Meny

Barn- och ungdomsnämnden

Nämnden fullgör, jämte kommunstyrelsen, kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet.

Nämnden ansvarar för myndighetsbeslut och övriga hemkommuns- och huvudmannaskapsfrågor som förekommer inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden godkänner fristående förskola, fristående fritidshem och annan fristående pedagogisk verksamhet. Nämnden ger bidrag till dessa samt utövar tillsyn över verksamheten. Nämnden ger bidrag också till fristående grundskola samt fristående och landstingskommunala gymnasieskolor.

Ansvarsområden

  • Förskola
  • Annan pedagogisk verksamhet
  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Gymnasieskola
  • Gymnasiesärskola
  • Elevhälsa för elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Utbildnings- arbetsmarknads- och integrationsnämnden bytte namn till Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden den 1 januari, 2019. Samtidigt lyftes gymnasiefrågor över till Barn- och ungdomsnämnden. 

Protokoll från nämndens sammanträden

Protokoll och kallelser hittar du nedan i kalendern.
Tidigare års protokoll och kallelser hittar du här.

Barn- och ungdomsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Observera att tiderna i kalendern är preliminära. Definitiv plats och tid meddelas i kallelsen.

Sammanträden

2020 2019 2018

2020

2019

2018

Kontakta oss

Kontakt politiker

Ordförande
Anders Eriksson (C)
0155-45 73 30
anders.eriksson.2@nykoping.se

Förste vice ordförande
Carina Wallin (S)
carina.wallin@nykoping.se 

Andre vice ordförande
Petter Söderblom (M)
petter.soderblom@nykoping.se

Kontakt tjänstemän

Sakkunniga
Torbjörn Ekman
0155-24 84 75

Tina Kraft 
0155-45 71 31

Nämndsekreterare
Hannes Holmberg
0155-24 83 39

Postadress
Barn- och ungdomsnämnden
611 83 Nyköping

Besöksadress
Stadshuset
Stora Torget

0155-24 80 00 (vxl)
regbun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter