Meny

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för lokala tillsynen av hälsoskydd och miljöskydd samt livsmedelskontroll i Nyköping. Nämnden ansvarar även för de kommunaltekniska verksamheterna hamn, gata, park, renhållning, vatten och avlopp.

Under nämndens ansvarsområde ligger också de samhällsbyggande verksamheterna: bygg, plan, mät och kart. Förebyggande miljöarbete i form av information och rådgivning samt miljöstrategiskt arbete är också nämndens ansvar.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. De sammanträder normalt en gång per månad.

Ansvarsområden

 • Hälsoskydd
 • Miljöskydd
 • Livsmedelskontroll
 • Animaliska biprodukter
 • Tobak och receptfria läkemedel
 • Alkoholförsäljning i detaljhandel (folköl/cider) 
 • Gata
 • Park
 • Hamn
 • Bygglov med mera
 • Detaljplaner
 • Mät- och kartverksamhet
 • Miljöövervakning
 • Naturvård
 • Vatten och avlopp
 • Renhållning

Ledamöter

Vill du veta vem som sitter som ledamot i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnen?
Använd funktionen Sök Politiker.

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 

Fram till 1 januari, 2019 hanterades ansvarsområdena ovan av två separata nämnder, på vilkas sidor du kan se tidigare kallelser och protokoll: Bygg- och tekniknämnden och Miljönämnden

Styrdokument

Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Samhallsbyggnad---Livsmedel,-Miljo-&-halsa,-Plan-och-natur,-bygglov-och-geodata-2021.pdf.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Gata-Park-Hamn-2021.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Renhallning-2021.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden-till-Tekniska-divisionen---Vatten-och-avlopp-2021.pdf Bilaga till Miljö- och samhällsbyggnasnämndens delegationsordning för ärenden enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.pdf Delegationsordning-for-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamnden.pdf Handlingsplan till Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2020-2022.pdf Miljönämnden_beslut_Påljungshage_sprängplats.pdf Reglemente-for-Miljo--och-Samhallsbyggnadsnamnden-.pdf Regler-for-gronytebidrag.pdf Riktlinjer-for-fardtjanst,-resor-till-daglig-verksamhet-samt-riksfardtjanst-i-Nykopings-kommun.pdf Taxa för grävtillstånd trafikanordningsplaner och framtida underhåll i Nyköpings kommun.pdf Taxa för mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning.pdf Taxa för mottagning av Slam till Brandholmens avloppsreningsverk.pdf Taxa-for-bygglov-och-geografisk-information.pdf Taxa-for-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamndens-planverksamhet.pdf Taxa-for-tillsyn-och-kontroll-av-folkol-samt-receptfria-lakemedel.pdf Tillsynsplan-for-forsalning-av-folkol-och-vissa-receptfria-lakemedel.pdf Tillsynsplan-Miljobalken.pdf Vagledning-for-anstallda-och-fortroendevalda-om-mutor-och-jav.pdf

Sammanträden

2021 2020 2019

2021

2020

2019

Kontakta oss

Kontakta politiker

Ordförande
Carl-Åke Andersson (S)
0155-24 89 12
carlake.andersson@nykoping.se

Förste vice ordförande
Kjell Johansson (C)
kjell.johansson@nykoping.se

Andre vice ordförande
Tommy Jonsson (M)
tommy.jonsson@nykoping.se

Kontakt tjänsteperson

Sakkunnig
Jonas Andersson
0155-24 81 70

Nämndsekreterare 
Jenny Sundqvist
0155-24 87 40

Postadress 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
611 83 Nyköping 

Besöksadress 
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
bygglov@nykoping.se
miljo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: