Så styrs kommunen

Folkvalda politiker beslutar om hur Nyköping ska fördela pengarna. I kommunledningen sitter tjänstemän som ansvarar för olika verksamheter som utbildning, vård, omsorg och gator.

Så styrs Nyköping

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. De ledamöter som väljs hit är direktvalda av invånarna i kommunen.

Kommunstyrelsen består av 13 politiskt tillsatta ledamöter. De bereder ärenden till kommunfullmäktige och verkställer fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen samordnar de kommunala nämndernas verksamhet och svarar för kommunens ekonomi.

En nämnd är den politiska ledningen för ett kommunalt verksamhetsområde, till exempel utbildning, kultur eller miljö. Nämndernas ledamöter väljs av kommunfullmäktige.

Revisorerna utses av kommunfullmäktige och ska granska verksamheten som styrelse och nämnder ansvarar för.

Kommunledning

 • Erik Carlgren, kommundirektör
 • Anna Selander, chef Samhällsbyggnad
 • Patrik Kullman, räddningschef Sörmlandskustens räddningstjänst
 • Emelie Nylund, tf ekonomichef
 • Kent Nyman, chef Tekniska divisionen
 • Maria Karlsson, chef Näringslivsenheten
 • Anna-Karin Lindblad, kanslichef
 • Madeleine Fälleskog, HR-chef
 • Stefan Heinebäck, chef Social omsorg
 • Palaemona Mörner, kommunikationschef
 • Peter Knutsson, chef Beställarkontoret
 • Inger Fransson, chef Barn, utbildning, kultur

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär