Meny

Vision

Nyköping 2030 visar synen på hur Nyköpings kommunala verksamheter ska utvecklas fram till 2030. Nyköping 2030 är vägledande när kommunens verksamheter planeras och genomförs.

Nyköping är en hållbar och växande kommun som tar vara på sina unika möjligheter. Det geografiska läget i en stark tillväxtregion med både lokal och internationell närhet gör Nyköping attraktivt.

Med förbättrade kommunikationer är Nyköping en integrerad del av Stockholm – Mälardalen. Ökad regional och internationell rörlighet är en del av vardagen.

Nyköping erbjuder livskvalitet med trivsamma boendemiljöer, välutbyggd samhällsservice och ett stort utbud av kultur- och fritidsaktiviteter. I Nyköping är det nära och tryggt att leva i livets alla skeden.

Det är enkelt för företagare att förverkliga sina idéer i Nyköping. Genom befolkningstillväxten och en god tillgång på mark för etablering skapas förutsättningar för ett rikt näringsliv. Här står utbildning och kunskap i centrum för ett livslångt lärande.

I Nyköping finns framtidstro. Nyköping går före och byggs för ökad social sammanhållning och grön omställning.

Prioriterade målområden

För att nå fram till visionen ska alla verksamheter arbeta inom fem målområden: Hållbar tillväxt, Grön omställning, Social sammanhållning, Kommunal organisation och Hållbar ekonomi.

Hållbar tillväxt

En påbörjad byggnation av Ostlänken påverkar Nyköpings tillväxt och bidrar tillatt göra kommunen till en integrerad del av Stockholm Mälardalen.

 • Befolkningen ökar med ca 700 invånare per år
 • Utveckling av nya, hållbara boendemiljöer underlättar för cykel och kollektivtrafik
 • I Nyköping finns ett bra företagsklimat med god rådgivning och snabb myndighetshandläggning


Grön omställning

Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen.

 • Kommunens klimatmål ger vägledning för hur vi uppnår en hållbar utveckling samtidigt som klimatpåverkande faktorer minskar
 • Med ett strategiskt vattenvårdsarbete stärks den biologiska mångfalden i sjöar, åar och Östersjön
 • Kommunens verksamheter och strategiska planering gör det lätt för medborgarna att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen


Social sammanhållning

Nyköpings kommun arbetar aktivt inom alla verksamheter med social sammanhållning.

 • Nyköping upplevs som en trygg kommun och strävar efter en god folkhälsa
 • Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion
 • Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att röra sig i samhället på samma villkor som andra
 • Att kunna påverka den vardag man är en delav som brukare eller anhörig är självklart. I förskola, skola, omsorg och äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag


Kommunal organisation

Det finns tydliga samband mellan mål, aktiviteter, prestation och resultat. Bra förutsättningar för en god ekonomi, en god service och hållbar utveckling skapas genom fokus på effektivitet och kvalitet.

 • Kommunen är ett föredöme som arbetsgivare gällande mångfald, jämställdhet och integration
 • Den kommunala servicen kännetecknas av professionellt bemötande och kreativitet. Detär enkelt att komma i kontakt med kommunen och att framföra synpunkter och förslag
 • Ett tydligt ledarskap finns på alla nivåer, i enlighet med ledarpolicy
 • Kontinuerlig arbetsplatsutveckling sker utifrån Nyköpings värdegrund och medarbetarpolicy


Hållbar ekonomi

Nyköpings ekonomi sköts väl så att kommande generationer ges goda förutsättningar till ett gott liv.

 • De kommunala verksamheterna är kostnadseffektiva

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Tfn 0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: