Meny

Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd

Nyköpings och Oxelösunds kommuner driver överförmyndarnämnden gemensamt. Nämnden utses av kommunfullmäktige i respektive kommun.

Överförmyndarnämnden ansvarar för tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Tillsynen ska garantera rätten åt personer som inte kan ta hand om sig själva, förvalta sin egendom eller på annat sätt tillvarata sina rättigheter.

Godmanskap kan tillkomma av olika orsaker och omfatta såväl personliga som rättsliga och ekonomiska angelägenheter. Vanligast är godmanskap eller förvaltarskap för personer som på grund av hälsoskäl saknar eller har nedsatt egen förmåga att tillvarata sina intressen och föra sin talan. Godmanskap kan också tillkomma för någon som är bortavarande eller som på grund av olika rättsliga hinder, motstridiga intressen, inte kan företa vissa åtgärder.

Förvaltarskap är en ren tvångsåtgärd och förekommer endast då det inte är tillräckligt med en god man.

Nämnden utövar också viss kontroll över samtliga föräldrar som har barn under 18 år. Kontrollen gäller i första hand de barn som äger tillgångar över 8 basbelopp. Alla föräldrar är skyldiga att anmäla till överförmyndarnämnden om deras barn har tillgångar som överstiger 8 basbelopp.

Nämnden utser också god man för ensamkommande flyktingbarn.

Ansvarsområden

  • Tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning.
  • Utser gode män, förvaltare och förmyndare.Ledamöter

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Nyköping och Oxelösunds överförmyndarnämnd?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern.
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Verksamhetsberättelser

_Likabehandlingsplan, ROE, Västra skolan 2019_20.pdf 1. Lista över valbara instanser som ska väljas på första KF (efter val).doc 1. Partiernas nomineringar till instanser som väljs på första KF (efter val) mandatperioden 2018.2022 (blankett)(703926) (0).docx 1. SKL Cirkulär 188 Fullmäktiges val av revisorer.pdf 17FORSK3_nykoping_10611.pdf 18-100-1.pdf 18-110-1.pdf 18-110-6.pdf 18-115-1.pdf 18-120-1.pdf 18-143-1.pdf 18-143-5.pdf 18-152-1.pdf 18-194-1.pdf 18-205-1.pdf 18-215-1.pdf 18-215-5.pdf 18-234-1.pdf 18-237-1.pdf 18-257-1.pdf 18-279-1.pdf 18-285-1.pdf 18-285-5.pdf 18-286-1.pdf 18-308-1.pdf 18-308-5.pdf 18-314-1.pdf 18-325-1.pdf 18-326-1.pdf 18-326-5.pdf 18-348-1.pdf 18-348-8.pdf 18-379-1.pdf 18-406-1.pdf 18-416-1.pdf 18-427-1.pdf 18-431-1.pdf 18-432-1.pdf 18-436-1.pdf 18-439-1.pdf 18-48-1.pdf 18-483-1.pdf 18-484-1.pdf 18-49-1.pdf 18-491-1.pdf 18-49-6.pdf 18-50-1.pdf 18-506-1.pdf 18-51-1.pdf 18-538-1.pdf 18-540-1.pdf 18-544-1.pdf 18-547-1.pdf 18-570-1.pdf 18-572-2.pdf 18-572-6.pdf 18-576-1.pdf 18-58-1.pdf 18-58-4.pdf 18-585-1.pdf 18-588-1.pdf 18-590-1.pdf 18-59-1.pdf 18-603-1.pdf 18-604-1.pdf 18-61-1.pdf 18-613-1.pdf 18-614-1.pdf 18-620-1.pdf 18-62-1.pdf 18-621-1.pdf 18-622-1.pdf 18-628-1.pdf 18-638-1.pdf 18-643-1.pdf 18-650-1.pdf 18-654-1.pdf 18-655-1.pdf 18-656-1.pdf 18-678-1.pdf 18-679-1.pdf 18-681-1.pdf 18-687-1.pdf 18-688-1.pdf 18-693-1.pdf 18-694-1.pdf 18-696-1.pdf 18-712-1.pdf 18-72-1.pdf 18-72-6.pdf 18-732-1.pdf 18-782-1.pdf 18-783-1.pdf 18-813-1.pdf 18-819-1.pdf 18-821-1.pdf 18-823-1.pdf 18-827-1.pdf 18-828-1.pdf 19-104-1.pdf 19-130-1.pdf 19-139-1.pdf 19-152-1.pdf 19-175-1.pdf 19-210-1.pdf 19-217-1.pdf 19-228-1.pdf 19-235-1.pdf 19-236-1.pdf 19-247-1.pdf 19-255-1.pdf 19-262-1.pdf 19-263-1.pdf 19-264-1.pdf 19-268-1.pdf 19-269-1.pdf 19-282-1.pdf 19-288-1.pdf 19-290-1.pdf 19-292-1.pdf 19-293-1.pdf 19-294-1.pdf 19-307-1.pdf 19-313-1.pdf 19-314-1.pdf 19-318-1.pdf 19-32-1.pdf 19-326-1.pdf 19-329-1.pdf 19-340-1.pdf 19-354-1.pdf 19-355-1.pdf 19-368-1.pdf 19-384-1.pdf 19-403-1.pdf 19-405-1_1-1.pdf 19-406-1.pdf 19-407-1_1-1_1-2.pdf 19-428-1.pdf 19-431-1.pdf 19-433-1.pdf 19-50-1.pdf 19-68-1.pdf 19-78-1.pdf 19-86-1.pdf 19-95-1.pdf 2. Lista över nämnder och styrelser - val 2018.doc 2. Partiernas nomineringar till nämnder mm - mandatperioden 2018 - 2022 (blankett)(703966) (0).docx 2020-2021 Likabehandlingsplan Västra skolan.docx.pdf 2020-2022 ANDT-plan för Nyköpings Högstadium_.pdf 21 - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Grindstugans förskola 2021-2022.pdf 21 - Plan mot diskriminering och kränkande behandling Stigtomta förskola 2021 - 2022.pdf 3. Lista över bolag mm - val 2018.doc 3. Partiernas nomineringar till bolag mm - mandatperioden 2019-2023 (blankett).docx 4. Lista till Revisionen över instanser där revisorer och revisorsersättare ska väljas.doc 4. Revisionens nomineringar till revisorer och revisorsersättare i fonder, stiftelser och bolag mm, mandatperioden 2019-2023 (Blankett).docx 5. Information gällande nominering av nämndemän i Nyköpings tingsrätt - 2020-2023.pdf 5. Partiernas nomineringar till nämndemän i Nyköpings tingsrätt (blankett).docx A - Ö för politiker.pdf ABC vårtermin 2020.pdf ABC-Vårterminen 2020.pdf ABVA allmänna_bestämmelser_för_brukandet_av_Nyköpings_kommuns_allmänna_vatten_och_avloppsanläggningar.pdf ABVA_Tilläggsbestämmelser_till_ ABVA .pdf ABVA-allmanna-bestammelser-for-brukandet-av-Nykopings-kommuns-allmanna-vatten-och-avloppsanlaggning.pdf Affisch Sommarlov.pdf Agardirektiv-for-Gastabudstaden-AB.pdf allmanna-Ordningsforeskrifter-bilaga-3.pdf Allmänna Ordningsföreskrifter - 2016.pdf Analysresultat dricksvatten 2019.pdf Analysresultat_dricksvatten.pdf Analysresultat_dricksvatten.pdf Anhorigcenter-Arabiska.pdf Anhorigcenter-persiska.pdf Anhörigcenter arabiska.pdf Anhörigcenter engelska.pdf Anhörigcenter somaliska.pdf Anhörigcenter Tigrinja.pdf Anhörigstöd vårprogram 2021.pdf Anmälan om samarbetssamtal.pdf Annagården - Högbrunns förskolors Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019.pdf Annons Gruvan.pdf Annons Spelhagen.pdf Annons Sunlight 2.pdf Ansökan 2015 Hållbar Utveckling.pdf Ansökan enligt SoL.pdf Ansökan insatser enligt LSS.pdf Ansökan om insatser enligt socialtjänstlagen (SoL).pdf Ansökan om serveringstillstånd - så gör du.pdf Ansökan om stödinsatser enligt LSS.pdf Ansökan-Insatser-enligt-LSS_1604.pdf Ansökningsblankett Färdtjänst.pdf Anvandarmanual avseende anvandning av iPads till de fortroendevalda.pdf Användning av båtbottentvätten.pdf Arbetsmarknadsåtgärder.pdf Arbetsordning-for-Kommunfullmaktige.pdf Arkivbeskrivning för Jävsnämnden .pdf Arkivreglemente.pdf Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Avbokning viss tid - hemtjänst, städ,tvätt,köp - reducering av avgift_201604.pdf Avbokning-reducering-avgift_boendestöd_2016.pdf Avfallsföreskrifter.pdf Avfallsplan år 2017-2024.pdf Avfallsplan, bilaga 1: Handlingsplan med åtgärder.pdf Avfallsplan, bilaga 2: Nulägesbeskrivning.pdf Avfallsplan, bilaga 3: Anläggningar för att förebygga och hantera avfall.pdf Avfallsplan, bilaga 4: Nedlagda deponier.pdf Avfallsplan, bilaga 5: Miljömål, strategier och lagstiftning inom EU samt på nationell nivå.pdf Avfallsplan, bilaga 6: Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplanen år 2012-2016.pdf Avfallsplan, bilaga 7: Miljökonsekvensbeskrivning.pdf Avgift för dödsboförvaltning.pdf.pdf Avgifter alkohol, tobak 2020.pdf Avgifter för tillsyn och kontroll av alkohol med mera.pdf Avgifter och regler Kulturskolans verksamhet(699529) (0)_TMP.pdf Avgifter-for-boende-inom-missbruksvarden.pdf Avgifter-i-forskola-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet-ar-2021.pdf.pdf Avgifter-och-regler-for-Kulturskolans-verksamhet.pdf Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar.pdf Avvikelserapport informationsöverföring och samordnad vårdplanering.pdf B 2019-000277 (SPELHAGEN 1:6) Annons.pdf B 2019-000277 (SPELHAGEN 1:6) Handlingar.pdf B 2019-000566 SLOTTSVAKTEN 3.pdf B 2019-000605 ANNONS.pdf B 2019-000605 BRANDSKISS.pdf B 2019-000605 BRANDSKYDDSDOKUMENTATION.pdf B 2019-000605 DAGVATTENUTREDNING.pdf B 2019-000605 FASADRITNING.pdf B 2019-000605 PLANRITNING.pdf B 2019-000605 SITUATIONSPLAN 2.pdf B 2019-000605 SITUATIONSPLAN.pdf B 2019-000605 TRAFIKUTREDNING.pdf B 2019-000619 Björksund 2:9.pdf Barn med föräldrar på olika håll.pdf Barn--och-ungdomsnamndens-bestallning-av-verksamhet-fran-division-Barn,-Utbildning,-Kultur-avseende-ar-2021.pdf Barnvagnspromenader.pdf Befolkning i Nyköpings kommun 2019.pdf Befolkningsprognos 2020-2030.pdf Begränsade inlämningstider sommaren 2020.pdf Begäran om journalkopior.docx Bergshammar Plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 2019 2020.pdf Beslut - Ändring av ersättningsbeloppen.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden-av-Barn-Utbildning-Kultur.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden-av-Division-Social-omsorg.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden-av-Kommunikationsavdelningen.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kultur-och-fritidsnamnden-till-division-Barn,-utbildning-och-kultur-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kultur--och-fritidsnamnden-till-Naringslivsenheten-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Kultur--och-fritidsnamnden-till-Tekniska-divisionen-2020.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Samhallsbyggnad---Livsmedel,-Miljo-&-halsa,-Plan-och-natur,-bygglov-och-geodata-2021.pdf.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Gata-Park-Hamn-2021.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Renhallning-2021.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Vatten-och-avlopp-2021.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Utbildnings-,-arbetsmarknads--och-integrationsnamnden-av-Kommunservice-Brandkarr-2019 Bestallning-av-verksamhet-fran-Utbildnings--arbetsmarknads-och-integrationsnamnden-av-division-Barn,-utbildning-och-kultur-2019 Bestallning-av-verksamhet-fran-Utbildnings--arbetsmarknads-och-integrationsnamnden-av-Division-Social-omsorg-2019 Bestallning-fran-Vard--och-omsorgsnamnden-till-Division-Social-omsorg.pdf Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspris.pdf Besöksnäringsstrategi Nyköping 2015-2017-2023.pdf Betelhemmet Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf Betelhemmet Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf Biblioteksplan för Nyköpings kommun.pdf Bidrag-och-fordelningskriterier-till-studieforbund-verksamma-i-Nykopings-kommun.pdf Bidrag-till-fristaende-forskolor,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-omsorg-2021.pdf bidrag-till-fristaende-forskolor-fritidshem-och-annan-pedagogisk-omsorg.pdf Bidrag-till-fristaende-skolenheter,-principer-och-belopp-verksamhetsaret-2021.pdf Bilag 2 Kompetensutvecklingsplan HSL 2021 S:t Anna.pdf Bilaga 1 - Mall faktablad.docx Bilaga 1 Riggargatan utbildning.pdf Bilaga 1 Sammanställning avvikelser 2020 S:t Anna.pdf Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning.pdf Bilaga 2 - Blankett _Ansökan om godkännande för fritt val inom hemtjänstverksamhet.pdf Bilaga 2. Energiläget i Nyköpings kommun 2008.pdf Bilaga 3. Framtidsbild Nyköpings kommun år 2020 .pdf Bilaga till Miljö- och samhällsbyggnasnämndens delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf Björkgården patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf Björkgården patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf Blankett Personuppgifter för förtroendevalda.docx Blankett Underlag för förlorad arbetsinkomst.pdf Bolagsordning för Nyköping Vattenkraft AB.pdf Bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB.pdf Bolagsordning-for-Gastabudstaden-AB.pdf Bolagsordning-for-Nykopingshem-AB.pdf Bolagsordning-Stadshuset-i-Nykoping-AB.pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 1.pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 2.pdf Bostadsförsörjningsstrategi del 3 Handlingsplan.pdf Brandtillsyn.pdf Brev tlll vårdnadshavare december 2018.pdf Broschyr depression arabiska.PDF Broschyr depression bosniska kroatiska.pdf Broschyr depression engelska.PDF Broschyr depression finska.pdf Broschyr depression franska.PDF Broschyr depression kurmanji.PDF Broschyr depression persiska.PDF Broschyr depression polska.PDF Broschyr depression ryska.PDF Broschyr depression serbiska sorani.PDF Broschyr depression somaliska.PDF Broschyr depression spanska.PDF Broschyr depression svenska.PDF Broschyr depression tigrinska.PDF Broschyr depression turkiska.PDF Bråviken Plan mot diskriminerig trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling HT 2020.pdf Budget 2019.pdf Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022 reviderad.pdf Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022.pdf Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023.pdf Buskhyttan Plan mot diskriminerig trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling HT 2020.pdf Bygd och miljö del 1. Sörmlands museum. 1988.pdf BYGG - exempel på kontrollplan eldstad och rökkanal.docx Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Belysning.pdf Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Bygglov.pdf Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Gaturenhållningen.pdf Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Sandupptagning.pdf Bygg och tekniknämnden Tjänstegaranti Vintervägunderhåll.pdf Bygglaget_mars_2019_web.pdf Bygglovenhetens tillsynsplan enligt bygglagstiftningen och strandskyddsbestämmelserna.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\Detaljplan P87-6.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\P10-28 Karta.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\P10-28 Text.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\P80-22 Karta.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\P80-22 Text.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\Plankarta.pdf C:\Users\jeus0001\Desktop\Plantext.pdf Checklista för läkemedelsgenomgång.pdf Cykelvägvisning 2020.pdf dansschema_ht18.pdf dansschema_vt19.pdf Delegationsordning Miljönämnden.pdf Delegationsordning Nyköpings Oxelösunds överförmyndarnämnd.pdf Delegationsordning-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Delegationsordning-Bygg--och-tekniknamnden.pdf Delegationsordning-for-Javsnamnden.pdf Delegationsordning-for-kommunstyrelsen.pdf Delegationsordning-for-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden.pdf Delegationsordning-for-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden.pdf Delegationsordning-Kultur--och-fritidsnamnden.pdf Delegationsordning-Socialnamnden.pdf Delegationsordning-Socialnamnden-komplettering-vid-bradskande-beslut- Delegationsordning-Utbildning--arbetsmarknads--och-integrationsnamnden.pdf Delegering arbetsblad .PDF Delgationsordning-for-Vard--och-omsorgsnamnden.pdf Demokratihandboken.pdf Digital manual för Nyköpings kommun - bilaga 1 Kommunikationspolicy.pdf Diskussionsunderlag-for-foreningens-ramverk.rtf Dokument som ska bifogas till ansökan om serveringstillstånd.PDF Dokumenthanteringsplan för Jävsnämnden .pdf Dricksvattenanläggning -Exempel egenkontroll med faraoanalys.pdf Drogplan-gymnasieskolor-i-Nykoping-2020-2022.pdf dränering för hus med källare.pdf Dränering för hus utan källare.pdf DSO Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf DSO Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf Egenkontrollprogram folkol.pdf Egenkontrollprogram-elektroniska-cigaretter-och-pafyllnadsbehallare.pdf Elevens egen beskrivning därför är jag borta mycket från skolan.docx Ersattningsbelopp-inom-LOV.pdf E-strategi.pdf EU-strategi för Nyköpings kommun.pdf Exempel på kvalitetspolicy i en förening.pdf Exempel på kvalitetssäkring från en förening.pdf Faktablad - Så sköter du om ditt enskilda avlopp.pdf.pdf Faktablad - Till dig som har ett minireningsverk.pdf.pdf Faktablad Förbränningstoalett, urin- och latrinkompostering t2021.pdf Faktablad-fardtjanst-och-riksfardtjanst.docx Finanspolicy-for-Nykopings-kommun-och-dess-bolagskoncern.pdf Flyttningsrapport 2019.pdf Fokusområde utbildningsåret 2020 - 2021 Östra.pdf fokusområde_vhtår_2018-19.pdf fokusområde_vhtår_2018-19.pdf Fokusområdet 2019-2020 Mångsidig kommunikation.pdf Folder Sävö.pdf Forfragningsunderlag-for-bedrivande-av-hemtjanst-enligt-Lag-om-valfrihetssystem.pdf Forordnande-vid-bradskande-beslut---kompletterande-beslutanderatt.pdf Forordnande-vid-bradskande-beslut---kompletterande-beslutanderatt-sommaren-2021.pdf Franciscus förskolas plan mot kränkande behandling och diskriminering 2020-2021.pdf Fördjupad översiktsplan för kusten Sjösa-Vålarö.pdf Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta 2013 .pdf Företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings kommuns företag.pdf Förfrågningsunderlag fr o m 2019-01-01.pdf Förfrågningsunderlag fr o m 2019-03-01.pdf Förslag på alkohol- och drogpolicy för restauranger.docx Föräldraaktiv introduktion på Korvetten.pdf Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse hos samtliga myndigheter (nämnder, bolag, kommunalförbund) i Nyköpings kommun.pdf God Jul.pdf Granskning av chefsförsörjningen inom Division Social omsorg.pdf Granskning av förutsättningar för elevers måluppfyllelse på högstadiet missiv och rapport.pdf Granskning av intern kontroll av förenings- och kulturbidrag.pdf Granskning av internkontroll i redovisning och administrativa system.pdf Granskning av löpande internkontroll i redovsiningsrutiner.pdf Granskning av planering och ekonomisk styrning av förskoleverksamheten.pdf Gruvan 6 annons.pdf Gruvan 6.pdf Gustavsbergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019.doc Gustavsbergs förskolas plan mot kränkande behandling och diskriminering 2021.pdf Gymnasieutbildning.pdf Hamnordning för Nyköpings kommun.pdf Handledarstod.pdf Handledning samarbetsbanan.pdf Handlingar Sunlight 2.pdf Handlingsplan för Fallprevention i Sörmland.pdf Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf Handlingsplan till Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Handlingsplan-Klimat--och-energistrategin-2018.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023.pdf Henning-testar-dec.txt hetest dec.txt HSL dokumentation vid driftstopp av Procapita.doc Hållets planerade aktiviteter.pdf Häfte till nya barn inklusive introduktion.pdf Häftet 2018-19 Norra.pdf Hälsoveckan 2019.pdf Hänvisning beslut skolskjuts.pdf Högbrunn plan mot kränkande behandling 2020-2021.pdf IFC-boken del 1.pdf IFC-boken del 2.pdf IFC-boken.pdf Inbjudan föreläsningar våren 2020.doc Info_om_sammanhållenjounalforing_2014.pdf Infobrev april 2021.pdf Infobrev stängningsdagar Norra området .pdf Infobrev stängningsdagar Norra området hösten 2019.pdf Infobrev till vårdnadshavare april 2021.pdf Infobrev till vårdnadshavare april 2021.pdf Infobrev VH alla skolor_arabiska.pdf Infobrev VH alla skolor_somaliska.pdf Infobrev vårdnadshavare december.pdf Infobrev vårdnadshavare december.pdf Infobrev vårdnadshavare fritids december.pdf Infobrev vårdnadshavare fritids december.pdf Information ang val av nämndeman i Nyköpings tingsrätt.pdf Information från föräldramöte ht 2019.pdf Information om källaröversvämning.pdf Information till förtroendevalda om hantering av personuppgifter.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare från Gula Villan dec -19.pdf Informationsbrev augusti och september Sjösa 2019.pdf Informationsbrev feb 2021.pdf informationsbrev från Gula Villan feb-20.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården dec - 19.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare augusti 2019.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare december 2020.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare februari 2020.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare från Gula Villan nov-19.pdf, nytt fönster.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Gula Villan oktober 2019.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Gula Villan september.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare juni Gula Villan.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare maj Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Oktober Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare september 2020 från Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare september Tybblegården.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybble november.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården april.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården februari.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården januari.pdf Informationsbrev till vårdnadshavare Tybblegården mars 2020.pdf Informationsbrev till vårdnandshavare oktober 2020 Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare april Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare april Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Tybble - 2.pdf Informationsbrev vårdnadshavare februari Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare januari Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj 2 Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj Gula Villan.pdf Informationsbrev vårdnadshavare maj Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare mars Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare november 2019.pdf Informationsbrev vårdnadshavare oktober 19.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybble juni.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybblegården Juni 2020.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Tybblegården.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Ålberga förskola jan 2019.pdf Informationsbrev vårdnadshavare Ålberga förskola.pdf Informationsbroschyr till dig som ska anlägga avlopp.pdf Informationsskrift om översvämningar.pdf Information-till-begravningsbyra-nar-person-avlidit.doc Inköpspolicy.pdf Inofrmationsbrev vårdnadshavare Tybblegården augusti.pdf Instruktioner för års och sluträkning.pdf Intern kontroll i hantering av bisysslor.pdf Internkontrollplan Bygg-och tekniknämnden 2018.pdf Internkontrollplan Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden 2018.pdf Internkontrollplan-2019-for-Socialnamnden.pdf Internkontrollplan-2021-for-Vard--och-omsorgsnamnden.pdf Internkontrollplan-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Internkontrollplaner 2018 Kommunstyrelsen.pdf Internkontrollplan-for-Kompetens--och-arbetsmarknadsnamnden.pdf Internkontrollplan-Kultur--och-fritidsnamnden.pdf Internkontrollplan-Nykoping-Oxelosund-Overformyndarnamnd.pdf Internöverenskommelse Kommunstyrelsen och Kommunfastigheter 2018.pdf Internöverenskommelse mellan Kommunstyrelsen - Räddning och säkerhet 2018.pdf Internöverenskommelse Miljönämnden och Samhällsbyggnad 2018.pdf Journal granskningsmall.docx Julhälsning 2019.pdf Jönåker Plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 2018 2019.pdf Jönåkers plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 19-20.pdf Jönåkers plan mot kränkande behandling 2020-2021.pdf Kanntorps Likabehandlingsplan 2020.pdf Karta över samarbetsbanan.pdf KK18.152.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 237 200831 Svar på medborgarförslag att införa motsvarande ansökningsmodell för försörjningsstöd som i Trelleborg.pdf KK18.379.8 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 202 200615 Svar på medborgarförslag om att måla vattentornet.pdf KK18.431.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 150 200518 Svar på medborgarförslag om att installera belysning vid gång- och cykelvägen längs Örstigsleden från Arnörondellen.pdf KK18.48.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 203 200615 Svar på medborgarförslag att införa fyrverkeriförbud i alla tätorter i lokala ordningsföreskrifter.pdf KK18.50.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 204 200615 Svar på medborgarförslag att förbjuda fyrverkerier och smällare.pdf KK18.51.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 204 200615 Svar på medborgarförslag att förbjuda fyrverkerier och smällare.pdf KK18.590.9 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 151 200518 Svar på medborgarförslag att inrätta ett utegym och en minigolfbana i Oppeby.pdf KK18.603.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 207 200615 Svar på medborgarförslag att göra cykelleder för mountainbike mellan olika orter i Sörmland.pdf KK18.614.6 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 239 200831 Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun behöver stärka sitt engagemang i klimatomställningen.pdf KK18.620.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 205 200615 Svar på medborgarförslag att sätta upp ett staket nedanför Storhusqvans trappa.pdf KK18.638.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 212 200831 Svar på medborgarförslag om att bygga ett nytt utomhusgym i hamnen.pdf KK18.643.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 206 200615 Svar på medborgarförslag att flytta skateramper från Nicolaiskolan till hamnen.pdf KK18.654.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 280 2020-10-26 Svar på medborgarförslag om att utöka-upprusta lekplatsen i Oppeby.pdf KK18.696.6 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 236 200831 Svar på medborgarförslag om att införa praktik på alla gymnasieprogram.pdf KK18.828.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 297 2020-10-26 Svar på medborgarförslag gällande att få kommunen att bygga en Mountainbike Enduro bana.pdf KK1843~1.PDF KK19.104.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 238 200831 Svar på medborgarförslag om att ha en dator i Stadshusets entré där man kan söka äldre ritningar.pdf KK19.282.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 152 200518 Svar på medborgarförslag om att planera för och genomföra en klimatvecka.pdf KK19.314.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 255 200928 Svar på medborgarförslag om att låta medborgare testa elcykel.pdf KK19.396.1.pdf KK19.428.7 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 298 2020-10-26 Svar på medborgarförslag gällande att anlägga en Mountainbike Enduro bana på kommunal mark.pdf KK19.449.1.pdf KK19.449.6 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 256 200928 Svar på medborgarförslag om fotbollsplanen på Trollstigen.pdf KK19.451.1.pdf KK19.459.1.pdf KK19.463.1.pdf KK19.464.1.pdf KK19.487.1.pdf KK19.489.1.pdf KK19.494.1.pdf KK19.495.1.pdf KK19.495.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 258 200928 Svar på medborgarförslag att främja möjligheterna att inom kommunen starta ett Repair café.pdf KK19.505.1.pdf KK19.507.1.pdf KK19.510.1.pdf KK19.511.1.pdf KK19.512.1.pdf KK19.514.1.pdf KK19.517.1.pdf KK19.558.1.pdf KK19.569.1.pdf KK19.594.1.pdf KK19.598.1.pdf KK19.616.1.pdf KK19.616.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 299 2020-10-26 Svar på medborgarförslag angåede att öppna upp vägen till Arnö på Strandparksvägen och Arnö Strandväg.pdf KK19.625.1.pdf KK19.625.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 243 200928 Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun verkar för parkcafé ute under varma årstiden där Pelles lusthus nu ligger.pdf KK19.639 1.pdf KK19.643.1.pdf KK19.644.1.pdf KK19.645.1.pdf KK19.646.1.pdf KK19.647.1.pdf KK19.647.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 257 200928 Svar på medborgarförslag om utbildning för förtroendevalda om pågående klimatkris.pdf KK19.648.1.pdf KK19.649.1.pdf KK19.649.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 153 200518 Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun ska anordna Hållbarhetsdagar.pdf KK19.650.1.pdf KK19.651.1.pdf KK19.652.1.pdf KK19.663.1.pdf KK19.663.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 155 200518 Svar på medborgarförslag om att Nyköpings kommun går med i Klimatkommunerna.pdf KK19.670.1.pdf KK19.681.1.pdf KK19.684.1.pdf KK19.709.1.pdf KK19.712.1.pdf KK19.738.1.pdf KK19.738.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 259 200928 Svar på medborgarförslag att Nyköpings kommun ska ansluta sig till One Planet City Challange.pdf KK19.745.1.pdf KK19.764.1.pdf KK19.777.1.pdf KK19.786.1.pdf KK19.787.1.pdf KK19.789.1.pdf KK19.799.1.pdf KK19/414 Taxa för bygglov och geografisk information.pdf KK1964~1.PDF KK20.101.1.pdf KK20.128.1.pdf KK20.134.1.pdf KK20.135.1.pdf KK20.137.1.pdf KK20.155.1.pdf KK20.168.1.pdf KK20.174.1.pdf KK20.183.1.pdf KK20.183.5 Utdrag Kommunstyrelsens protokoll § 300 2020-10-26 Svar på medborgarförslag om att ta fram ett koncept där skolklasser kan hjälpa till att städa i naturen.pdf KK20.193.1.pdf KK20.205.1.pdf KK20.213.1.pdf KK20.214.1.pdf KK20.222.1.pdf KK20.223.1.pdf KK20.227.1.pdf KK20.231.1.pdf KK20.241.1.pdf KK20.243.1.pdf KK20.244.1.pdf KK20.257.1.pdf KK20.258.1.pdf KK20.265.1.pdf KK20.274.1.pdf KK20.283.1.pdf KK20.292.1.pdf kk20.331.1.pdf kk20.345.1.pdf kk20.358.1.pdf KK20.59.1.pdf KK20.86.1.pdf KK20.87.1.pdf Klasslärare Släbroskolan 2019.pdf Klasslärare Släbroskolan.docx Klimat- och energistrategi 2016-2020.pdf Klockbergets Plan mot diskriminerig trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling HT 2020.pdf Koldioxidbudget rapport.pdf Kommunikationspolicy.pdf Kommunstyrelsen Tjänstegaranti Företagsrådgivning.pdf Kommunstyrelsen Tjänstegaranti Tillgänglig planlagd mark.pdf Kompassens Plan mot kränkande behandling 2021.pdf Kompetensförsörjningsplan.pdf Kompetensförsörjningsplan.pdf Kompletterande ägardirektiv till Nyköpingshem AB.pdf Konstpolicy för Nyköpings kommun.pdf Kontraktsforslag_LOV_181129.pdf Kontraktsforslag-LOV.pdf Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2020-2022.pdf Kontrollplan Livsmedelskontroll, inklusive animaliska biprodukter.pdf Kort information angående säkerheten.pdf Korvettens sammanställning 2018 efter enkät - hur arbetar vi i vardagen med likabehandlingsplanen.pdf Kostpolicy.pdf Krusbärets Likabehandlingsplan 2020.pdf Kultur- och fritidsnämnden § 23 2019-05-08 - Yttrande avseende revisionsrapport Granskning av internkontroll av förenings- och kulturbidrag.pdf Kultur och fritidsnämnden Tjänstegaranti Bibliotek.pdf Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun.pdf Kvalitet och värdegrund i vården.pdf Labratorietaxa 2021.pdf Lagstiftning på området, bilaga 2 Kommunikationspolicy.pdf Landsbygdsstrategi.pdf Landsbygdsstrategi.pdf Lathund för administration i föreningsregistret FRI.pdf Lathund för registerutdrag.pdf Lathund_nyaguiden1.docx LEFT dokumentation läkemedelshantering.pdf LEFT dokumentation utbildn personal.pdf LEFT egenkontrollprogram receptfria läkemedel.pdf LEFT Informaitonsbroschyr att sälja folköl.pdf LEFT Snabbguide folköl.pdf LEFT-2 Mall Egenkontrollprogram receptfria läkemedel.pdf LEFT-2Mall Egenkontrollprogram receptfria läkemedel.docx LEFTEgenkontrollprogram folkol.pdf LEFT-Forslag-pa-egenkontrollprogram-folkol.pdf LEFT-Forslag-pa-egenkontrollprogram-tobak.pdf LEFT-Gallande-taxa.pdf LEFT-Informationsblad-ny-markning-Tobak.pdf Likabehandlings plan 2019 20 - Malmbryggshagens förskola.pdf Likabehandlingsarbete Stigtomta förskolor.pdf likabehandlingsplan 1819 bry.pdf Likabehandlingsplan 2018-2019.pdf Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2020-2021.pdf Likabehandlingsplan ROE, Dammlötskolan 2019_20.pdf Likabehandlingsplan ROE, Dammlötskolan 2020_21.pdf Likabehandlingsplan Östra skolan 2019_20 .pdf Likabehandlingsplan, ROE, Östra skolan 2020-2021.pdf likabehandlingsplan18-19sjo.pdf LikabehandlingsplanRosenkullaskola.pdf Likaplan i vardagen.pdf Lista-valbara-instanser-2018.docx Litteraturtips till barn och föräldrar vid separation.pdf LIVSM Broschyr Steg för steg till en säker livsmedelsanläggning.pdf LIVSM information in English Step by step to a safe food business.pdf LIVSM-Fragor-vid-misstankt-matforgiftning.pdf LIVSM-SLV-Saker-mat-pa-eget-fat.pdf LIVSM-SLV-Slipp-magsjuka.pdf LIVSM-Sma-Dricksvattenanlaggningar.pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Lokala föreskrifter för torghandel.pdf Lokala säkerhetsnämndens verksamhetsberättelse 2018.pdf Lokala-Sakerhetsnamndens-verksamhetsberattelse-2019.pdf Luciafika avdelning Gul.pdf Luciafirande Kajutan.pdf Luciafirande Kojan.pdf Långsätters Likabehandlingsplan 2020.pdf Läroplan för förskolan Lpfö18.pdf Läroplan förskola reviderad 2016.pdf Mall Egenkontrollprogram receptfria läkemedel.docx Malmbryggshagens förskolas Plan mot kränkande behandling 2020-2021.pdf Markpolicy för Nyköpings kommun.pdf Maxtaxa,-avgifter-och-debitering-inom-Vard--och-omsorgsnamndens-ansvarsomrade-2021-efter-inforande-av-avgift-samsjuka.pdf Miljö- och folkhälsopolicy.pdf MILJÖ: Infoblad - Köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp.pdf MILJÖ: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf MILJÖ: Riktlinjer för enskilda avlopp 2012.pdf Miljöbalken - Behovsutredning för tillsyn.pdf Miljönämnden Tjänstegaranti Hälsa samt Livsmedel.pdf Miljönämnden_beslut_Påljungshage_sprängplats.pdf Missiv och revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2018.pdf Missiv och revisionsrapport - Granskning avseende investeringar och underhåll av verksamhetslokaler.pdf Missiv och revisionsrapport - Årlig granskning av kommunstyreslen och nämnder.pdf Mobila verksamheter informationsblad2.pdf Mångsidig kommunikation i möjligehterns förskola.pdf Mångsidig kommunikation i möjligheternas förskola 2018-2019.pdf Narkotikaplåster.pdf Nyhetsbrev Franciscus hösten 2019.pdf Nyinflyttad.pdf nykoping_logotyper.zip Nykopings_arenor_logotyp.zip nykopingsarenor-old.zip nykopingsguiden-se-visitnykoping-se.zip Nykopings-kommuns-grafiska-profil,-bilaga-1-Kommunikationspolicy.pdf Nyköpings kommuns VA-policy 2014.pdf Nyköpings tidning 1 - 2018.pdf Nyköpings tidning 1 - 2019.pdf Nyköpings tidning 2 - 2018.pdf Nyköpings tidning 3 - 2018.pdf Nyköpings tidning 4 - 2018.pdf Nyköpings tidning 5 - 2018.pdf Nyköpings tidning 6 - 2018.pdf Näringslivsrapport 2017.pdf Näringslivsstrategi för Nyköpings kommun 2018-2023 - Antagen av Kommunfullmäktige 180410.pdf Oljeskyddsplan för Nyköping, Oxelösund och Trosa.pdf Olycksfallsforsakring.pdf Omvänd lathund HSO-journal.pdf Oppeby gård Plan mot diskriminerig trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling 2020-2021.pdf Oppeby gårds förskola Plan mot diskriminering trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling 2019-2020.pdf Ordförandebeslut om justerad ersättningsnivå för serviceföretag med bilaga 2020-09-01.pdf Ordningsföreskrifter - Gångbanerenhållning.pdf Orstigsnäs 1_36 2019-122 Annons.pdf Orstigsnäs 1_36 2019-122.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2018 Betelhemmet.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2018 DSO.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2018 Riggargatans äldreboende.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2018 S:t Anna och Björkgården.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2019 Björkgården.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2019 DSO.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2019 Riggargatan.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2019 St Anna.pdf Patientsäkerhetsberättelse 2019.pdf Patientsäkerhetsberättelse Betelhemmet 2020.pdf Patientsäkerhetsberättelse Betelhemmet.pdf Patientsäkerhetsberättelse Björkgården.pdf Patientsäkerhetsberättelse DSO 2020.pdf Patientsäkerhetsberättelse Riggargatan 2020.pdf Patientsäkerhetsberättelse S:t Anna 2020.pdf Personalpolicy för Nyköpings kommun.pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling .pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekorrens förskola 2021-2022.pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling Fjärilens förskola 2021-2022 (2) (1).pdf Plan mot diskriminering och kränkande behandling Franciscus 2019-2020 Magnus.pdf Plan mot diskriminering och kränkandebehandling Sjösa 2019-20 .pdf Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019.pdf Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2019.pdf Plan mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkandbehandling_20_21.pdf Plan mot kränkande behandling 2020-2021.pdf Plan mot kränkande behandling diskriminering trakasserier och sexuella trakasserier.pdf Plan mot kränkande behandling diskriminering trakasserier och sexuella trakasserier.pdf Plan mot kränkande behandling diskriminering trakasserier och sexuella trakasserier.pdf Plan mot kränkande behandling Fjärilens förskola 2019.docx Plan mot kränkande behandling Fjärilens förskola 2019.pdf Plan mot kränkande behandling ht 20 vt 21 Bergshammars förskola.pdf Plan mot kränkande behandling Ringen.doc Plan mot kränkande behandling Råby förskola 19-20.pdf Plan mot kränkande behandling SValsta förskola ht 20 vt 21.pdf Policy för god ekonomisk hushållning.pdf Prioriteringsordning-vid-Lokalbokningen-Nykopings-Arenor.pdf Prisblad Brukningsavgift 2019 .pdf Prisblad Dagvatten Allmän platsmark 2019.pdf Prislista 2018 enskild brunn.pdf Program 20190614 Skolavslutning Nyköping.pdf Program 20190614 Skolavslutning Nyköping.pdf Program för uppföljning av privata utförare.pdf Provinlämningstider .pdf Provinlämningstider.pdf Purple Flag Nyköping - Handlingsplan 2018-06-27.pdf Rapport - Patientsäkerhetsberättelser 2019.pdf Rapport Patientsäkerhetsberättelser .pdf Rapport patientsäkerhetsberättelser 2016.pdf Rapport Patientsäkerhetsberättelser 2018.pdf Rapport patientsäkerhetsberättelser.pdf Rapport Patientsäkerhetsberättelser.pdf Registrera e-avrop.pdf Registrera praktikplatser_info.pdf Reglemente Bygg- och tekniknämnden.pdf Reglemente för jävsnämnden .pdf Reglemente för Kommunala Anhörigrådet.pdf Reglemente för Kommunala Funktionshinderrådet.pdf Reglemente för Kommunala Pensionärsrådet.pdf Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun.pdf Reglemente för Kommunstyrelsen.pdf Reglemente för Krisledningsnämnden.pdf Reglemente för Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård.pdf Reglemente Kultur och fritidsnämnden.pdf Reglemente Miljönämnden.pdf Reglemente Nyköping Oxelösund överförmyndarnämnd.pdf Reglemente Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service.pdf Reglemente Revisionen Nyköpings kommun.pdf Reglemente Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden.pdf Reglemente Valnämnden.pdf Reglemente-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Reglemente-for-Miljo--och-Samhallsbyggnadsnamnden-.pdf Reglemente-for-Socialnamnden.pdf Reglemente-Kompentens-och-arbetsmarknadsnamnden-.pdf Reglemente-Vard--och-omsorgsnamnden.pdf Regler för ianspråktagande av medel ur Nyköpings kommuns landsbygdsfond.pdf Regler för uthyrning via lokalbokningen - hyresgästens ansvar.pdf Regler-for-gronytebidrag.pdf Rekommendationer vid omvårdnad av diabetesfötter.pdf Rektors sammanfattning av vidtagna åtgärder.docx Renhållningsordning - Avfallsplan år 2017-2024 inkl. bilagor.pdf REV - Svar på revisionsrapport om granskning av årsredovisning 2014.pdf REV - Yttrande över revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens roll som produktionsstyrelse bedriver ändamålsenlig kompetensförsörjning (2014).pdf Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2017.pdf Revisionsrapport och missiv - Uppföljande granskning av upphandlingsverksamhetens ändamålsenlighet och interna kontroll.pdf Revisionsrapport - Årlig granskning av kommunstyrelse och nämnder - Del av grundläggande granskning 2017.pdf Riggargatan Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf Riggargatan Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf Riklinje för gestaltning av allmänna platser.pdf Riktlinje - Akut- och buffertförråd.pdf Riktlinje - Avvikelsehantering.pdf Riktlinje - Bårbilshämtning av avlidna på särskilda boende.pdf Riktlinje - Delegering av Hälso-och sjukvårdsuppgifter.pdf Riktlinje - Hantering av HSL dokument enl dokumentationsplanen.pdf Riktlinje - Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.pdf Riktlinje - Hjärt-lungräddning inom kommunens hälso- och sjukvård.pdf Riktlinje - Hygien för kommunal vård och omsorg i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje - Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvårdens område i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje - Informationsöverföring mellan HSL-personal och omvårdnadspersonal.pdf Riktlinje - lokal instruktion för läkemdelshantering på särskilt boende.pdf Riktlinje - lokal instruktion för läkemedelshantering i hemsjukvården .pdf Riktlinje - Medicinsktekniska produkter (MTP).pdf Riktlinje - Skyddsåtgärder.pdf Riktlinje - Vård i livets slutskede.pdf Riktlinje för delegering till undersköterskor som arbetar i flera verksamheter inom DSO.pdf Riktlinje för dokumentation och informationshantering.pdf Riktlinje för influensavaccination.doc Riktlinje för influensavaccination.pdf Riktlinje för informationsöverföring till frivilligorganisationer.pdf Riktlinje för kulturpedagogiskt arbete.pdf Riktlinje för måltider inom Förskola, Skola och Fritidsverksamhet.pdf Riktlinje för nationell patientöversikt- NPÖ.pdf Riktlinje för riskhantering.pdf Riktlinje för styrdokument i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje med rutiner för servering av specialkost.pdf Riktlinje med rutiner för servering av specialkost.pdf Riktlinje medicintekniska produkter.pdf Riktlinje personalfrämjande åtgärder - Bilaga 1: Beloppsgränser representation.pdf.pdf Riktlinje UAIN för resursfördelning inom gymnasie- och gymnasiesärskolan.pdf Riktlinje-Fallprevention.pdf Riktlinje-for-foreningsbidrag.pdf Riktlinje-for-placering-i-forskola,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf Riktlinje-for-resursfordelning-for-Barn--och-ungdomsnamndens-verksamheter.pdf Riktlinje-for-skolpliktsbevakning.pdf Riktlinje-for-tjansteresor.pdf Riktlinjer för alkoholservering.pdf Riktlinjer för donationsstiftelser.pdf Riktlinjer för finansförvaltningen.pdf Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården.pdf Riktlinjer för IT-resurser inom Nyköpings kommun.pdf Riktlinjer för kommunkontrakt.pdf Riktlinjer för kontaktperson och -familj.pdf Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal.pdf Riktlinjer för mångfald ur ett medarbetarperspektiv 2013 - 2015.pdf Riktlinjer för personalfrämjande åtgärder, gåvor och uppvaktning samt extern representation.pdf.pdf Riktlinjer för tobaksfri skoltid i Nyköpings högstadieskolor.pdf Riktlinjer tillståndsgivning för bedrivande av fristående förskolor, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Nyköpings kommun.pdf Riktlinjer Upphandling.pdf Riktlinjer-for-avgiftsfri-skola.pdf Riktlinjer-for-fardtjanst,-resor-till-daglig-verksamhet-samt-riksfardtjanst-i-Nykopings-kommun.pdf Riktlinjer-for-handlaggning-inom-Vard--och-omsorgsnamndens-ansvarsomrade.pdf Riktlinjer-for-Kultur--och-fritidsnamndens-stipendier.pdf Riktlinjer-for-oppen-fritidsverksamhet-for-ungdomar-i-Nykopings-kommun.pdf Riktlinjer-for-skolskjuts,-elevresor-&-inackorderingsbidrag-i-Nykopings-kommun.pdf Riktlinjer-for-tillsyn-av-fristaende-forskola,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf Rikttlinje för tjänsteresor - Bilaga 1: Miljö- och säkerhetskrav på fordon som används i tjänsten.pdf Ritningar Björksund 2:9.pdf Ritningar Gruvan.pdf Ritningar Tängsta 1:1.pdf rokningforbjuden---liggande-a4.pdf rokning-forbjuden---staende-a4.pdf RosenKullas plan för likabehandling.pdf Rutin för användning av sociala medier.pdf Råby Plan mot diskriminerig trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling 2020-2021.pdf Saffranet Likabehandlingsplan 2020.pdf Samlad uppföljning av tidigare granskningar.pdf Sammanfattning av genomförd internkontroll 2015 för Kommunstyrelsens ansvar och nämnder.pdf Samrådsbrev ytterbostugan 1_27.pdf Samrådsunderlag för nytt tillstånd Björshults avfallsanläggning.pdf Serviceplan-for-landsbygden-och-aktivitetsplan.pdf Signeringslista vid behovsläkemedel HSV.pdf Signeringslista vid behovsläkemedel säbo.pdf Sjösa förskola plan mot kränkande behandling och diskriminering 2020-2021.pdf Skapa trygga idrottsmiljöer.pdf Skiss20210520_husA_plan0_plan1.pdf Skolpliktsanmälan till utbildningschef.docx Skrovtyper som går att tvätta.pdf Skutans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021.pdf Skyddsforeskrifter-vattenskyddsomrade-Tystberga.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Aspa.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Edstorp.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Högåsen.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Lästring.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Runtuna.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Stavsjö.pdf Skyddsföreskrifter vattenskyddsområde Ålberga.pdf Slamtömning instruktion nyanläggning.pdf Släbro förskola Plan mot diskriminering trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling 2019-2020.pdf Släbro Plan mot diskriminerig trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling 2020-2021.pdf SNI-koder för anståndsansökan - företagare.pdf.pdf Social arbetsmarknadsnämnden Tjänstegaranti Serveringstillstånd.pdf Socialnamndens-bestallning-av-verksamhet-fran-Division-Social-omsorg-2021.pdf Socialnamndens-Riktlinjer-for-ekonomiskt-bistand.pdf Socialnämndens Riktlinjer för insatser till barn och unga.pdf Sommaroppet blankett_arabiska_fylli.pdf Sommaroppet blankett_arabiska_fylli.pdf Sommaroppna forskolor och fritids 2020_arabiska.pdf Sommaroppna forskolor och fritids 2020_arabiska.pdf Sommaröppet blankett_somaliska_fylli.pdf Sommaröppet blankett_svenska.pdf Sommaröppet blankett_svenska.pdf Sommaröppet blankett_svenska.pdf Sommaröppna förskolor och fritids 2020_somaliska.pdf Sommaröppna förskolor och fritids 2020_svenska.pdf Sommaröppna förskolor och fritids 2020_svenska.pdf Sorteringsguiden.pdf SPELHAGEN 1:6 Ansökan.Pdf SPELHAGEN 1:6 Fasadritning väst och nord.Pdf St Anna Patientsäkerhetsberättelse 2016.pdf St Anna Patientsäkerhetsberättelse 2017.pdf St Anna Patientsäkerhetsberättelse.pdf Stavsjö plan mot kränkande behandling 2020-2021.pdf Strandsborg Plan mot diskriminerig trakasserier sexuella trakasserier och kränkande behandling 2020-2021.pdf Strandsborgs förskolas Plan mot kränkande behandling 2019-2020.pdf Strategi för en hållbar arbetsmarknad.pdf Strategi för integration och social sammanhållning.pdf Styrdokument för kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter.pdf Stängningsdag franciscus förskola HT 2019.pdf Stängningsdagar HT 2019.pdf Stängningsdokument Östra området.pdf Svalsta Förskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling HT2019 VT2020.pdf Svalsta Plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling.pdf Så startar ni en förening.pdf Säkerhetsdokument Naturskolan.rtf Sälja på barnloppis ny VT-19.pdf Sälja på loppis.pdf Sävö - ansvarsfördelning förteckning.docx Sävö - Information om försäkringsskyddet.docx Sävö - information till föräldrarna (1).docx Sävö - information till läraren.docx Sävö - lägerskola och Lgr11 (1).docx Sävö - packlista och regler.docx Sävö - Tips på för-och efterarbete.docx Sävö - vandrarhemmet rumsfördelning.docx Taxa alkohol, tobak 2020.pdf Taxa brandskyddskontroll, Nyköpings kommun.pdf Taxa för ansökan enligt lag om tobak och andra liknande produkter.pdf Taxa för bygglov och geografisk information - Antagen av KF 2020-11-10.pdf Taxa för grävtillstånd trafikanordningsplaner och framtida underhåll i Nyköpings kommun.pdf Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun.pdf Taxa för mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning.pdf Taxa för mottagning av Slam till Brandholmens avloppsreningsverk.pdf Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel.pdf Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun.pdf Taxa för parkering.pdf Taxa för planverksamhet inom Samhällsbyggnad.pdf Taxa för provtagning av vatten- och avloppsprover på Vattenlaboratoriet.pdf(770246) (0)_TMP.pdf Taxa för sotningsverksamheten, Nyköpings kommun.pdf Taxa insamling verksamhetsavfall och återvinningsmaterial i Nyköpings kommun.pdf Taxa mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning - Nyköpings kommun.pdf Taxa-enligt-miljobalken-och-stralskyddslagen.pdf Taxa-for-bygglov-och-geografisk-information.pdf Taxa-for-lokaler-i-Nykopings-kommun-som-formedlas-genom-Lokalbokningen.-Taxa-for-Nykopings-teater-och-Culturum.pdf Taxa-for-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamndens-planverksamhet.pdf Taxa-for-Nykopings-stadsbibliotek.pdf Taxa-for-tillsyn-och-kontroll-av-alkohol,-tobak-och-liknande-produkter-samt-servering-av-folkol.pdf Taxa-for-tillsyn-och-kontroll-av-folkol-samt-receptfria-lakemedel.pdf Taxa-for-tillsyn-och-tillstand-inom-det-brandforebyggande-omradet.pdf Taxor och avgifter för Nyköpings hamn.pdf Tessins förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020 med bilagor.pdf Tessins förskola, Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2021 med bilagor.pdf Tessins förskolas Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021 med bilagor.pdf Tessins förskolas-plan-mot-disk-och-krankande-behandling.docx Tillsammans kan vi minska utsläppen.pdf Tillstånd Brandfarlig vara.pdf Tillsynsplan 2019-2021 för fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.pdf Tillsynsplan-for-forsalning-av-folkol-och-vissa-receptfria-lakemedel.pdf Tillsynsplan-Miljobalken.pdf Tips vid anbudsgivning.pdf Tjänstegarantier för Barn- och ungdomsnämnden.pdf Tobak - Anmälan elektroniska cigaretter.pdf Tobak - Anmälan om förändringar med bilagor.pdf Tobak - Anmälan ändringar styrelse eller ägare med bilagor.pdf Tobak - Ansökan om försäljningstillstånd Nyköpings kommun m bilagor.pdf Tobak - Avanmälan tobaksförsäljning.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Trollinfo. Feb-20.pdf Trollinfo. jan-20.pdf Trollinfo. Jan-2021.pdf Trollinfo. Mars-21.pdf Tystberga förskolas plan mot kränkande behandling 2019 2020.pdf Undersökning av dödsfall.doc Utbildnings-och övningsplan inom säkerhetsområdet.pdf VA Taxa Nyköpings Kommun.pdf Vagledning-for-anstallda-och-fortroendevalda-om-mutor-och-jav.pdf VA-strategi för Nyköpings kommun.pdf VA-Taxa Prisblad Allmän Platsmark 2020.pdf VA-taxa Prisblad Allmän Platsmark 2021.pdf VA-Taxa Prisblad Anläggningsavgift 2020 .pdf VA-Taxa Prisblad Anläggningsavgift 2021.pdf VA-Taxa Prisblad Brukningsavgift 2020.pdf VA-taxa Prisblad Brukningsavgift 2021.pdf VA-taxa Prisblad övriga avgifter 2021.pdf Vatten- och avloppstaxa.pdf Vattenliljans Plan mot kränkande behandling 2021.pdf Verksamhetsberattelse-Vard--och-omsorgsnamnden.pdf Verksamhetsberättelse 2020.pdf Verksamhetsberättelse Barn- och ungdomsnämnden.pdf Verksamhetsberättelse Jävsnämnden.pdf Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden.pdf Verksamhetsberättelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.pdf Verksamhetsberättelse Nyköping-Oxelösund Överförmyndarnämnd 2018.pdf Verksamhetsberättelse Socialnämnden.pdf Vuxenutbildning.pdf Vårdnadshavares beskrivning av orsaker till barnets frånvaro från skolan.docx Välkommen till Korvetten vår information Marknadsföring.pdf Välkomna till oss på Franciscus 9 oktober.pdf Yttrande över revisionsrapport Granskning av chefsförsörjningen inom Division Social omsorg.pdf Ålberga Plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 2018 2019.pdf Ålberga plan mot kränkande behandling 2020-2021 1.pdf Ålbergas plan för arbete mot diskriminering trakasserier och kränkande behandling 19-20.pdf Årsredovisning 2019.pdf Årsredovisning 2020.pdf Återrapportering efter genomfört hembesök.pdf Ägardirektiv för Nyköping Vattenkraftverk AB.pdf Ägardirektiv för Nyköpingshem AB.pdf Ägardirektiv för Stadshuset i Nyköping AB.pdf Ägardirektiv Nyköpingshem AB.pdf Äldre och handikappnämnden Tjänstegaranti Kontakt.pdf Äldre och handikappnämnden Tjänstegaranti Personkontinuitet.pdf Ängstugans förskola plan mot diskriminering och kränkande behandling.pdf Ängstugans förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2020-2021.pdf Ängstugans lika beh plan och plan mot kränk.pdf Övergripande nödvattenplan.pdf Överrapportering vid hembesök.pdf Översiktsplan för Nyköpings kommun 2013.pdf Verksamhetsberättelse Nyköping-Oxelösund Överförmyndarnämnd 2018.pdf

Sammanträden

2021 2020 2019 2018

2021

2020

2019

2018

Kontakta oss

Ordförande

Leif Karlsson (S)
070-682 16 40
leif.karlsson@nykoping.se 


Postadress

Nyköpings och Oxelösunds överförmyndarnämnd
Nyköpings kommun
611 83 Nyköping

Överförmyndarkontoret

Enhetschef
Jenny Jonsson

Handläggare
Carl-Hampus Sandén 
Jenny Jonsson
Susanne Tenghed
Pernilla Asp 

0155-248700 
overformyndaren@nykoping.se

Överförmyndarkontorets sida

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter