Stöd till barn och unga

Du som har en funktionsnedsättning och har rätt till hjälp enligt LSS, kan ansöka om korttidstillsyn, korttidsvistelse och lägerverksamhet. Genom insatsen får du möjlighet att leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du erbjuds att vara på  korttidshem, hos stödfamilj eller lägerverksamhet.

Korttidstillsyn är en fortsättning på skolans fritidsverksamhet och kan erbjudas skolungdom över 12 år. Tillsynen erbjuds i anslutning till skoldagar samt under lov när föräldrar arbetar eller studerar.

Lägerverksamhet anordnar kommunen varje sommar på Söra Scoutgård. Lägret är till för dig som är mellan 13 och 22 år 

Kontakta oss

Kontaktformulär