Meny

Familjerätt

Vi erbjuder dig rådgivning i olika familjerättsfrågor till exempel om vårdnad, boende och umgänge för barn till föräldrar som separerat. Du kan få råd via telefon eller vid personligt besök.

Vi utreder också frågor om vårdnad, boende och umgänge samt om adoption på uppdrag av tingsrätten. Vi fastställer faderskap/föräldraskap, genomför samarbetssamtal och skriver avtal om vårdnad, boende och umgänge.

Föräldrautbildning

Familjerätten erbjuder även föräldrautbildningen BIFF - Barn i föräldrars fokus, med fokus på hur barn påverkas när föräldrar separerar. 

Vårdnad, boende och umgänge

Föräldrar som behöver hjälp att komma överens erbjuds samarbetssamtal.

Om föräldrar ändå inte kommer överens om vem som ska ha vårdnaden, var barnen ska bo eller hur umgänget med barnen ska vara, kan vi utreda frågorna, efter remiss från tingsrätten.

Vid separationer händer det att barn tappar kontakten med en av föräldrarna. Domstolen kan besluta om umgängesstöd som är en möjlighet för dig som förälder att behålla eller återuppta kontakten med barnet. 

Informationssamtal

Vi inleder utredningen med att bjuda in er föräldrar till ett gemensamt informationssamtal. Om det inte är möjligt att ses tillsammans erbjuder vi er var sin tid.

Utredningens innehåll

I utredningssamtalen får båda föräldrarna beskriva barnet och dess uppväxt samt synen på:

  • Barnets nuvarande situation
  • Vårdnaden, boendet och umgänget
  • Samarbetet med den andra föräldern
  • Föräldrarollen

Du får möjlighet att läsa den skriftliga sammanställningen av de uppgifter du har lämnat.

För att utredningen ska bli fullständig hämtar vi även in uppgifter från social- och polisregister, hembesök, referenser och eventuell ny partner.

Barnens rätt att komma till tals

Vi erbjuder samtal med barn där det är lämpligt. I samtalen får barnet information om det som pågår mellan mamma och pappa. De får även berätta om sin vardag och sina relationer.

Barnet har möjlighet att uttrycka sin vilja, men barnet behöver aldrig ta ställning.
Vad innebär det för dig som är barn att besöka Familjerätten? Se filmen om Hugo från Göteborgs stad.

 

Föräldrar bosatta i olika kommuner

Socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört är huvudansvarig för utredningen. En utredare utses som regel också i den andra kommunen.

Utredarna samråder under utredningens gång. Huvudansvarig handläggare träffar vanligtsvis föräldern i den andra kommunen, någon gång.

Den färdiga utredningen

Barnets bästa ska vara vägledande i den bedömning och det förslag till beslut som vi lämnar till domstolen.

Vi tar hänsyn till de uppgifter som har lämnats framförallt om barnets relation till vardera föräldern, föräldrarnas lämplighet samt föräldrarnas vilja och förmåga att samarbeta.

Du får läsa och ge synpunkter

Innan vi skickar utredningen till domstol får du läsa igenom den. Du kan lämna skriftliga synpunkter på innehållet.

Utredningen skickas tillsammans med dina synpunkter till domstolen. Den andre föräldern får också ta del av synpunkterna.

Sekretess och anmälningsplikt

Vi arbetar under socialtjänstsekretess. Familjerättssekreterarna har anmälningsskyldighet enligt Socialtjänstlagen om det finns oro att barn far illa och behöver skydd.

Mer information

Barn med föräldrar på olika håll - ett stöd för alla mammor och pappor som har barn med föräldrar på två håll, information från stiftelsen Allmänna barnhuset

Kontakta oss

Behöver du nå socialtjänsten efter kontorstid?
Ring Social beredskap
073-773 72 73

Familjerättsenheten

Social omsorg
Lennings väg 7
611 35 Nyköping

0155-24 85 40

Telefontid:
måndagar och fredagar 8.30-9.30
onsdagar 13.30-14.30

familjerattsenheten@nykoping.se

Enhetschef
Gabriel Billing


Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: