Strandskydd

Om du vill bygga nära hav, sjö eller vattendrag kan du behöva söka dispens från strandskyddet. Du behöver särskilda skäl för att få dispens och de finns listade i miljöbalken.

Strandskyddet har två huvudsakliga uppgifter: att värna om allemansrätten och det rörliga friluftslivet samt att bevara land- och vattenområden som är biologiskt värdefulla.

Läs om strandskydd och dispens hos Länsstyrelsen Södermanlands län.

Var gäller strandskyddet?

Strandskyddet omfattar land- och vattenområden inom 100 meters avstånd från strandlinjen vid normalt medelvattentillstånd längs kusten, sjöar och vattendrag. Även diken och våtmarker kan i vissa fall ha strandskydd. Längs stora delar av Östersjökusten och runt sjön Båven är strandskyddet ökat till 300 meter. 

Inom ett strandskyddsområde får man inte uppföra några byggnader, inte ens förråd, friggebodar eller garage. Man får heller inte utföra någon annan åtgärd som helt eller delvis inskränker allemansrätten eller väsentligt förändrar livsvillkor för djur eller växter. Bryggor är exempel på anläggningar som normalt är förbjudet att uppföra utan dispens, liksom ofta vägar, stängsel och trädgårdar.

Det kan ibland finnas undantag från strandskyddet, till exempel inom vissa områden med detaljplan.

Läs mer om strandskydd hos Boverket.

Läs mer om strandskydd hos Naturvårdsverket.

Ansök om strandskyddsdispens

Använd vår e-tjänst för bygglov och anmälan för att ansöka om strandskyddsdispens. Har du inte möjlighet att använda vår e-tjänst kan du kontakta oss på e-post, bygglov@nykoping.se, eller telefon 0155-24 82 50 så skickar vi en blankett till dig.

När du ansöker om strandskyddsdispens skickar du in samma handlingar som när du söker om lov för motsvarande åtgärd, till exempel situationsplan, planritningar, fasadritningar och en utförlig beskrivning.

Ansök om strandskyddsdispens

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

0155-24 82 50
bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget 

Postadress:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 Nyköping

Öppettider

Måndag, torsdag och fredag
kl 9:00-12:00 och 13:00-16:00

Tisdagar
kl 10:00-12:00 och 13:00-16:00

Onsdagar
kl 11:00-12:00 och 13:00-16:00

Kontaktformulär