Meny

Raspen 1,2 och 3

Syftet med kommande detaljplan är att möjliggöra byggande av blandstad i Nöthagen, på fastigheterna Raspen 1, 2 och 3. Initiativtagare till planen är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Området är drygt 11 hektar stort och för nuvarande detaljplanerat för industri. Det ligger i nära anslutning till stationsområdet och det framtida resecentrum.

Granskningsförslaget

Förslaget innebär att området omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola/förskola. Totalt möjliggör planen ca 1 600 bostäder. Nya torg och en stor offentlig park ingår i planområdet. Delar av den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen bevaras och förenas med den nya bebyggelsen. Dessa byggnader skyddas med bestämmelser i planen. Mötet mellan gammalt och nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet.

Planförslaget har bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning har genomförts och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Syftet överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta, i vilken Nöthagen pekas ut som ett strategiskt utvecklingsområde för bostäder, kontor och handel.

Sedan samråd har frågor rörande risk, buller, vibrationer, trafik, mobilitet, dagvatten och kulturmiljö utretts ytterligare och planförslaget samt MKB reviderats utifrån dess slutsatser. 

Plankartan är den handling som är juridiskt bindande. Övriga dokument är utredningar och material som beskriver intentioner med planen och dess konsekvenser. De handlingar som visar illustrationer med förslag på områdets utformning är framförallt gestaltningsprogrammet och situationsplanen. Synpunkter från samrådet redogörs för och besvaras i samrådsredogörelsen. 

Områdets parkering löses huvudsakligen med parkeringshus som placeras mot väg E4 samt järnvägen och utgör buffert mellan väg/järnväg och bostadsbyggelse. I p-huset mot järnvägen kommer 130 platser vara reserverade för resecentrums pendlarparkering. 

Tid för granskning och granskningsmöte

Granskning har pågått mellan 28 november 2019 - 10 januari 2020. 

Diarienr: SHB19/235

Status i planarbetet:

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 19 november 2019 att planen får skickas ut på granskning. 

OBS! En del dokument är stora och tar därför lite tid att öppna. Vid problem, kontakta Samhällsbyggnad

Handlingar:

Handlingar som ingår i samrådet finns längre ner på sidan. Gestaltningsprogrammet hittar du här: Nöthagen gestaltningsprogram

Synpunkter på förslaget

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: