Bygg- och tekniknämnden

Sedan 1 januari, 2019 hanteras Bygg- och tekniknämndens tidigare ansvarsområden av den nya nämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Bygg- och tekniknämnden hade ansvar för dessa frågor fram till 1 januari, 2019:

  • Gata
  • Park
  • Hamn
  • Bygglov mm
  • Detaljplaner
  • Mät och kartverksamhet
  • Miljöövervakning
  • Naturvård
  • Vatten och avlopp
  • Renhållning

Protokoll från Bygg- och tekniknämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern. 
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Sammanträden

2018

2018

Styrdokument

allmanna-Ordningsforeskrifter-bilaga-3.pdf Allmänna Ordningsföreskrifter - 2016.pdf Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Bestallning-av-verksamhet-fran-Bygg-och-tekniknamnden-av-Gata,Park-och-Hamn-2019 Bestallning-av-verksamhet-fran-Bygg--och-tekniknamnden-av-Samhallsbyggnad-2019 Bestallning-av-verksamhet-fran-Bygg--och-tekniknamnden-av-Vatten,-avlopp-2019 Delegationsordning-Bygg--och-tekniknamnden.pdf Hamnordning för Nyköpings kommun.pdf Internkontrollplan Bygg-och tekniknämnden 2018.pdf Lokala föreskrifter för torghandel.pdf Ordningsföreskrifter - Gångbanerenhållning.pdf Prisblad Anläggningsavgift.pdf Prisblad Brukningsavgift bostadsfastighet.pdf Prisblad Dagvatten Allmän platsmark.pdf Reglemente Bygg- och tekniknämnden.pdf Renhållningsordning - Avfallsplan år 2017-2024 inkl. bilagor.pdf Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal.pdf Styrdokument för kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter.pdf Taxa för Bygg- och tekniknämnden bygglov, mät och kart.pdf Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun.pdf Taxa för parkering.pdf Taxa för sotningsverksamheten 2018.pdf Taxa insamling verksamhetsavfall och återvinningsmaterial i Nyköpings kommun.pdf Taxa mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning - Nyköpings kommun.pdf Taxa-for-tillsyn-och-tillstand-inom-det-brandforebyggande-omradet Taxor och avgifter för Nyköpings hamn.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Vatten- och avloppstaxa.pdf