dispens
Lokala trafikföreskrifter - ansökan om dispens för företag
Lokalbokningen
Lotteriredovisning
Lotteritillstånd - större lotterier
Lovplats i fritidshem - ansökan
Mat levererad till dörren - insats enligt SoL - Ansökan
Miljö - delgivningskvitto på beslut från miljönämnden
Miljö - spridning av bekämpningsmedel utomhus - ansökan
Mina sidor förskola, fritids, pedagogisk omsorg - lämna inkomstuppgift
Mina sidor förskola, fritids, pedagogisk omsorg - svara på erbjudande om förskoleplats
Mina sidor förskola, fritids, pedagogisk omsorg - uppsägning av plats
Mina sidor förskola, fritids, pedagogisk omsorg - ändra schema
Minireningsverk - utförandeintyg
Modersmålsundervisning - ansökan
Modersmålsundervisning - uppsägning
Muddermassor - anmälan om uppläggning
Nyttoparkeringstillstånd - ansökan
Parkeringstillstånd för rörelsehindrad
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade - ansökan
Plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg - Ansökan
Plats i förskola, grundskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg, i annan kommun - Ansökan
Plats i grundskola, från annan kommun - ansökan
Polistillstånd för användande av offentlig mark - Ansökan
Provsmakning av alkohol - ansökan om tillstånd
Påverka - lämna medborgarförslag
Påverka - lämna synpunkt
Registrering av lotteri
Rekvisition av partistöd
Riksfärdtjänst - Ansökan
Samtycke till publicering av bild eller namn
Schaktmassor - ansökan om mottagning
Schaktmassor eller andra avfallsmassor - deklaration
Serveringsansvarig personal - anmälan
Serveringstillstånd - ansökan
Skadeanmälan
Skola-förskola-fritids - anmälan hälsoskyddsverksamhet
Skolmat - ansökan om specialkost
Skolmat - beställning av vegetarisk kost
Skolplacering nyanländ - anmälan
Skolskjuts - ansökan
Slam- och oljeavskiljare - inlämnande av uppgifter
Sluten tank för WC och markbädd eller infiltration för BDT-avlopp - utförandeintyg
Solarieverksamhet - anmälan
Spritdryck - anmälan om kryddning
Startbidrag för föreningar
Stiftelseansökan - Anna och Birger Tryggs stiftelse för jordbrukspremier
Stiftelseansökan - Assembléestiftelsen
Stiftelseansökan - Fabriks- och hantverksföreningens stiftelse
Stiftelseansökan - Fru Sophie Sederholms understödsstiftelse
Stiftelseansökan - Gert Fredriksson stipendiestiftelse
Stiftelseansökan - Hjälp åt behövande
Stiftelseansökan - Hjälp åt behövande barn
Stiftelseansökan - Jenningska skolans donationsstiftelse
Stiftelseansökan - Jenny och Elin Kjellins hjälpstiftelse till blinda eller ögonsjuka ogifta kvinnor
Stiftelseansökan - Levin och Broms stiftelse
Stiftelseansökan - Löwenska stiftelsen
Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens allmänna stiftelse
Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens stiftelse för hem för fattiga obotligt sjuka
Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar
Stiftelseansökan - Nyköpings arbetareförenings stiftelse
Stiftelseansökan - Nyköpings stiftelse för studerande vid högre skolor
Stiftelseansökan - Per Adolf och Johanna Svedelius minnes- och hjälpstiftelse
Stiftelseansökan - Rotetorpsstiftelsen
Stiftelseansökan - Sederholmska donationsstiftelsen
Stiftelseansökan - Smedbergska stiftelsen
Stiftelseansökan - Stigtomta-Bärbo-Nykyrka-Halla socknars Magasinkassestiftelse
Stiftelseansökan - Tuna jordbrukares enskilda studiestiftelse
Stiftelseansökan - Wingeska stiftelsen
Stiftelseansökan - Åhmanska stiftelsen
Stödinsatser enligt LSS - ansökan
Särskilt boende, äldre- eller demensboende - Ansökan
Särskilt stöd till barn i behov - ansökan
Tilläggsbelopp för barn eller elev - ansökan
Tilläggsbelopp i Nyköpings kommun - ansökan
Tobak och elektroniska cigaretter -anmälan försäljning
Tobak och folköl - anmälan om försäljning
Torr toalettlösning eller kompostering och eget omhändertagande av latrin, urin - Ansökan
Trafikföreskrifter - ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter
Trasig gatubelysning - anmälan
Trygghetslarm - begäran om förenklad handläggning
Trädfällning på kommunal mark - ansökan
Trädfällning på kommunal mark - avtal
Upphandling av hemtjänst
Utfart till allmän väg - ansökan
VA-anslutning - ansökan om delbetalning av anläggningsavgift
Val av utförare av hemtjänst – Ansökan
Vattenkiosker - nyckelkvittens
Vattenverk eller distributionsanläggning för dricksvatten - registrering
Vidtagande av avhjälpande åtgärd vid förorenad mark - anmälan
Vägvisning - ansökan
Överklagande av beslut om ekonomiskt bistånd