God man och förvaltare

Gode män och förvaltare hjälper personer som har svårt att klara sin ekonomi eller annat som tillhör vardagslivet. Se vad en god man kan göra för dig och hitta blanketter för ansökan.

Vad är god man och förvaltare?

En god man eller förvaltare hjälper till med ekonomin, bevakar juridisk rätt eller ger annat stöd i vardagen. Uppdraget kan sammanfattas så här:

 • Att bevaka rätt är ett juridiskt uppdrag. Det innebär att den gode mannen ser till att huvudmannen (den enskilde) får det skydd och de rättigheter som han eller hon ska ha. Det kan gälla att överklaga myndighetsbeslut, ansöka om bostadstillägg, LSS-insatser, skuldsanering, bevaka rätt i dödsbo eller försäljning av bostad.
 • Att sörja för person innebär att den gode mannen ser till att huvudmannen får så bra boendeförhållanden, omvårdnad, vård och social service som möjligt.
 • Att förvalta egendom innebär att den gode mannen ansvarar för huvudmannens ekonomi. I praktiken handlar det vanligtvis om att göra upp en budget, betala räkningar och hantera eventuella skulder.

En förvaltare har samma uppgift som en god man men den som har förvaltare måste ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt.

Broschyr om vad en god man eller förvaltare kan hjälpa till med

Broschyr om skillnaden mellan god man gentemot andra aktörer

Vem har rätt till hjälpen?

Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, psykisk funktionsnedsättning eller dålig hälsa inte kan sköta sin ekonomi, bevaka sin juridiska rätt eller annat i vardagen - kan han eller hon ha rätt till en god man eller förvaltare. Den som behöver en god man kan exempelvis vara personer med utvecklingsstörning, psykisk störning, psykisk funktionsnedsättning, gamla, sjuka, personer med demenssjukdom, minderåriga barn eller flyktingbarn.

Filmen "Hallå det är jag" om hur det kan vara när god man behövs

Hur ansöker jag om god man eller förvaltare?

Den som ansöker kan vara huvudmannen själv, hans eller hennes make/maka eller sambo, närmsta släktingarna eller överförmyndarnämnden. Så här går det till:

 1. Ansökan till tingsrätten
  Fyll i blanketten "Ansökan till tingsrätten". Kom ihåg att följande ska skickas med ansökan: personbevis samt läkarintyg eller social utredning (social utredning görs om den ansökan gäller redan har t ex omsorg från kommunen eller regionen) av kommunen i de fall ni redan har kontakt). Du kan föreslå en lämplig god man redan i ansökan om du vill. Överförmyndarnämnden är enligt lag skyldig att kontrollera den föreslagna gode mannens uppgifter hos kronofogdemyndigheten, socialförvaltningens register och rikspolisstyrelsens belastningsregister. När kontrollen är klar blir den föreslagna gode mannen kontaktad av oss för vidare information. Är det så att föreslagna gode mannen förekommer i något register kan han / hon inte bli god man/förvaltare med vissa få undantag.

  Anmälan till överförmyndarkontoret
  Är du inte make/maka, sambo eller närmsta släktingarna kan du ändå påkalla behov av en god man/förvaltare för någon. När du anmäler ett behov av god man för någon är det viktigt att du läser igenom instruktionen som finns tillsammans med  blanketten "Anmälan till överförmyndarkontoret".

 2. Handläggning och beslut
  Tingsrätten handlägger ansökan. Kommunens överförmyndarkontor hanterar också ansökan på uppdrag av tingsrätten. Överförmyndarkontoret utreder om det finns ett behov av god man/förvaltare. Om behovet finns så tillfrågar överförmyndarkontoret en lämplig god man/förvaltare.

 3. Du träffar en god man/förvaltare
  Du får nu träffa en person som överförmyndarkontoret har sett ut som lämplig och är föreslagen till att bli din gode man/förvaltare. Du ges alltid möjlighet att tacka ja eller nej till den föreslagna gode mannen/förvaltaren.

 4. Beslutet kommer med posten/e-post
  Den som ansöker får beslutet med post eller e-post från tingsrätten då det är tingsrätten som tar beslutet om det blir ett godmanskap eller förvaltarskap. I beslutet står det också vem som har blivit utsedd till god man/förvaltare..

Vad kostar det?

Att ha god man eller förvaltare kostar normalt cirka 10 000-12 000 kronor per år, det kallas arvode. Det är antingen du själv som betalar eller kommunen. Det är din inkomst och dina tillgångar som avgör vem som betalar arvodet. Det är SKR:s riktlinjer för arvode som vi går efter när vi ska bestämma arvodet.

Kontroll av den gode mannens arbete

Det är överförmyndarkontoret och överförmyndarnämnden som utser gode män och kontrollerar att de utför sina uppdrag på ett korrekt sätt.

Den som vill bli god man får gå igenom noggranna kontroller där överförmyndarkontoret bland annat begär utdrag ur brottsregistret och ser om personen har betalningsanmärkningar.

Överförmyndarkontorets tillsyn fungerar så att de snabbt kontrollerar uppgifterna om de får signaler om att något inte står rätt till, exempelvis om vårdpersonal eller anhöriga hör av sig. Oavsett det granskar de alla ärenden en gång per år då den gode mannen lämnar in årsräkningen som visar utgifter, inkomster och transaktioner.

Överförmyndarkontorets personal gör också cirka 20 besök per år på särskilda boenden där det bor personer som har god man. De pratar med chefer och vårdpersonal för att kontrollera att allt verkar vara som det ska.

Vid oro kring ett god man-uppdrag / byte av god man

Den som får hjälp av en god man ska kunna känna sig trygg och inte behöva uppleva brister i stödet. Om du upplever oro kring ett god man-uppdrag eller vill byta god man kontakta överförmyndarkontoret utan dröjsmål. Du kan kontakta oss på telefonnummer 0155-24 87 00 mellan kl.10-12 Måndag - Fredag eller maila oss på overformyndaren@nykoping.se

Du behöver inte ha en god man för att höra av dig - du kan också vara närstående, vårdpersonal, bankpersonal eller ha en annan anknytning till personen. Det kan ske anonymt och utan att personen som har god man vill det.

Framtidsfullmakt och anhörigbehörighet

Här beskriver vi två alternativ till god man eller förvaltare. Dessa alternativ har inte överförmyndarkontoret någon tillsyn över. 

Framtidsfullmakt är ett nytt, personligt alternativ till god man och förvaltare. Med framtidsfullmakt kan du själv välja vem eller vilka som ansvarar för dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta egna beslut. 

Anhörigbehörighet innebär att du inte längre behöver ha en fullmakt för att kunna företräda en familjemedlem som uppenbart på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande inte längre har förmåga att ha hand om sina ekonomiska angelägenheter.

Läs om framtidsfullmakt och anhörigbehörighet på Svenska bankföreninges webbplats. 

Kontakta oss

Överförmyndarkontoret

Finns i Stadshuset i Nyköping men jobbar för både Oxelösunds och Nyköpings kommun.

Nyköpings kommun
611 83 Nyköping
Tfn växel 0155-24 80 00
Fax 0155-26 78 08
overformyndaren@nykoping.se

Telefontid:
Måndag-fredag kl 10-12.
Tfn 0155-24 87 00

OBS Telefontiden stängd 2023-04-14

Besök: 
Boka besök på 0155-24 87 00 eller overformyndaren@nykoping.se

Överförmyndarhandläggare

Jenny Jonsson
Carl-Hampus Sandén (föräldraledig)
Susanne Tenghed
Pernilla Asp (föräldraledig)
Sandra Åkerman
Matilda Svendsen

Administratör:
Johanna Melin


Enhetschef:
Jenny Jonsson

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter