Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden fullgör, jämte kommunstyrelsen, kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet.

Nämnden ansvarar för myndighetsbeslut och övriga hemkommuns- och huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden godkänner fristående förskola, fristående fritidshem och annan fristående pedagogisk verksamhet. Nämnden ger bidrag till dessa samt utövar tillsyn över verksamheten. Nämnden ger bidrag också till fristående grundskola.

Detta är nämndens ansvarsområde:

  • Förskola
  • Förskoleklass 
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Fritidshem
  • Annan pedagogisk verksamhet
  • Elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola och grundsärskola

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern.
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Barn- och ungdomsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Kent Pettersson (S)
0155-24 89 94
kent.pettersson.1@nykoping.se

Förste vice ordförande
Lotten Båvik (V)
073-530 75 14
lotten.bavik@nykoping.se

Andre vice ordförande
Petter Söderblom (M)
072-725 52 32
petter.soderblom@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Nämndansvariga tjänsteman
Hélène Böklin Jonsson
0155-24 86 41

Nämndsekreterare
Hannes Holmberg
0155-24 83 39

Postadress
Barn- och ungdomsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress:
Stadshuset 0155-24 80 00 (vxl)
regbun@nykoping.se

Kontaktformulär