Raspen 1,2 och 3

Syftet med kommande detaljplan är att möjliggöra byggande av blandstad i Nöthagen, på fastigheterna Raspen 1, 2 och 3. Initiativtagare till planen är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Området är drygt 11 hektar stort och för nuvarande detaljplanerat för industri. Det ligger i nära anslutning till stationsområdet och det framtida resecentrum.

Samrådsförslaget

Förslaget innebär att området omvandlas från industriområde till en ny stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola/förskola. Totalt möjliggör planen ca 1 300 bostäder. Nya torg och en stor offentlig park ingår i planområdet. Delar av den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen bevaras och förenas med den nya bebyggelsen. Dessa byggnader skyddas med bestämmelser i planen. Mötet mellan gammalt och nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet.

De handlingar som visar illustrationer med förslag på områdets utformning är framförallt gestaltningsprogrammet och situationsplanen.

 

Illustrationsbild över parken i Nöthagen

Områdets parkering löses huvudsakligen med parkeringshus som placeras mot väg E4 samt järnvägen och utgör buffert mellan väg/järnväg och bostadsbebyggelse. I P-huset mot järnvägen kommer 150 platser vara reserverade för resecentrums pendlarparkering.

Planförslaget har bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning har genomförts och miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. Syftet överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings tätort och Skavsta, i vilken Nöthagen pekas ut som ett strategiskt utvecklingsområde för bostäder, kontor och handel.

Samrådsmöte

Samrådsmöte arrangerades 17 september kl 18 – 20 på Restaurang Wedspisen, Blommenhovsvägen 26 i Nyköping. Läs mer om samrådsmötet. 

Diarienr: BTN16/61

Status i planarbetet:

Bygg- och tekniknämnden beslutade den 28 augusti att planen får skickas ut på samråd. Samrådet pågick mellan 5 september och 5 oktober. 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: