Meny

För politiker

Här finns samlad information till dig som är politiker i Nyköpings kommun. Vi på Kommunledningskansliet har i uppdrag att ge stöd och sakkunskap åt kommunens politiska ledning, råd och utskott.

När du börjar ditt uppdrag som politiker

 • Behandling av personuppgifter - GDPR: Viktig information om hur vi behandlar dina personuppgifter. 
 • Personuppgifter: Fyll i denna blankett avseende kontaktuppgifter så snart du fått besked om ditt politiska uppdrag och skicka in till Kommunledningskansliet.
 • Nyköpings kommuns webbplats: Uppgifter om dig (de uppgifter du godkänt i ovanstående blankett) och dina uppdrag hittar medborgarna på kommunens webbplats.
 • Intyg från arbetsgivaren: Be din arbetsgivare att fylla i blanketten om förlorad inkomst och specificera din timlön. Använd denna blankett och skicka in till Kommunledningskansliet. Om din timlön förändras så måste du lämna in en ny blankett. Är du egenföretagare och har svårt att styrka förlorad arbetsinkomst - fyll i samma blankett med din sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
 • Bank/kontonummer för utbetalning av arvoden: Nyköpings kommun har Sörmlands sparbank som utbetalande bank för lön och arvoden. Löneenheten har inga bank/kontonummer i sina system, därför behöver du som politiker inte lämna in ditt bankkontonummer till Nyköpings kommun.
Är du ny politiker behöver du först göra en kontoregistrering. Detta gör du via www.swedbank.se/kontoregister. OBS! Ange att det gäller ett lönekonto.
Du kan även få hjälp att registrera ditt konto via bankkontoret på Sörmlands Sparbank som finns på Västra Storgatan 9 i Nyköping, telefon: 0771-350 350 
 
Om du byter bank och/eller kontonummer ska du själv göra ändringen hos Sörmlands Sparbank eller hos din egen bank. Se kontaktuppgifter här ovanför.
 

Löpande - under ditt uppdrag som politiker

 • Kallelser: Läs kallelsen innan ditt sammanträde. Kallelserna till Kommunfullmäktige (KF), kommunstyrelsen (KS) och nämnderna finns på www.nykoping.se/politik och demokrati en vecka innan mötet. Övriga kallelser skickas ut via e-post eller brev.
 • Diarieföring: En stor del av kommunens handlingar ska vara offentliga enligt offentlighetsprincipen och behöver därför diarieföras. Läs mer om kommunens diarium.
 • Får du muntliga synpunkter behöver du skriva ner dem och skicka in dem via kommunens synpunktshantering. Tar du emot skrivelser som rör kommunens verksamheter - lämna dem till registrator för bedömning och eventuell diarieföring.
 • Sveriges Kommuner och Regioner, SKR: Här hittar du viktig information för förtroendevalda

Arvode

Representanter från alla partier i KF är med i arvodeskommittén som arbetar fram förslag till arvoden - som sedan beslutas i KF - läs mer i arvodesreglementet.

Kommunalråd, partiernas gruppledare och de flesta nämndordföranden får heltidsarvode som politiker. 

Övriga politiker kallas fritidspolitiker och de får:
 • Ett månatligt arvode för inläsning av material till politiska möten.
 • Arvode för deltagande i sammanträden, max 1000 kronor/dag.
 • Arvoden för förlorad arbetsinkomst och resersättning kan också betalas ut i vissa fall. Reseräkning för förtroendevalda i KF dukas på sammanträdet.

Pension

För frågor om pensionsvillkor i uppdraget vänder du dig till KPA: fortroendevalda@kpa.se. Det är också dit du vänder dig inför uttag av pension.

Hur du rapporterar in din begäran om arvode:

 • Närvaro vid deltagande i sammanträden: Vid de flesta sammanträden fylls en närvarolista (arvodesblankett) i under mötet. Närvaron vid möten ger grund till arvode. Läs mer i Arvodesreglementet ovan.
 • Förlorad arbetsinkomst: Fyll i blanketten för förlorad arbetsinkomst, som är en bekräftelse på att du varit med på mötet och inte jobbat under mötestiden. Om du missat att fylla i blanketten under mötet kan kan du fylla i den i efterhand. Lämna ifylld blankett till mötets sekreterare alternativt till Kommunledningskansliet eller i Stadshusets entré.
 • Reseersättning: Fyll i kolumn för reseersättning i samma arvodesblankett som ovan.
 • Resor: För att boka resa i ditt uppdrag som politiker går du till kommunens intranät IN och bokar via formuläret som finns där. För resa som är förenad med förtroendeuppdraget utgår resekostnadsersättning och traktamente enligt kommunala reseavtalet med undantag av bilersättning som utgår enligt RSV´s anvisningar för skattefri ersättning. 

Partistöd

Rekvisition av partistöd 

Partier som är representerade i kommunfullmäktige får lokalt partistöd i Nyköpings kommun. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige. Partistödet får enbart ges till ett parti som är en juridisk person. För mer information se Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun 

Partistöd betalas ut årligen, i förskott under januari månad, efter beslut av kommunfullmäktige.

För att det ska vara möjligt att betala ut partistödet ska även varje parti årligen skicka in uppgifter med bank- eller plusgiro, bankkontor, organisationsnummer och verifikation på vem eller vilka som är föreningens firmatecknare till Nyköpings kommun.

Använd e-tjänsten eller ladda ner blanketten ”Rekvisition av partistöd” som sedan ska skickas till:

Nyköpings Kommun
Kommunledningskansliet, Stadshuset
611 83 Nyköping

Redovisning och granskning av partistöd

Ett parti som tar emot kommunalt partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet använts för sitt ändamål, det vill säga att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin genom lokalt partiarbete som riktar sig till partiets medlemmar.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december och lämnas in till kommunfullmäktige senast 6 månader efter redovisningsperiodens utgång, alltså den 31 juni.

Fyll i blanketten ”Redovisning av partistöd” som sedan ska skickas till Nyköpings kommun: 

Nyköpings kommun
Kommunledningskansliet, Stadshuset
611 83 Nyköping

iPad

Som politiker i Nyköpings kommun får du låna en Ipad, beroende på vilket uppdrag du har. Du får låna din Ipad av Kommunledningskansliet, som lämnas ut av IT-enheten. 

E-post för politiker

Du som politiker får en egen nykoping.se-epostadress (till exempel lars.larsson@nykoping.se) med anledning av att du har ett förtroendeuppdrag i Nyköpings kommun. 

Läs mer om e-post för politiker.

Komma in i Stadshuset

Stadshusets huvudentré är öppen klockan 8.00-17.00 varje vardag. Du som politiker och också tjänstemännen ska använda personalingången på Stadshusets baksida, Västra Kvarngatan 33, utanför dessa tider. Släpp inte in någon som inte har passerkort via personalingången. Besökare till kvällsmöten ska tas emot av någon som har passerkort.

Gruppledare i Rådhuset

Minoritetens gruppledare sitter i Rådhuset nära Stadshuset. Du som sitter här får ett passerkort som ger tillträde till både Rådhuset och Stadshuset.

Sammanträden

Nämnder har sammanträde cirka 7-8 ggr/år

StyrdokumentHär hittar du viktiga styrdokument såsom delegationsordning, riktlinjer, reglementen mm

Ändring av kontakt- och personuppgifter

Vid adressändring eller ändring av andra personuppgifter, till exempel telefonnummer eller e-postadress, är det viktigt att du meddelar ändringarna till kommunledningskansliet på kommun@nykoping.se

Att avsluta sitt uppdrag som politiker

Så här gör du om du vill avsäga dig ditt uppdrag som politiker, innan mandatperioden är slut.

Välj ett av följande alternativ: 

Skriv ut blanketten, signera och sänd till Kommunledningskansliet.
Din avsägelse hanteras sedan på nästkommande sammanträde i Kommunfullmäktige.

Kontakta Kommunledningskansliet

Inga-Lill Claesson
Systemansvarig politikerregistret
Tfn 0155-24 83 34
inga.lill.claesson@nykoping.se

 

Johanna Sterner
Arvoden
Tfn 0155- 24 83 16
johanna.sterner@nykoping.se

Daniel Kling
Huvudregistrator
Tfn 0155-24 83 32
daniel.kling@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: