Ansök om hjälp och stöd

För att ansöka om hjälp och stöd, en insats, vänder du dig till kommunens handläggare. Handläggarens uppgift är att lyssna på vad du vill ha för hjälp, utreda dina behov och pröva om du kan få det du ansöker om. 

Du kan ansöka muntligt genom att prata med en handläggare eller skriftligt. Handläggaren gör en utredning för att se om du kan få det du ansöker om.

Beslutet grundas på lagarna, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), och vilket behov du har. När utredningen är klar får du ett skriftligt beslut med posten till dig.

Fyll gärna i en ansökningsblankett innan du kontaktar oss.

 Ansökan om stödinsatser enligt LSS 

 Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL)

Bra att tänka på innan du ansöker

Förbered dig genom att tänka igenom hur din vardag ser ut. Ställ dig frågan: Vad behöver jag för stöd för att jag ska klara din vardag? Ta gärna hjälp av någon som känner dig väl.

Överklaga beslut

Är du missnöjd med beslutet du fått kan du överklaga. Om du vill överklaga beslutet ska du skriva till Förvaltningsrätten i Linköping, men det är till oss på kommunen som du ska lämna eller skicka in ditt överklagande. Tala om vilken ändring du vill ha och varför du anser att beslutet ska ändras. Skicka också med beslutsmeddelandet och annat som du anser ha betydelse för ärendet. Skrivelsen ska vara undertecknad och innehålla uppgifter om namn, adress och telefon.

Överklagande ska lämnas in eller skickas till: 
Nyköpings kommun
Social omsorg
Forsgränd 12
611 83 Nyköping

För att överklagande ska kunna prövas måste det ha kommit in till Social omsorg senast inom tre veckor från den dag du fick beslutet.

Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer det att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om inte Vård- och omsorgsnämnden ändrar beslutet på det sätt du begärt. 

Behöver du mer information om hur du överklagar kan du kontakta den handläggare som handlagt ditt ärende.

Tystnadsplikt

Alla som arbetar på kommunen har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala med någon utomstående om vad du berättat eller annat som rör dig. De får inte heller lämna uppgifter om dig till annan myndighet utan ditt samtycke.

Rätt till ombud

Om du behöver hjälp när du ansöker om insats från kommunen har du rätt att anlita en utomstående person som hjälper dig att föra din talan. Du ger då en annan person fullmakt att vara ditt ombud. Handläggaren har dock rätt att träffa dig personligen.

Tolkhjälp

Du som inte talar eller förstår svenska har rätt till hjälp att kommunicera med hjälp av tolk. Även du som är allvarligt hörsel- eller talskadad har rätt till tolkhjälp.

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

regdso@nykoping.se

Handläggare barn LSS / Barn och ungdomsenheten
Barn född dag 1-15: Tel.0155-24 80 95
Barn född dag 16-31: Tel. 0155-24 87 17

Handläggare vuxna / Myndighetsfunktionen
Telefontid måndag - fredag kl. 09.00-11.00: tel 0155-24 80 16. E-post: myndighetsfunktionen@nykoping.se

Handläggare för bostadsanpassningsbidrag
Telefon: 0155-24 83 31

Adress till handläggarna
Forsgränd 12, 611 32 Nyköping

Kontaktformulär