Hälso- och sjukvård

Kommunen och Landstinget Sörmland har ett delat ansvar för hälso- och sjukvården. Våra distriktssjuksköterskor gör hembesök hos dig som är inskriven i hemsjukvården för att hjälpa till med mediciner, sårvård eller provtagning.

Kommunen ansvarar för större delen av hemsjukvården och för sjukvården på äldreboenden och gruppboenden för personer med funktionsnedsättning.

Hemsjukvård

Med hemsjukvård menas den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och där insatser ges i ditt hem. Om du på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller social situation inte kan ta dig till vårdcentralen på egen hand eller med hjälp av stöd kan du få hemsjukvård.

Du kan även få hemsjukvård under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvårdsinsatser i hemmet under en längre tid. Det är alltid en personal från hälso- och sjukvården som gör bedömningen. Är du inte inskriven i hemsjukvården måste du alltid kontakta din vårdcentral.

Hemsjukvården är tillgänglig dygnet runt och där arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Om du är på tillfälligt besök i Nyköping kan du få hemsjukvård under din vistelse.

Vårdplanering

Beslut om hemsjukvård föregås alltid av en vårdplanering tillsammans med dig. På vårdplaneringen överlämnas den information som behövs för att du ska få en bra omvårdnad hemma. Därefter bedöms vilka insatser som behövs utifrån ditt omvårdnadsbehov.

Vid vårdplaneringen deltar biståndshandläggare från kommunen och berörd personal från sjukhuset samt vid behov även personal från hälso- och sjukvården inom kommunen.

Nyckelfritt lås 
Nyköpings kommun har ett system med nyckelfritt lås  för personer som har hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm. Det har vi för att förbättra kvaliteten för hanteringen av nycklar och för att öka din säkerhet.

Läkarvård

Kommunen har inga egna läkare. Det är Landstinget Sörmland som ansvarar för läkarvård inom hemsjukvården och för sjuksköterske- och läkarinsatser avseende specialistsjukvård i hemmet, så kallad ASIH (Avancerad Sjukvård I Hemmet).

Om du behöver kontakt med läkare vänd dig i första hand till din vårdcentral. På kommunens äldreboenden finns patientansvarig läkare (PAL) som är utsedd av landstinget.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

För att se till att den kommunala hälso- och sjukvården för äldre och för personer med funktionsnedsättning följer gällande lagar och regler finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Uppdraget är bland annat att ta fram lokalt anpassade riktlinjer att arbeta efter, att följa upp hur riktlinjerna efterlevs, att utreda avvikelser och anmäla händelser eller risker enligt Lex Maria.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskan arbetar med övergripande demensfrågor och är kommunens samordnare i kontakten med landstingets minnesmottagning och primärvård samt demensföreningen i demensfrågor.

Demenssjuksköterskan ger råd, stöd och handledning till personalen och är behjälplig i bedömningar/vårdplaneringar.

Om du inte är nöjd med vården - framför dina synpunkter

Om du inte är nöjd med den behandling, vård, omsorg eller bemötande (privat, landsting eller kommun) som du eller dina närstående får inom vården har du alltid möjlighet att framföra dina synpunkter. I första hand bör du prata med personalen och/eller ansvarig chef. Om det inte känns bra kan du vända dig till Patientnämnden

Mer information

Sjukvårdsrådgivning 1177.se

Vårdcentraler i Nyköping

Nyköpings lasarett

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00

regdso@nykoping.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Tarja Viitanen

0155-45 77 27
mas@nykoping.se

Kontaktformulär