Kvalitet i Social omsorg

Division Social omsorg arbetar systematiskt och regelbundet med att förbättra kvaliteten och utveckla verksamheten. 

Det gör vi genom undersökningar bland brukare och kunder. Vi deltar även i nationella kvalitetsundersökningar. 

Brukarundersökningar

Division Social omsorg genomför brukarundersökningar med syfte att ta reda på brukarnas upplevelser av service och kvalitet i socialtjänsten. Undersökningarna är en del av divisionens kvalitetsarbete.

Resultaten används för att förbättra och utveckla verksamheterna och för att nå uppsatta kvalitetsmål.

Hemtjänst och äldreboende

Socialstyrelsen gör nationella brukarundersökningar gällande hemtjänst och äldreboende. Dessa gör det möjligt att jämföra och se skillnader mellan kommunerna.

På Socialstyrelsens webbplats kan du ta del av resultat.

Kvalitetsredovisningar och jämförelser

Genom vår jämförelsetjänst Jämför service kan du jämföra alla äldreboenden och utförare av hemtjänst i Nyköpings kommun.

Socialstyrelsen genomför undersökningen ”Öppna jämförelser” där landets 290 kommuner jämförs med varandra.

I Socialstyrelsens Äldreguiden kan du också jämföra kvaliteten inom äldreomsorgen i hela landet.

Synpunkt, avvikelse, Lex Sarah och Lex Maria 

Synpunkter från dig som är medborgare är en del i divisionens kvalitetsarbete. 

Ibland inträffar händelser som kan påverka verksamhetens kvalitet. Det kan vara allt ifrån mindre allvarliga brister i miljö till allvarliga händelser som äventyrar enskildas liv, hälsa och säkerhet.

Händelser som gör att vi inte levererar fullt ut enligt vårt uppdrag kallas avvikelse, Lex Sarah eller Lex Maria.

Avvikelse

En avvikelse är en händelse som har medfört eller hade kunnat medföra att brukare eller klienter drabbats av konsekvenser av det inträffade. 

När avvikelser rapporterats görs en utredning av orsaker och åtgärder ska vidtas för att förhindra upprepning. Det i sin tur bidrar till utveckling och kvalitetsförbättringar.  

Lex Sarah

Lex Sarah handlar om att upptäcka, utreda, åtgärda och förhindra upprepning av missförhållanden inom socialtjänstens verksamheter. Med missförhållanden menas något som inträffat i verksamheten och som inneburit konsekvenser för den enskildes liv, säkerhet, fysiska och psykiska hälsa.

Efter utredning genomförts ska åtgärder vidtas för att förhindra upprepning.  

Om utredningen visar på ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för att ett allvarligt missförhållande kan uppstå ska ansvarig nämnd anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Lex Maria

Lex Maria handlar om att utreda, åtgärda och undvika brister och skador som bryter mot regler inom hälso- och sjukvårdsverksamhet.

I Nyköpings kommun är det medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), som beslutar om anmälan enligt Lex Maria ska göras. Anmälan görs till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Kontakta oss

Social omsorg

0155-24 80 00
regdso@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter