Meny

Revisorsarbetet

En kommun ska ge invånarna en bra service till en rimlig kostnad. Någon måste granska om kommunen arbetar rätt och uppfyller sina mål. Det gör kommunrevisionen, som har kommunfullmäktiges uppdrag att granska verksamheterna.

Revisionens övergripande mål är att kontrollera och arbeta för att kommunfullmäktiges mål och uppdrag följs. Det uppdrag som de förtroendevalda revisorerna har är att granska:

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den interna kontrollen i styrelse och nämnder är tillräcklig samt att
  • bedöma måluppfyllelse

Det är viktigt att granska och bedöma kommunstyrelsens och nämndernas styrning och om verksamheten når de mål som satts upp av fullmäktige. Riktlinjer och beslut ska följas.

Syftet med kommunens verksamhet är att ge invånarna en effektiv allmännyttig verksamhet och en god service utan något vinstsyfte.

Fullmäktiges uppdrag till de politiskt valda ledamöterna i kommunens nämnder och styrelser är att, utifrån kommunfullmäktiges målsättningar och beslut samt styrande lagstiftning, ansvara för att den beslutade verksamheten genomförs och att de politiska målen uppfylls. Skatter, statsbidrag och avgifter som kommunen erhåller finansierar verksamheten.

Lista på revisorerna denna mandatperiod.

Revsionsrapporter 

Revisionsrapporter från 2021

Revisionsrapporter från 2020

Revisionsrapporter från 2019

Revisionsrapporter från 2018

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: