Meny

Framtidens Brandkärr

På den här sidan kan du läsa om arbetet med att planera framtidens Brandkärr  och hur du kan vara med och påverka riktningen. Hur ska Brandkärr vara att leva i år 2040? 

Stadsdelen Brandkärr har identifierats som ett utsatt område, där segregationen är en utmaning. På kommunstyrelsen i maj 2021 beslutades att kommunen ska ta fram en stadsutvecklingsplan för området, för att göra Brandkärr till ett mer integrerat bostadsområde i Nyköping. 

Projektet med att ta fram en stadsutvecklingsplan pågår under år 2021–2022, därefter kommer arbetet med att försöka förverkliga planen påbörjas i olika omgångar. Vissa delar ligger i närtid, andra blickar bortom år 2040. 

En viktig del är att involvera boende, fastighetsägare och andra berörda aktörer under arbetets gång för att möta framtidens behov. Just därför vill vi veta vad du tycker! 

Var med och påverka

Vill du vara med och påverka? Du kan delta i processen på två sätt:

  • Fyll i enkäten om vision och nuläge som du hittar här. Vad är viktigt att bevara, förändra och utveckla i Brandkärr i framtiden? Vad vill du se mer av? Resultatet kommer att användas för att ta fram en vision för området. Enkäterna kommer finnas på kommunens hemsida mellan den 13 augusti – 20 september. 
  • Delta i en fokusgrupp för Brandkärrsbor: Vi formar en grupp för att diskutera området, förslag och idéer ihop med er Brandkärrsbor. Fokusgruppen kommer att samlas två kvällar under hösten 2021 och fyra kvällar under våren 2022. Är du intresserad av att delta? Anmäl dig direkt i enkäten. Du kan också mejla samhallsbyggnad@nykoping.se - Ämnesrad: "Fokusgrupp Brandkärr" och i mejlet anger du namn, telefonnummer och e-postadress. 

Aktuellt i projektet 

I bilden nedan kan du se i vilket steg vi befinner oss för tillfället. Läs om stegen i texten nedanför bilden. 

process.png

Steg 1: Initiera 

I initieringsfasen av projektet ska behovet och syftet definieras. Efter samtal med tjänstemän, platsbesök och informationsinsamling ska tydliga utmaningar definieras som sedan utgör en röd tråd genom arbetet. I detta steg är det framförallt mycket förberedelser och projektorganisering som ligger i fokus.

Steg 2: Nuläge 

I det andra steget fokuserar vi på att förstå områdets nuläge och de utmaningar som identifierats i steg 1. Här sker dialog med medborgare som är ett stöd i arbetet med att förstå platsen ur ett boendeperspektiv. Under steg två så skapar vi oss även en kunskapsöversikt av hur vi kan hantera de specifika utmaningarna, hur andra kommuner arbetat med liknande frågor samt undersöka vilka alternativ som forskningen presenterar.

Vill du berätta om hur du upplever stadsdelen idag? Fyll i enkäten här (13 augusti – 20 september) och anmäl dig till fokusgruppen i samma enkät.

Steg 3: Visionera 

Steg 2 och 3 pågår parallellt med varandra men har olika syften. I steg 3 ska en stadsbyggnadsvision skapas genom dialog med politiker, medborgare, tjänstemän och fastighetsägare. Stadsbyggnadsvisionen ska ge en riktning till det fortsatta arbetet och vara en ledande faktor i framtida stadsbyggandsprojekt.
Vill du bidra till visionen? Fyll i enkäten här (13 augusti – 20 september).

Steg 4: Strukturplan och riktlinjer 

Utifrån det material som samlats in i tidigare steg ska en strukturplan och tillhörande riktlinjer tas fram. Detta är en kreativ process som sker inom projektgruppen med stöd från fokusgruppen. Det är i detta steg som ett utvecklingsförslag ska byggas fram.

En strukturplan är ett förslag för hur en stadsdel ska utvecklas. Den visar visionen översatt i en karta. Den har som uppgift att vara kvalitetssäkrande för det fortsatta arbetet genom att visa på stadsrummens kvaliteter, offentliga rum, stråk och rekreation. Den lyfter tidigt fram olika knäckfrågor och behandlar dessa på ett övergripande sätt.

Riktlinjerna syftar till att ge framtida stadsbyggnadsprojekt i området en tydlig riktning för vilka mål och fokusområden som behöver prioriteras. Riktlinjerna kan beskriva vad kommunen anser är viktigt och vad framtida projekt behöver bidra med för att utveckla Brandkärr i rätt riktning.

Steg 5: Sammanställa och förankra

I det sista steget behöver mycket material sammanställas och diskuteras på olika nivåer. Slutresultatet behöver sedan godkännas och en fortsatt väg framåt identifieras.

Om projektet

Arbetet går ut på att identifiera möjligheter för att bättre integrera Brandkärr i Nyköping genom stadsplanering. Planen ska innehålla en stadsbyggnadsvision som är framtagen genom dialog, en strukturplan som utgår från utmaningarna i Brandkärr samt riktlinjer för framtida stadsbyggnadsprojekt. Arbetet med att förverkliga intentionerna i stadsutvecklingsplanen är långsiktigt som kommer att pågå under många år. Vissa delar ligger i närtid, andra blickar bortom år 2040.

I samband med en nyligen genomförd medborgardialog i Brandkärr har behovet av att arbeta med integration brett inom kommunens organisation tydliggjorts. Rapporten för medborgardialogen visar att det finns flera möjligheter som kommunen nu behöver ta vara på inom olika delar av organisationen. Samhällsbyggnads främsta bidrag i arbetet med integration är den långsiktiga sociala hållbarheten kopplad till den fysiska miljön som på sikt kan leda till att Brandkärr blir ett integrerat bostadsområde i Nyköping. För att lyckas integrera stadsdelen Brandkärr behövs en långsiktig plan som visar på utvecklingsmöjligheterna i bostadsområdet samt prioriterade områden, åtgärder och stråk som en utgångspunkt i det framtida arbetet.
Det finns flera sätt att arbeta med integration genom stadsplanering. Boverket lyfter fem viktiga metoder för att integrera områden; helhetssyn, variation, samband, identitet, inflytande och samverkan. Genom detta projekt kommer vi få möjlighet att arbeta med alla dessa delar för att bidra till ett integrerat Brandkärr.

Mer läsning 

Mer om projektets syfte, mål och avgränsningar.

Kommunstyrelsens beslut

Medborgardialogen 

Stråkanalys

Ökad integration genom stadsplanering - Nyhet april 2020 

Kontakta oss

Victoria Alstäde
Projektledare och planarkitekt 

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: