Meny

Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd

Nyköpings och Oxelösunds kommuner driver överförmyndarnämnden gemensamt. Nämnden utses av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Godmanskap kan tillkomma av olika orsaker och omfatta såväl personliga som rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Vanligast är godmanskap eller förvaltarskap för personer som på grund av hälsoskäl saknar eller har nedsatt egen förmåga att tillvarata sina intressen och föra sin talan. Godmanskap kan också tillkomma för någon som är bortavarande eller som på grund av olika rättsliga hinder, motstridiga intressen, inte kan företa vissa åtgärder.

Förvaltarskap är en ren tvångsåtgärd och förekommer endast då det inte är tillräckligt med en god man.

Nämnden utövar också viss kontroll över samtliga föräldrar som har barn under 18 år. Kontrollen gäller i första hand de barn som äger tillgångar över 8 basbelopp. Alla föräldrar är skyldiga att anmäla till överförmyndarnämnden om deras barn har tillgångar som överstiger 8 basbelopp.

Nämnden utser också god man för ensamkommande flyktingbarn.

Ansvarsområden

  • Tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
  • Utser gode män, förvaltare och förmyndare.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern.
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2020 2019 2018

2020

2019

2018

Verksamhetsberättelser

_Likabehandlingsplan, ROE, Västra skolan 2019_20.pdf 1. Lista över valbara instanser som ska väljas på första KF (efter val).doc 1. Partiernas nomineringar till instanser som väljs på första KF (efter val) mandatperioden 2018.2022 (blankett)(703926) (0).docx 1. SKL Cirkulär 188 Fullmäktiges val av revisorer.pdf 17FORSK3_nykoping_10611.pdf 18-100-1.pdf 18-110-1.pdf 18-110-6.pdf 18-115-1.pdf 18-120-1.pdf 18-143-1.pdf 18-143-5.pdf 18-152-1.pdf 18-194-1.pdf 18-205-1.pdf 18-215-1.pdf 18-215-5.pdf 18-234-1.pdf 18-237-1.pdf 18-257-1.pdf 18-279-1.pdf 18-285-1.pdf 18-285-5.pdf 18-286-1.pdf 18-308-1.pdf 18-308-5.pdf 18-314-1.pdf 18-325-1.pdf 18-326-1.pdf 18-326-5.pdf 18-348-1.pdf 18-348-8.pdf 18-379-1.pdf 18-406-1.pdf 18-416-1.pdf 18-427-1.pdf 18-431-1.pdf 18-432-1.pdf 18-436-1.pdf 18-439-1.pdf 18-48-1.pdf 18-483-1.pdf 18-484-1.pdf 18-49-1.pdf 18-491-1.pdf 18-49-6.pdf 18-50-1.pdf 18-506-1.pdf 18-51-1.pdf 18-538-1.pdf 18-540-1.pdf 18-544-1.pdf 18-547-1.pdf 18-570-1.pdf 18-572-2.pdf 18-572-6.pdf 18-576-1.pdf 18-58-1.pdf 18-58-4.pdf 18-585-1.pdf 18-588-1.pdf 18-590-1.pdf 18-59-1.pdf 18-603-1.pdf 18-604-1.pdf 18-61-1.pdf 18-613-1.pdf 18-614-1.pdf 18-620-1.pdf 18-62-1.pdf 18-621-1.pdf 18-622-1.pdf 18-628-1.pdf 18-638-1.pdf 18-643-1.pdf 18-650-1.pdf 18-654-1.pdf 18-655-1.pdf 18-656-1.pdf 18-678-1.pdf 18-679-1.pdf 18-681-1.pdf 18-687-1.pdf 18-688-1.pdf 18-693-1.pdf 18-694-1.pdf 18-696-1.pdf 18-712-1.pdf 18-72-1.pdf 18-72-6.pdf 18-732-1.pdf 18-782-1.pdf 18-783-1.pdf 18-813-1.pdf 18-819-1.pdf 18-821-1.pdf 18-823-1.pdf 18-827-1.pdf 18-828-1.pdf 19_20 Plan mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och annan kränkande behandling.pdf 19-104-1.pdf 19-130-1.pdf 19-139-1.pdf 19-152-1.pdf 19-175-1.pdf 19-210-1.pdf 19-217-1.pdf 19-228-1.pdf 19-235-1.pdf 19-236-1.pdf 19-247-1.pdf 19-255-1.pdf 19-262-1.pdf 19-263-1.pdf 19-264-1.pdf 19-268-1.pdf 19-269-1.pdf 19-282-1.pdf 19-288-1.pdf 19-290-1.pdf 19-292-1.pdf 19-293-1.pdf 19-294-1.pdf 19-307-1.pdf 19-313-1.pdf 19-314-1.pdf 19-318-1.pdf 19-32-1.pdf 19-326-1.pdf 19-329-1.pdf 19-340-1.pdf 19-354-1.pdf 19-355-1.pdf 19-368-1.pdf 19-384-1.pdf 19-403-1.pdf 19-405-1_1-1.pdf 19-406-1.pdf 19-407-1_1-1_1-2.pdf 19-428-1.pdf 19-431-1.pdf 19-433-1.pdf 19-50-1.pdf 19-68-1.pdf 19-78-1.pdf 19-86-1.pdf 19-95-1.pdf 2. Lista över nämnder och styrelser - val 2018.doc 2. Partiernas nomineringar till nämnder mm - mandatperioden 2018 - 2022 (blankett)(703966) (0).docx 2020-2021 Likabehandlingsplan Västra skolan.docx.pdf 2020-2022 ANDT-plan för Nyköpings Högstadium_.pdf 3. Lista över bolag mm - val 2018.doc 3. Partiernas nomineringar till bolag mm - mandatperioden 2019-2023 (blankett).docx 4. Lista till Revisionen över instanser där revisorer och revisorsersättare ska väljas.doc 4. Revisionens nomineringar till revisorer och revisorsersättare i fonder, stiftelser och bolag mm, mandatperioden 2019-2023 (Blankett).docx 5. Information gällande nominering av nämndemän i Nyköpings tingsrätt - 2020-2023.pdf 5. Partiernas nomineringar till nämndemän i Nyköpings tingsrätt (blankett).docx A - Ö för politiker.pdf ABC vårtermin 2020.pdf ABC-Vårterminen 2020.pdf ABVA-allmanna-bestammelser-for-brukandet-av-Nykopings-kommuns-allmanna-vatten-och-avloppsanlaggning.pdf Affisch Sommarlov.pdf Aktuellt i skolan 1 ht 2019.doc (2) (003).pdf Aktuellt i skolan 1 ht 2020.pdf Aktuellt i skolan 2 ht19.pdf Aktuellt i skolan 3 ht 2019.pdf Aktuellt i skolan 4 2020-04-03.pdf Aktuellt i skolan 4 maj 20.pdf Aktuellt i skolan 5.pdf allmanna-Ordningsforeskrifter-bilaga-3.pdf Allmänna Ordningsföreskrifter - 2016.pdf Analysresultat dricksvatten 2019.pdf Analysresultat_dricksvatten.pdf Analysresultat_dricksvatten.pdf Anhorigcenter-Arabiska.pdf Anhorigcenter-persiska.pdf Anhörigcenter arabiska.pdf Anhörigcenter engelska.pdf Anhörigcenter somaliska.pdf Anhörigcenter Tigrinja.pdf Anmälan om samarbetssamtal.pdf Annagården - Högbrunns förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019.pdf Annagården - Högbrunns förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019.pdf Annons Gruvan.pdf Annons Spelhagen.pdf Annons Sunlight 2.pdf Ansökan 2015 Hållbar Utveckling.pdf Ansökan enligt SoL.pdf Ansökan insatser enligt LSS.pdf Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).pdf Ansökan om serveringstillstånd - så gör du.pdf Ansökan om stödinsatser enligt LSS.pdf Ansökan-Insatser-enligt-LSS_1604.pdf Anvandarmanual avseende anvandning av iPads till de fortroendevalda.pdf Användning av båtbottentvätten.pdf Arbetsmarknadsåtgärder.pdf Arbetsordning-for-Kommunfullmaktige.pdf Arkivbeskrivning för Jävsnämnden .pdf Arkivreglemente.pdf arsredovisning 2015.pdf arsredovisning 2016.pdf arsredovisning 2017.pdf Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Avbokning viss tid - hemtjänst, städ,tvätt,köp - reducering av avgift_201604.pdf Avbokning-reducering-avgift_boendestöd_2016.pdf Avfallsföreskrifter.pdf Avfallsplan år 2017-2024.pdf Avfallsplan, bilaga 1: Handlingsplan med åtgärder.pdf Avfallsplan, bilaga 2: Nulägesbeskrivning.pdf Avfallsplan, bilaga 3: Anläggningar för att förebygga och hantera avfall.pdf Avfallsplan, bilaga 4: Nedlagda deponier.pdf Avfallsplan, bilaga 5: Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå.pdf Avfallsplan, bilaga 6: Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplanen år 2012-2016.pdf Avfallsplan, bilaga 7: Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Avfallstaxa för Nyköpings kommun 2020 .pdf Avgifter alkohol, tobak 2020.pdf Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol med mera.pdf Avgifter och regler Kulturskolans verksamhet(699529) (0)_TMP.pdf Avgifter-for-boende-inom-missbruksvarden.pdf Avgifter-och-dess-tillampning-i-forskola,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf Avgifter-och-regler-for-Kulturskolans-verksamhet.pdf Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar.pdf Avvikelserapport informationsöverföring och samordnad vårdplanering.pdf B 2019-000277 (SPELHAGEN 1:6) Annons.pdf B 2019-000277 (SPELHAGEN 1:6) Handlingar.pdf B 2019-000566 SLOTTSVAKTEN 3.pdf B 2019-000605 ANNONS.pdf B 2019-000605 BRANDSKISS.pdf B 2019-000605 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION.pdf B 2019-000605 DAGVATTENUTREDNING.pdf B 2019-000605 FASADRITNING.pdf B 2019-000605 PLANRITNING.pdf B 2019-000605 SITUATIONSPLAN 2.pdf B 2019-000605 SITUATIONSPLAN.pdf B 2019-000605 TRAFIKUTREDNING.pdf B 2019-000619 Björksund 2:9.pdf Barn med föräldrar på olika håll.pdf Barnvagnspromenader.pdf Befolkningsprognos 2020-2030.pdf Begränsade inlämningstider sommaren 2020.pdf Begäran om journalkopior.docx Bergshammar Plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 2019 2020.pdf Bergshammars förskolas Plan mot kränkande behandling 2019-2020.pdf Beslut-om-LOV-ersattningar.pdf Bestallning-av-verksamhet-for-2020-fran-Barn-och-ungdomsnamnden-av-division-Barn,-utbildning-och-kultur.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden-av-Barn-Utbildning-Kultur.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden-av-Division-Social-omsorg.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden-av-Kommunikationsavdelningen.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kultur-och-fritidsnamnden-till-division-Barn,-utbildning-och-kultur-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kultur--och-fritidsnamnden-till-Naringslivsenheten-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kultur--och-fritidsnamnden-till-Tekniska-divisionen-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Gata-Park-Hamn-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Renhallning-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Vatten-och-avlopp-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Utbildnings-,-arbetsmarknads--och-integrationsnamnden-av-Kommunservice-Brandkarr-2019 Bestallning-av-verksamhet-fran-Utbildnings--arbetsmarknads-och-integrationsnamnden-av-division-Barn,-utbildning-och-kultur-2019 Bestallning-av-verksamhet-fran-Utbildnings--arbetsmarknads-och-integrationsnamnden-av-Division-Social-omsorg-2019 Bestallning-fran-Vard--och-omsorgsnamnden-till-Division-Social-omsorg-2020.pdf Beställning av verksamhet från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden till Samhällsbyggnad - Livsmedel, Miljö & hälsa, Plan och natur, bygglov och geodata 2020.pdf.pdf Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspris.pdf Besöksnäringsstrategi Nyköping 2015-2017-2023.pdf Betelhemmet Patientsäkerhetsberättelse 2015.pdf Betelhemmet Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf Betelhemmet Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf Biblioteksplan för Nyköpings kommun.pdf Bidrag-och-fordelningskriterier-till-studieforbund-verksamma-i-Nykopings-kommun.pdf Bidrag-till-fristaende-forskolor,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-omsorg.pdf Bidrag-till-fristaende-skolenheter,-principer-och-belopp.pdf Bilaga 1 - Mall faktablad.docx Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning.pdf Bilaga 2 - Blankett _Ansökan om godkännande för fritt val inom hemtjänstverksamhet.pdf Bilaga 2. Energiläget i Nyköpings kommun 2008.pdf Bilaga 3. Framtidsbild Nyköpings kommun år 2020 .pdf Bilaga till Miljö- och samhällsbyggnasnämndens delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf Björkgården patientsäkerhetsberättelse 2015.pdf Björkgården patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf Björkgården patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf Blankett Personuppgifter för förtroendevalda.docx Blankett Underlag för förlorad arbetsinkomst.pdf boendeinfo_klockarvägen_190411.pdf Bolagordning för Nyköpingshem AB antagen 2015.pdf Bolagsordning för Gästabudstaden AB.pdf Bolagsordning för Nyköping Vattenkraft AB.pdf Bolagsordning Stadshuset i Nyköping AB.pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 1.pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 2.pdf Bostadsförsörjningsstrategi del 3 Handlingsplan.pdf Brandtillsyn.pdf Brev tlll vårdnadshavare december 2018.pdf Broschyr depression arabiska.PDF Broschyr depression bosniska kroatiska.pdf Broschyr depression engelska.PDF Broschyr depression finska.pdf Broschyr depression franska.PDF Broschyr depression kurmanji.PDF Broschyr depression persiska.PDF Broschyr depression polska.PDF Broschyr depression ryska.PDF Broschyr depression serbiska sorani.PDF Broschyr depression somaliska.PDF Broschyr depression spanska.PDF Broschyr depression svenska.PDF Broschyr depression tigrinska.PDF Broschyr depression turkiska.PDF Budget 2016.pdf Budget 2017.pdf Budget 2018.pdf Budget 2019.pdf Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 reviderad.pdf Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022.pdf BYGG - exempel på kontrollplan eldstad och rökkanal.docx Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Belysning.pdf Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Bygglov.pdf Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Gaturenhållningen.pdf Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Sandupptagning.pdf Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Vintervägunderhåll.pdf Bygglaget_mars_2019_web.pdf Bygglovenhetens tillsynsplan enligt bygglagstiftningen och strandskyddsbestämmelserna.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\Detaljplan P87-6.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\P10-28 Karta.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\P10-28 Text.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\P80-22 Karta.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\P80-22 Text.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\Plankarta.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\Plantext.pdf Checklista för läkemedelsgenomgång.pdf Cykelvägvisning 2020.pdf dansschema_ht18.pdf dansschema_vt19.pdf Delegationsordning Kultur- och fritidsnämnden.pdf Delegationsordning Miljönämnden.pdf Delegationsordning Nyköpings Oxelösunds överförmyndarnämnd.pdf Delegationsordning-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Delegationsordning-Bygg--och-tekniknamnden.pdf Delegationsordning-for-Javsnamnden.pdf Delegationsordning-for-kommunstyrelsen.pdf Delegationsordning-for-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden.pdf Delegationsordning-for-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden.pdf Delegationsordning-Socialnamnden.pdf Delegationsordning-Socialnamnden-komplettering-vid-bradskande-beslut- Delegationsordning-Utbildning--arbetsmarknads--och-integrationsnamnden.pdf Delegering arbetsblad .PDF Delgationsordning-for-Vard--och-omsorgsnamnden.pdf Demokratihandboken.pdf Digital manual för Nyköpings kommun - bilaga 1 Kommunikationspolicy.pdf Diskussionsunderlag-for-foreningens-ramverk.rtf Dokument som ska bifogas till ansökan om serveringstillstånd.PDF Dokumenthanteringsplan för Jävsnämnden .pdf Dricksvattenanläggning -Exempel egenkontroll med faraoanalys.pdf Drogplan-gymnasieskolor-i-Nykoping-2020-2022.pdf dränering för hus med källare.pdf Dränering för hus utan källare.pdf DSO Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf DSO Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf Egenkontrollprogram folkol.pdf Elevens egen beskrivning därför är jag borta mycket från skolan.docx E-strategi.pdf EU-strategi för Nyköpings kommun.pdf Exempel på kvalitetspolicy i en förening.pdf Exempel på kvalitetssäkring från en förening.pdf Faktablad-fardtjanst-och-riksfardtjanst.docx Familjefrid.pdf Familjehem - informationsblad för Familjehem.pdf Finanspolicy för Nyköpings kommun och dess bolagskoncern.pdf Fokusområde utbildningsåret 2020 - 2021 Östra.pdf fokusområde_vhtår_2018-19.pdf fokusområde_vhtår_2018-19.pdf Fokusområdet 2019-2020 Mångsidig kommunikation.pdf Folder Sävö.pdf Forfragningsunderlag-Hemtjanst.pdf Forordnande-vid-bradskande-beslut---kompletterande-beslutanderatt.pdf Forordnande-vid-bradskande-beslut---kompletterande-beslutanderatt-sommaren-2020.pdf För dig som möter barn i ditt arbete.pdf För dig som är vårdnadshavare för ett barn som misstänks ha varit utsatt för brott.pdf För trygghetsperson inom förskola skola som blivit ombedd att följa ett barn till förhör på Barnahus.pdf Fördjupad översiktsplan för kusten Sjösa-Vålarö.pdf Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta 2013 .pdf Företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings kommuns företag.pdf Förfrågningsunderlag fr o m 2019-01-01.pdf Förfrågningsunderlag fr o m 2019-03-01.pdf Förslag på alkohol- och drogpolicy för restauranger.docx Föräldraaktiv introduktion på Korvetten.pdf God Jul.pdf Granskning av chefsförsörjningen inom Division Social omsorg.pdf Granskning av förutsättningar för elevers måluppfyllelse på högstadiet missiv och rapport.pdf Granskning av intern kontroll av förenings- och kulturbidrag.pdf Granskning av internkontroll i redovisning och administrativa system.pdf Granskning av löpande internkontroll i redovsiningsrutiner.pdf Granskning av planering och ekonomisk styrning av förskoleverksamheten.pdf Gruvan 6 annons.pdf Gruvan 6.pdf Gustavsbergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019.doc Gymnasieutbildning.pdf Hamnordning för Nyköpings kommun.pdf Handledarstod.pdf Handledning samarbetsbanan.pdf Handlingar Sunlight 2.pdf Handlingsplan för Fallprevention i Sörmland.pdf Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf Handlingsplan-Klimat--och-energistrategin-2018.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2016-2020.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun.pdf Henning-testar-dec.txt hetest dec.txt HSL dokumentation vid driftstopp av Procapita.doc Hållets planerade aktiviteter.pdf Häfte till nya barn inklusive introduktion.pdf Häftet 2018-19 Norra.pdf Hälsoveckan 2019.pdf IFC-boken del 1.pdf IFC-boken del 2.pdf IFC-boken.pdf Inbjudan föreläsningar våren 2020.doc Inbjudan temakväll betyg och bedömning.pdf Individuell plan_faktablad_1312.pdf Info_om_sammanhållenjounalforing_2014.pdf Infobrev stängningsdagar Norra området .pdf Infobrev stängningsdagar Norra området hösten 2019.pdf Infobrev VH alla skolor_arabiska.pdf Infobrev VH alla skolor_somaliska.pdf infonyafrånvarosystemetapril19.pdf Information ang val av nämndeman i Nyköpings tingsrätt.pdf Information från föräldramöte ht 2019.pdf Information om källaröversvämning.pdf Information pälsdjur och doftöverkänslighet.pdf Information skolskjuts.pdf Information till förtroendevalda om hantering av personuppgifter.pdf Information till hyresgäst inför flytt till särskilt boende.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare från Gula Villan dec -19.pdf Informationsbrev augusti och september Sjösa 2019.pdf Informationsbrev avetablering 190319.pdf informationsbrev från Gula Villan feb-20.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården dec - 19.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare augusti 2019.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare februari 2020.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare från Gula Villan nov-19.pdf, nytt fönster.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Gula Villan oktober 2019.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Gula Villan september.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare juni Gula Villan.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare maj Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Oktober Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare september 2020 från Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare september Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybble november.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården april.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården februari.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården januari.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården mars 2020.pdf Informationsbrev vårdnadshavare april Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare april Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Tybble - 2.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare januari Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj 2 Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare mars Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare november 2019.pdf Informationsbrev vårdnadshavare oktober 19.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybble juni.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybblegården Juni 2020.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Ålberga förskola jan 2019.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Ålberga förskola.pdf Informationsskrift om översvämningar.pdf Information-till-begravningsbyra-nar-person-avlidit.doc infosmstjänstfrånvaro.pdf Inför avslutn juni20.pdf Inköpspolicy.pdf Inofrmationsbrev vårdnadshavare Tybblegården augusti.pdf Instruktion gällande ansökan om tilläggsbelopp.pdf Intern kontroll i hantering av bisysslor.pdf Internkontrollplan Bygg-och tekniknämnden 2018.pdf Internkontrollplan Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden 2018.pdf Internkontrollplan-2019-for-Socialnamnden.pdf Internkontrollplan-2019---Nykoping-Oxelosund-Overformyndarnamnd.pdf Internkontrollplan-2020-for-Vard--och-omsorgsnamnden.pdf Internkontrollplan-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Internkontrollplaner 2018 Kommunstyrelsen.pdf Internkontrollplan-for-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden.pdf Internkontrollplan-Kultur--och-fritidsnamnden.pdf Internöverenskommelse Kommunstyrelsen och Kommunfastigheter 2018.pdf Internöverenskommelse mellan Kommunstyrelsen - Räddning och säkerhet 2018.pdf Internöverenskommelse Miljönämnden och Samhällsbyggnad 2018.pdf Journal granskningsmall.docx Julhälsning 2019.pdf Jönåker Plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 2018 2019.pdf Jönåker plan mot kränkande behandling 2019-2020.pdf Jönåkers plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 19-20.pdf Kanntorps Likabehandlingsplan 2020.pdf Karta över samarbetsbanan.pdf KK18.379.8 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 202 200615 Svar på medborgarförslag om att måla vattentornet.pdf KK18.431.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 150 200518 Svar på medborgarförslag om att installera belysning vid gång- och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen.pdf KK18.48.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 203 200615 Svar på medborgarförslag att införa fyrverkeriförbud i alla tätorter i lokala ordningsföreskrifter.pdf KK18.50.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 204 200615 Svar på medborgarförslag att förbjuda fyrverkerier och smällare.pdf KK18.51.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 204 200615 Svar på medborgarförslag att förbjuda fyrverkerier och smällare.pdf KK18.590.9 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 151 200518 Svar på medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby.pdf KK18.603.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 207 200615 Svar på medborgarförslag att göra cykelleder för mountainbike mellan olika orter i Sörmland.pdf KK18.620.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 205 200615 Svar på medborgarförslag att sätta upp ett staket nedanför Storhusqvans trappa.pdf KK18.643.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 206 200615 Svar på medborgarförslag att flytta skateramper från Nicolaiskolan till hamnen.pdf KK1843~1.PDF KK19.282.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 152 200518 Svar på medborgarförslag om att planera för och genomföra en klimatvecka.pdf KK19.396.1.pdf KK19.449.1.pdf KK19.451.1.pdf KK19.459.1.pdf KK19.463.1.pdf KK19.464.1.pdf KK19.487.1.pdf KK19.489.1.pdf KK19.494.1.pdf KK19.495.1.pdf KK19.505.1.pdf KK19.507.1.pdf KK19.510.1.pdf KK19.511.1.pdf KK19.512.1.pdf KK19.514.1.pdf KK19.517.1.pdf KK19.558.1.pdf KK19.569.1.pdf KK19.594.1.pdf KK19.598.1.pdf KK19.616.1.pdf KK19.625.1.pdf KK19.639 1.pdf KK19.643.1.pdf KK19.644.1.pdf KK19.645.1.pdf KK19.646.1.pdf KK19.647.1.pdf KK19.648.1.pdf KK19.649.1.pdf KK19.649.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 153 200518 Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun ska anordna Hållbarhetsdagar.pdf KK19.650.1.pdf KK19.651.1.pdf KK19.652.1.pdf KK19.663.1.pdf KK19.663.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 155 200518 Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun går med i Klimatkommunerna.pdf KK19.670.1.pdf KK19.681.1.pdf KK19.684.1.pdf KK19.709.1.pdf KK19.712.1.pdf KK19.738.1.pdf KK19.745.1.pdf KK19.764.1.pdf KK19.777.1.pdf KK19.786.1.pdf KK19.787.1.pdf KK19.789.1.pdf KK19.799.1.pdf KK19/414 Taxa för bygglov och geografisk information.pdf KK1964~1.PDF KK20.101.1.pdf KK20.128.1.pdf KK20.134.1.pdf KK20.135.1.pdf KK20.137.1.pdf KK20.155.1.pdf KK20.168.1.pdf KK20.174.1.pdf KK20.183.1.pdf KK20.193.1.pdf KK20.205.1.pdf KK20.213.1.pdf KK20.214.1.pdf KK20.222.1.pdf KK20.223.1.pdf KK20.227.1.pdf KK20.231.1.pdf KK20.241.1.pdf KK20.243.1.pdf KK20.244.1.pdf KK20.257.1.pdf KK20.258.1.pdf KK20.265.1.pdf KK20.274.1.pdf KK20.283.1.pdf KK20.292.1.pdf kk20.331.1.pdf kk20.345.1.pdf kk20.358.1.pdf KK20.59.1.pdf KK20.86.1.pdf KK20.87.1.pdf Klasslärare Släbroskolan 2019.pdf Klasslärare Släbroskolan.docx Klimat- och energistrategi 2016-2020.pdf Koldioxidbudget rapport.pdf Kommunikationspolicy.pdf Kommunstyrelsen Tjänstegaranti Företagsrådgivning.pdf Kommunstyrelsen Tjänstegaranti Tillgänglig planlagd mark.pdf KompassensPlan mot kränkande behandling 2020.pdf Kompetensförsörjningsplan.pdf Kompetensförsörjningsplan.pdf Kompletterande ägardirektiv till Nyköpingshem AB.pdf Konstpolicy för Nyköpings kommun.pdf Kontraktsforslag_LOV_181129.pdf Kontraktsforslag-LOV.pdf Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2020-2022.pdf Kontrollplan Livsmedelskontroll, inklusive animaliska biprodukter.pdf Kort information angående säkerheten.pdf Korvettens sammanställning 2018 efter enkät - hur arbetar vi i vardagen med likabehandlingsplanen.pdf Kostpolicy.pdf Krusbärets Likabehandlingsplan 2020.pdf Kultur- och fritidsnämnden § 23 2019-05-08 - Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av internkontroll av förenings- och kulturbidrag.pdf Kultur och fritidsnämnden Tjänstegaranti Bibliotek.pdf Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun.pdf Kvalitet och värdegrund i vården.pdf Lagstiftning på området, bilaga 2 Kommunikationspolicy.pdf Landsbygdsstrategi.pdf Landsbygdsstrategi.pdf Lathund för administration i föreningsregistret FRI.pdf Lathund för registerutdrag.pdf Lathund_nyaguiden1.docx LEFT dokumentation läkemedelshantering.pdf LEFT dokumentation utbildn personal.pdf LEFT egenkontrollprogram receptfria läkemedel.pdf LEFT Informaitonsbroschyr att sälja folköl.pdf LEFT Snabbguide folköl.pdf LEFT-2 Mall Egenkontrollprogram receptfria läkemedel.pdf LEFT-2Mall Egenkontrollprogram receptfria läkemedel.docx LEFT-Broschyr-e-cigg-mm.pdf LEFTEgenkontrollprogram folkol.pdf LEFT-Egenkontrollprogram-e-cigg.pdf LEFT-Forslag-pa-egenkontrollprogram-folkol.pdf LEFT-Forslag-pa-egenkontrollprogram-tobak.pdf LEFT-Gallande-taxa.pdf LEFT-Informationsblad-ny-markning-Tobak.pdf LEFT-Snabbguide-e-cigg-mm.pdf Likabehandlings plan 2019 20 - Malmbryggshagens förskola.pdf Likabehandlingsarbete Stigtomta förskolor.pdf likabehandlingsplan 1819 bry.pdf Likabehandlingsplan 2018-2019.pdf Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2020-2021.pdf Likabehandlingsplan ROE, Dammlötskolan 2019_20.pdf Likabehandlingsplan ROE, Dammlötskolan 2020_21.pdf Likabehandlingsplan Östra skolan 2019_20 .pdf Likabehandlingsplan, ROE, Östra skolan 2020-2021.pdf likabehandlingsplan18-19sjo.pdf LikabehandlingsplanRosenkullaskola.pdf Likaplan i vardagen.pdf Lista-valbara-instanser-2018.docx Litteraturtips till barn och föräldrar vid separation.pdf LIVSM Broschyr Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.pdf LIVSM information in English Step by step to a safe food business.pdf LIVSM-Fragor-vid-misstankt-matforgiftning.pdf LIVSM-SLV-Saker-mat-pa-eget-fat.pdf LIVSM-SLV-Slipp-magsjuka.pdf LIVSM-Sma-Dricksvattenanlaggningar.pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Lokala föreskrifter för torghandel.pdf Lokala säkerhetsnämndens verksamhetsberättelse 2018.pdf Lokala-Sakerhetsnamndens-verksamhetsberattelse-2019.pdf Lucia-19.pdf Luciafika avdelning Gul.pdf Luciafirande Kajutan.pdf Luciafirande Kojan.pdf Långsätters Likabehandlingsplan 2020.pdf Läroplan för förskolan Lpfö18.pdf Läroplan förskola reviderad 2016.pdf Mall Egenkontrollprogram receptfria läkemedel.docx Markpolicy för Nyköpings kommun.pdf Maxtaxa,-avgifter-och-debitering-inom-Vard--och-omsorgsnamndens-ansvarsomrade MILJO:Faktablad-forbranningstoalett,-urin-och-latrin,-kompostering MILJO:-Informationsbroschyr-till-dig-som-ska-anlagga-avlopp.pdf Miljö- och folkhälsopolicy.pdf MILJÖ: Faktablad avlopp egen bedömning.pdf MILJÖ: Faktablad bassängbad.pdf MILJÖ: Faktablad egenkontroll B- och C-verksamhet.pdf MILJÖ: Faktablad egenkontroll U-verksamhet.pdf MILJÖ: Faktablad erfarenhetsbedömning.pdf MILJÖ: Faktablad Farligt avfall - för företagare.pdf MILJÖ: Faktablad golvskurvatten.pdf MILJÖ: Faktablad hundägare.pdf MILJÖ: Faktablad kattägare.pdf MILJÖ: Faktablad legionella.pdf MILJÖ: Faktablad Minireningsverk.pdf MILJÖ: Faktablad nedgrävning av död häst.pdf MILJÖ: Faktablad riskbedömning.pdf MILJÖ: Faktablad slamtömning vid nyanläggning.pdf MILJÖ: Faktablad solarium.pdf MILJÖ: Faktablad störd av katter, så kan du få hjälp.pdf MILJÖ: Faktablad så sköter du om ditt enskilda avlopp.pdf MILJÖ: Faktablad tomgångskörning.pdf MILJÖ: Infoblad - Köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp.pdf MILJÖ: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf MILJÖ: Riktlinjer för enskilda avlopp 2012.pdf Miljöbalken - Behovsutredning för tillsyn.pdf Miljönämnden Tjänstegaranti Hälsa samt Livsmedel.pdf Miljönämnden_beslut_Påljungshage_sprängplats.pdf Minnesanteckningar föräldramöte 20190821.pdf Missiv och revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2018.pdf Missiv och revisionsrapport - Granskning avseende investeringar och underhåll av verksamhetslokaler.pdf Missiv och revisionsrapport - Årlig granskning av kommunstyreslen och nämnder.pdf Mobila verksamheter informationsblad2.pdf Måltidsservice tar över skolmaten.pdf Mångsidig kommunikation i möjligehterns förskola.pdf Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola 2018-2019.pdf Narkotikaplåster.pdf Nyhetsbrev Franciscus hösten 2019.pdf Nyinflyttad.pdf nykoping_logotyper.zip Nykopings_arenor_logotyp.zip nykopingsarenor-old.zip nykopingsguiden-se-visitnykoping-se.zip Nykopings-kommuns-grafiska-profil,-bilaga-1-Kommunikationspolicy.pdf Nyköpings kommuns VA-policy 2014.pdf Nyköpings tidning 1 - 2018.pdf Nyköpings tidning 1 - 2019.pdf Nyköpings tidning 2 - 2018.pdf Nyköpings tidning 3 - 2018.pdf Nyköpings tidning 4 - 2018.pdf Nyköpings tidning 5 - 2018.pdf Nyköpings tidning 6 - 2018.pdf Näringslivsrapport 2017.pdf Näringslivsstrategi för Nyköpings kommun 2018-2023 - Antagen av Kommunfullmäktige 180410.pdf Oljeavskiljare_faktablad.pdf Oljeskyddsplan för Nyköping, Oxelösund och Trosa.pdf Olycksfallsforsakring.pdf Omvänd lathund HSO-journal.pdf Oppeby gårds förskola Plan mot diskriminering trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling 2019-2020.pdf Ordförandebeslut om justerad ersättningsnivå för serviceföretag med bilaga 2020-09-01.pdf Ordningsföreskrifter - Gångbanerenhållning.pdf Orosanmälan om barn som far illa - privatperson.pdf Orosanmälan om barn som far illa - skolpersonal.doc Orstigsnäs 1_36 2019-122 Annons.pdf Orstigsnäs 1_36 2019-122.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2018 Betelhemmet.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2018 DSO.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2018 Riggargatans äldreboende.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2018 S:t Anna och Björkgården.pdf Personalpolicy för Nyköpings kommun.pdf Plan mot diskriminerig trakasserier och kränkande behandling 2019 Bråvikens fsk.pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling .pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling Franciscus 2019-2020 Magnus.pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling Franciscus 2020-2021.pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grindstugans förskola 2019-2020.pdf Plan mot diskriminering och kränkandebehandling Sjösa 2019-20 .pdf Plan mot diskriminering trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling förskolan 2019 Buskhyttans fsk.pdf Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019.pdf Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019.pdf Plan mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, kränkande behandling Stigtomta förskola.pdf Plan mot kränkade behandling Klockberget.doc Plan mot kränkande behandling 2020-2021.pdf Plan mot kränkande behandling diskriminering trakasserier och sexuella trakasserier.pdf Plan mot kränkande behandling Fjärilens förskola 2019.docx Plan mot kränkande behandling Fjärilens förskola 2019.pdf Plan mot kränkande behandling Ringen.doc Plan mot kränkande behandling Råby förskola 19-20.pdf Plantaxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.pdf Policy för god ekonomisk hushållning.pdf Prisblad Anläggningsavgift 2019.pdf Prisblad Brukningsavgift 2019 .pdf Prisblad Dagvatten Allmän platsmark 2019.pdf Prislista 2018 enskild brunn.pdf Procapita dokumentera sammanfattningar.pdf Procapita registrera avvikelse .pdf Procapita, att göra listan - lägg till uppgift från CDS.pdf Procapita, att göra listan - lägga till en ny uppgift.pdf Procapita, att göra listan - söka och läsa.pdf Procapita, att göra listan - ändra och ta bort.pdf Procapita, att knyta en anmälan till en ansökan och utredning.pdf Procapita, att kontrollera och tänka på - LSS.pdf Procapita, att kontrollera och tänka på - SOL.pdf Procapita, att verkställa.pdf Procapita, avbryt verkställighet.pdf Procapita, avsluta verkställighet.pdf Procapita, avvikelse - informationsöverföring och samordnad vårdplanering.pdf Procapita, avvikelse - utskrift.pdf Procapita, avvikelse HSL - lägga till manuell mottagare.pdf Procapita, avvikelse HSL - registrering.pdf Procapita, behovsbedömning för personer som redan har särskilt boende.pdf Procapita, beställning - läsa och skriva ut.pdf Procapita, bevakning - hantera.pdf Procapita, bevakning - skriva ut.pdf Procapita, bevakning - ta bort.pdf Procapita, bevakning skapa.pdf Procapita, delegering - förnya ändra.pdf Procapita, delegering - inställning av sökresultat.pdf Procapita, delegering - kopiera.pdf Procapita, delegering - lägga upp ny delegering.pdf Procapita, delegering - lägga upp ny personal.pdf Procapita, delegering - söka upp - inställning sökresultat.pdf Procapita, direktutskrift HSL.pdf Procapita, direktutskrift.pdf Procapita, dokumentera i hälso- och sjukvårdsjournal - för omvårdnadspersonal.pdf Procapita, dokumentera observera - smitta - varning.pdf Procapita, dokumentera och läsa i procapita.pdf Procapita, Ec delegering - sök personal resurs.pdf Procapita, Ec delegering - söka delegerade uppgifter - personal.pdf Procapita, Ec delegering registering personalresurs.pdf Procapita, Ec HSL uppdrag avslut.pdf Procapita, Ec HSL uppdrag nytt.pdf Procapita, ej signerade texter.pdf Procapita, endast dokumentera.pdf Procapita, felmarkera text.pdf Procapita, frånvaroorsak - frånvaroavgifter.pdf Procapita, förenklad service.pdf Procapita, genomförandeplan - skriva ut.pdf Procapita, genomförandeplan - uppföljning.pdf Procapita, genomförandeplan i CDS - skapa.pdf Procapita, handläggarhistorik journal för utskrift vårdtillfälle.pdf Procapita, hantera och bearbeta avvikelser.pdf Procapita, helskärm - läsa anteckningar i samlad text.pdf Procapita, hemgångsbeslut handläggare.pdf Procapita, hemgångsbeslut.pdf Procapita, hemtjänst.pdf Procapita, hemtjänst.pdf Procapita, infobeslut - knappen.pdf Procapita, infoga dokument utan personuppgifter HSL - skanning.pdf Procapita, inloggning med e-tjänstekort (SITHS).pdf Procapita, inloggning.pdf Procapita, justera perioder på insatser.pdf Procapita, klientuppdatering.pdf Procapita, kopiera en gammal utredning till en ny utredning.pdf Procapita, Leg personal HSL uppdrag avslut.pdf Procapita, Leg personal HSL uppdrag förnyelse ändra kopiera.pdf Procapita, Leg personal HSL uppdrag skapa.pdf Procapita, mina meddelanden.pdf Procapita, mina personer.pdf Procapita, omvårdnadspersonal dokumenterar i hälso- och sjukvårdsjournal.pdf Procapita, omvårdnadspersonal läser HSL-journal.pdf Procapita, person.pdf Procapita, placera insatser.pdf Procapita, sammanställning utförare - insatser att utföra.pdf Procapita, sammanställning utförare - timmar HSL - åtgärder.pdf Procapita, sammanställningsverktyget - VoO insatser - verkställighet.pdf Procapita, se hälsoplan.pdf Procapita, skapa hälsoplan och koppla åtgärder.pdf Procapita, skriva ut beställda HSL-uppdrag.pdf Procapita, starta ny hälso- och sjukvårdsjournal.pdf Procapita, starta ny journal via KIR HSL.pdf Procapita, starta upp avslutad hälso- och sjukvårdsjournal.pdf Procapita, statistik avvikelser.pdf Procapita, symboler - verktyg i procapita.pdf Procapita, särskilt boende och behovsbedömning.pdf Procapita, sök genomförandeplan (CDS).pdf Procapita, sök person i procapita.pdf Procapita, sök upp mina journaler.pdf Procapita, söka fram avvikelser med sökverktyget.pdf Procapita, söka pågående HSL-uppdrag.pdf Procapita, söka pågående hälsoplaner och åtgärder.pdf Procapita, sökverktyget VoO verkställighet.pdf Procapita, tillfällig utredning hemtjänst.pdf Procapita, tillfällig utökning.pdf Procapita, upplåsning av e-tjänstekort (SITHS).pdf Procapita, utbildningsmaterial - enhetschef externa.pdf Procapita, utbildningsmaterial - grundutbildning i procapita.pdf Procapita, utbildningsmaterial - handläggare.pdf Procapita, utbildningsmatierial - enhetschef.pdf Procapita, utskrift journal HSL.pdf Procapita, vad är omvårdnad och vad är service.pdf Procapita, verkställighet - checklista för utförare.pdf Procapita, verkställighet - instruktioner till checklista för utförare.pdf Procapita,-avvikelse-HSL---hantera-och-bearbeta-i-procapita.pdf Procapita,-Bedomning-HSL.pdf Procapita,-bedomning-HSL---felmarkering.pdf Procapita,-dokumentera-i-halso--och-sjukvardsjournal.pdf Procapita,-genomforandeplansmodulen---skapa.pdf Program 20190614 Skolavslutning Nyköping.pdf Program 20190614 Skolavslutning Nyköping.pdf Program Anhörigstöd HT 2020.pdf Program för uppföljning av privata utförare.pdf Provinlämningstider .pdf Provinlämningstider.pdf Purple Flag Nyköping - Handlingsplan 2018-06-27.pdf qProcapita, inloggning i procapita.pdf Rapport patientsäkerhetsberättelser 2016.pdf Rapport Patientsäkerhetsberättelser 2018.pdf Rapport patientsäkerhetsberättelser.pdf Redovisning av bidrag till sommarlovsaktiviteter 2020.pdf Registrera e-avrop.pdf Registrera praktikplatser_info.pdf Reglemente Bygg- och tekniknämnden.pdf Reglemente för jävsnämnden .pdf Reglemente för Kommunala Anhörigrådet.pdf Reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet.pdf Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.pdf Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun.pdf Reglemente för Kommunstyrelsen.pdf Reglemente för Krisledningsnämnden.pdf Reglemente för Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.pdf Reglemente Kultur och fritidsnämnden.pdf Reglemente Miljönämnden.pdf Reglemente Nyköping Oxelösund överförmyndarnämnd.pdf Reglemente Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service.pdf Reglemente Revisionen Nyköpings kommun.pdf Reglemente Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden.pdf Reglemente Valnämnden.pdf Reglemente-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Reglemente-for-Miljo--och-Samhallsbyggnadsnamnden-.pdf Reglemente-for-Socialnamnden.pdf Reglemente-Kompentens-och-arbetsmarknadsnamnden-.pdf Reglemente-Vard--och-omsorgsnamnden.pdf Regler för ianspråktagande av medel ur Nyköpings kommuns landsbygdsfond.pdf Regler för uthyrning via lokalbokningen - hyresgästens ansvar.pdf Regler-for-gronytebidrag.pdf Rekommendationer vid omvårdnad av diabetesfötter.pdf Rektors sammanfattning av vidtagna åtgärder.docx Renhållningsordning - Avfallsplan år 2017-2024 inkl. bilagor.pdf REV - Svar på revisionsrapport om granskning av årsredovisning 2014.pdf REV - Yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens roll som produktionsstyrelse bedriver ändamålsenlig kompetensförsörjning (2014).pdf Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017.pdf Revisionsrapport och missiv - Uppföljande granskning av upphandlingsverksamhetens ändamålsenlighet och interna kontroll.pdf Revisionsrapport - Årlig granskning av kommunstyrelse och nämnder - Del av grundläggande granskning 2017.pdf Riggargatan Patientsäkerhetsberättelse 2015.pdf Riggargatan Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf Riggargatan Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf Riklinje för gestaltning av allmänna platser.pdf Riktlinje - Akut- och buffertförråd.pdf Riktlinje - Avvikelsehantering.pdf Riktlinje - Bårbilshämtning av avlidna på särskilda boende.pdf Riktlinje - Delegering av Hälso-och sjukvårdsuppgifter.pdf Riktlinje - Hantering av HSL dokument enl dokumentationsplanen.pdf Riktlinje - Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.pdf Riktlinje - Hjärt-lungräddning inom kommunens hälso- och sjukvård.pdf Riktlinje - Hygien för kommunal vård och omsorg i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje - Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvårdens område i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje - Informationsöverföring mellan HSL-personal och omvårdnadspersonal.pdf Riktlinje - lokal instruktion för läkemdelshantering på särskilt boende.pdf Riktlinje - lokal instruktion för läkemedelshantering i hemsjukvården .pdf Riktlinje - Medicinsktekniska produkter (MTP).pdf Riktlinje - Skyddsåtgärder.pdf Riktlinje - Vård i livets slutskede.pdf Riktlinje Fritidsgårdsverksamhet 2018-2020.pdf Riktlinje för delegering till undersköterskor som arbetar i flera verksamheter inom DSO.pdf Riktlinje för dokumentation och informationshantering.pdf Riktlinje för influensavaccination.doc Riktlinje för influensavaccination.pdf Riktlinje för informationsöverföring till frivilligorganisationer.pdf Riktlinje för kulturpedagogiskt arbete.pdf Riktlinje för måltider inom Förskola, Skola och Fritidsverksamhet.pdf Riktlinje för nationell patientöversikt- NPÖ.pdf Riktlinje för riskhantering.pdf Riktlinje för styrdokument i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje medicintekniska produkter.pdf Riktlinje personalfrämjande åtgärder - Bilaga 1: Beloppsgränser representation.pdf.pdf Riktlinje UAIN för resursfördelning inom gymnasie- och gymnasiesärskolan.pdf Riktlinje-Fallprevention.pdf Riktlinje-for-foreningsbidrag.pdf Riktlinje-for-placering-i-forskola,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf Riktlinje-for-resursfordelning-for-Barn--och-ungdomsnamndens-verksamheter.pdf Riktlinje-for-skolpliktsbevakning.pdf Riktlinje-for-tjansteresor.pdf Riktlinje-med-rutiner-for-servering-av-specialkost.pdf Riktlinjer Ekonomiskt bistånd.pdf Riktlinjer för alkoholservering.pdf Riktlinjer för donationsstiftelser.pdf Riktlinjer för finansförvaltningen.pdf Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst i Nyköpings kommun.pdf Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården.pdf Riktlinjer för IT-resurser inom Nyköpings kommun.pdf Riktlinjer för kommunkontrakt.pdf Riktlinjer för kontaktperson och -familj.pdf Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal.pdf Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013 - 2015.pdf Riktlinjer för personalfrämjande åtgärder, gåvor och uppvaktning samt extern representation.pdf.pdf Riktlinjer för rapport enligt lex Sarah.pdf Riktlinjer för skolskjuts, elevresor & inackorderingsbidrag i Nyköpings kommun.pdf Riktlinjer för tobaksfri skoltid i Nyköpings högstadieskolor.pdf Riktlinjer gällande prioriteringsordning vid lokaluthyrning i kommunägda skolor.pdf Riktlinjer Upphandling.pdf Riktlinjer-for-avgiftsfri-skola.pdf Riktlinjer-for-handlaggning-inom-Vard--och-omsorgsnamndens-ansvarsomrade.pdf Riktlinjer-for-Kultur--och-fritidsnamndens-stipendier.pdf Riktlinjer-for-tillsyn-av-fristaende-forskola,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf Rikttlinje för tjänsteresor - Bilaga 1: Miljö- och säkerhetskrav på fordon som används i tjänsten.pdf Ritningar Björksund 2:9.pdf Ritningar Gruvan.pdf Ritningar Tängsta 1:1.pdf rokningforbjuden---liggande-a4.pdf rokning-forbjuden---staende-a4.pdf RosenKullas plan för likabehandling.pdf Rutin för användning av sociala medier.pdf Saffranet Likabehandlingsplan 2020.pdf Samlad uppföljning av tidigare granskningar.pdf Sammanfattning av genomförd internkontroll 2015 för Kommunstyrelsens ansvar och nämnder.pdf Samrådsbrev ytterbostugan 1_27.pdf Samrådsunderlag för nytt tillstånd Björshults avfallsanläggning.pdf Serviceplan-for-landsbygden-och-aktivitetsplan.pdf Signeringslista vid behovsläkemedel HSV.pdf Signeringslista vid behovsläkemedel säbo.pdf Skapa trygga idrottsmiljöer.pdf Skolpliktsanmälan till utbildningschef.docx Skrovtyper som går att tvätta.pdf Skutans plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2020.pdf Skyddsforeskrifter-vattenskyddsomrade-Tystberga.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Aspa.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Edstorp.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Högåsen.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Lästring.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Runtuna.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Stavsjö.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Ålberga.pdf Slamtömning instruktion nyanläggning.pdf Släbro förskola Plan mot diskriminering trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling 2019-2020.pdf Social arbetsmarknadsnämnden Tjänstegaranti Serveringstillstånd.pdf Social Omsorg Patientsäkerhetsberättelse 2015.pdf Socialnamndens-bestallning-av-verksamhet-fran-Socialnamnden-2020.pdf Sommarbrev 2 2019.pdf Sommarbrev 2020.pdf Sommaroppet blankett_arabiska_fylli.pdf Sommaroppet blankett_arabiska_fylli.pdf Sommaroppna forskolor och fritids 2020_arabiska.pdf Sommaroppna forskolor och fritids 2020_arabiska.pdf Sommaröppet blankett_somaliska_fylli.pdf Sommaröppet blankett_svenska.pdf Sommaröppet blankett_svenska.pdf Sommaröppet blankett_svenska.pdf Sommaröppna förskolor och fritids 2020_somaliska.pdf Sommaröppna förskolor och fritids 2020_svenska.pdf Sommaröppna förskolor och fritids 2020_svenska.pdf Sorteringsguiden.pdf SPELHAGEN 1:6 Ansökan.Pdf SPELHAGEN 1:6 Fasadritning väst och nord.Pdf St Anna Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf St Anna Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf St Anna Patientsäkerhetsberättelse.pdf Stavsjö förskolas plan mot kränkande behandling 2019-2020.pdf Stigtomta skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018-19.docx.pdf Strandsborgs förskolas Plan mot kränkande behandling 2019-2020.pdf Strategi för integration och social sammanhållning.pdf Strategi mot hot och våld i nära relation.pdf Styrdokument för kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter.pdf Stängningsdag franciscus förskola HT 2019.pdf Stängningsdagar HT 2019.pdf Stängningsdokument Östra området.pdf Svalsta Förskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling HT2019 VT2020.pdf Svalsta Plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling.pdf Så startar ni en förening.pdf Säkerhetsdokument Naturskolan.rtf Sälja på barnloppis ny VT-19.pdf Sälja på loppis.pdf Sävö - ansvarsfördelning förteckning.docx Sävö - Information om försäkringsskyddet.docx Sävö - information till föräldrarna (1).docx Sävö - information till läraren.docx Sävö - lägerskola och Lgr11 (1).docx Sävö - packlista och regler.docx Sävö - Tips på för-och efterarbete.docx Sävö - vandrarhemmet rumsfördelning.docx Taxa alkohol, tobak 2020.pdf Taxa för ansökan enligt lag om tobak och andra liknande produkter.pdf Taxa för brandskyddskontroll.pdf Taxa för bygglov och geografisk information.pdf Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun.pdf Taxa för mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning.pdf Taxa för mottagning av Slam till Brandholmens avloppsreningsverk.pdf Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel.pdf Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun.pdf Taxa för parkering.pdf Taxa för planverksamhet inom Samhällsbyggnad.pdf Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet.pdf(770246) (0)_TMP.pdf Taxa för sotningsverksamheten.pdf Taxa insamling verksamhetsavfall och återvinningsmaterial i Nyköpings kommun.pdf Taxa mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning - Nyköpings kommun.pdf Taxa-enligt-miljobalken-och-stralskyddslagen.pdf Taxa-for-lokaler-i-Nykopings-kommun-som-formedlas-genom-Lokalbokningen.-Taxa-for-Nykopings-teater-och-Culturum.pdf Taxa-for-Nykopings-stadsbibliotek.pdf Taxa-for-tillsyn-och-kontroll-av-alkohol,-tobak-och-liknande-produkter-samt-servering-av-folkol.pdf Taxa-for-tillsyn-och-kontroll-av-folkol-samt-receptfria-lakemedel.pdf Taxa-for-tillsyn-och-tillstand-inom-det-brandforebyggande-omradet Taxa-for-tillsyn-och-tillstand-inom-det-brandforebyggande-omradet.pdf Taxor och avgifter för Nyköpings hamn.pdf Tessins förskolas-plan-mot-disk-och-krankande-behandling.docx Tillsammans kan vi minska utsläppen.pdf Tillstånd Brandfarlig vara.pdf Tillsynsplan 2019-2021 för fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.pdf Tillsynsplan-for-forsalning-av-folkol-och-vissa-receptfria-lakemedel.pdf Tillsynsplan-Miljobalken.pdf Tips vid anbudsgivning.pdf Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden.pdf Tobak - Anmälan elektroniska cigaretter.pdf Tobak - Anmälan om förändringar med bilagor.pdf Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare med bilagor.pdf Tobak - Ansökan om försäljningstillstånd Nyköpings kommun m bilagor.pdf Tobak - Avanmälan tobaksförsäljning.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Trollinfo april-19.pdf Trollinfo- Aug.-19.pdf Trollinfo jan-19.pdf Trollinfo- Maj 2019.pdf Trollinfo mars-19.pdf Trollinfo november 2019.pdf Trollinfo okt-19.pdf Trollinfo. Feb-20.pdf Trollinfo. jan-20.pdf Trollinfo.Dec-19.pdf Trollinfo.November-18.pdf Trollinfo-sommar-19.pdf Tystberga förskolas plan mot kränkande behandling 2019 2020.pdf Undersökning av dödsfall.doc Utbildnings-och övningsplan inom säkerhetsområdet.pdf Utemiljö_Informationsbrev 20190329.pdf VA Taxa Nyköpings Kommun.pdf VA Taxa Prisblad Anläggningsavgift 2019.pdf VA Taxa Prisblad Brukningsavgift 2019 .pdf VA Taxa Prisblad Dagvatten Allmän platsmark 2019.pdf VA Taxa Prisblad Övriga avgifter 2019.pdf Vagledning-for-anstallda-och-fortroendevalda-om-mutor-och-jav.pdf VA-strategi för Nyköpings kommun.pdf VA-Taxa Prisblad Allmän Platsmark 2020.pdf VA-Taxa Prisblad Anläggningsavgift 2020 .pdf VA-Taxa Prisblad Brukningsavgift 2020.pdf Vatten- och avloppstaxa.pdf Vattenliljans Plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Verksamhetsberattelse-Vard--och-omsorgsnamnden.pdf Verksamhetsberättelse Nyköping-Oxelösund Överförmyndarnämnd 2018.pdf Vuxenutbildning.pdf Vårdnadshavare 2019-04-09.pdf Vårdnadshavares beskrivning av orsaker till barnets frånvaro från skolan.docx Välkommen till Korvetten vår information Marknadsföring.pdf Välkomna till oss på Franciscus 9 oktober.pdf Yttrande över revisionsrapport Granskning av chefsförsörjningen inom Division Social omsorg.pdf Ålberga Plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 2018 2019.pdf Ålberga plan mot kränkande behandling 2019-2020.pdf Ålbergas plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 19-20.pdf Årsredovisning 2017 kortfattad.pdf Årsredovisning 2018 Kortversion.pdf Årsredovisning 2018.pdf Årsredovisning 2019.pdf Årsredovisning 2019.pdf Återrapportering efter genomfört hembesök.pdf Ägardirektiv för Gästabudstaden AB.pdf Ägardirektiv för Nyköping Vattenkraftverk AB.pdf Ägardirektiv för Stadshuset i Nyköping AB.pdf Ägardirektiv Nyköpingshem AB.pdf Äldre och handikappnämnden Tjänstegaranti Kontakt.pdf Äldre och handikappnämnden Tjänstegaranti Personkontinuitet.pdf Ängstugans förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Ängstugans lika beh plan och plan mot kränk.pdf Överrapportering vid hembesök.pdf Översiktsplan för Nyköpings kommun 2013.pdf Verksamhetsberättelse Nyköping-Oxelösund Överförmyndarnämnd 2018.pdf

Kontakta oss

Ordförande

Leif Karlsson (S)
070-682 16 40
leif.karlsson@nykoping.se 


Postadress

Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Överförmyndarkontoret

Enhetschef
Jenny Jonsson

Handläggare
Carl-Hampus Sandén 
Jenny Jonsson
Susanne Tenghed
Pernilla Asp 

0155-248700 
overformyndaren@nykoping.se

Överförmyndarkontorets sida

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter