Kommunala anhörigrådet (KAR)

Kommunala Anhörigrådet (KAR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan representanter för anhörigas organisationer och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunla Anhörigrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen. Samråden, överläggningarna m.m handlar om frågor som rör stöd till anhöriga och de sociala stödverksamheter som görs av frivilliga hos äldre och funktionshindrade i eget eller särskilt boende.

Kommunala Anhörigrådet väljs för en period om fyra år och består av fyra politiker utsedda av kommunfullmäktige och 7-10 representanter från lokala frivilligorganisationer.

Kommunala Anhörigrådet har fyra sammanträden per år och även fyra sammanträden för arbetsutskottet. Arbetsutskottet förbereder de ärenden som ska behandlas vid nästa sammanträde.

Om du vill ha mer information om rådet ta gärna kontakt med någon av representanterna i Kommunala Anhörigrådet via sök politiker.

Organisationer som är representerade i Anhörigrådet

  • Nyköpings Demensförening

  • FUB

  • Föreningen AMD

  • Hjortensbergskyrkan

  • IFSAP

  • Röda Korset

  • SPES Sörmland

  • Svenska kyrkan 

 

Sammanträdestider presenteras i kalendern nedan.

Kontakta oss

Kommunala Anhörigrådet

Ordförande
Veronica Andersson
Tfn 0155-24 83 38
veronica.andersson@nykoping.se

Sekreterare
Ellinor Eriksson
Tfn 0155-24 83 25
kommun@nykoping.se

Sök politiker

Kontaktformulär