Meny

Tillgänglighet

Människor som känner att de kan påverka sina egna liv och samhället i stort har en bättre hälsa. Ett viktigt arbete för kommunen är därför att öka tillgängligheten för alla.

Människor som visar ett positivt engagemang och aktivt deltar i samhällslivet och i kulturella aktiviteter får en större känsla av sammanhang och meningsfullhet. Det leder till bättre hälsa. För att öka möjligheten för Nyköpingsborna att aktivt delta i samhället och känslan av att påverka sitt liv och vardag behöver vi öka tillgängligheten.

Vad är tillgänglighet?

Enligt Myndigheten för delaktighet används tillgänglighet och användbarhet för att beskriva vad som krävs för att personer med funktionsned­sättning ska kunna delta på lika villkor som andra.

Dels handlar det om att kunna ta sig fram och att kunna nå en verksamhet, dels möjligheterna att delta i verksamheten. Tillgänglighet kan ses ur tre perspektiv:

 1. Att göra en verksamhet tillgänglig
 2. Att göra information tillgänglig
 3. Att göra lokaler fysiskt tillgängliga

Folkhälsopolitikens mål för delaktighet är att skapa delaktighet och inflytande i samhället för alla, oavsett kön, könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Kommunens ansvar

Enligt lagstiftning (SFS 2001:526) har kommunen ansvar för att:

 • Verka för att den egna verksamheten, informationen och lokalerna är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.
 • Verka för att nå de nationella målen.
 • Vara föredöme när det gäller tillgänglighet och som arbetsgivare åt personer med funktionsnedsättning.
 • Skapa full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning.

Tillgänglighetsarbete i Nyköping

Kommunens Vision 2030 har fem prioriterade målområden inom vilka alla kommunala verksamheter ska arbeta. Under Social sammanhållning anges följande mål som har koppling till tillgänglighet och delaktighet:

 • Nyköping upplevs som en trygg kommun och strävar efter en god folkhälsa
 • Nyköping erbjuder ett rikt kultur- och fritidsliv, där alla kan vara delaktiga i samhälls- och kulturlivet oavsett ålder, kön, etnicitet, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller religion
 • Det är möjligt för personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar att röra sig i samhället på samma villkor som andra
 • Att kunna påverka den vardag man är en del av som brukare eller anhörig är självklart. I förskola, skola, omsorg och äldrevård är upplevelsen att man kan påverka sin vardag.

Tillgänglighet på webben

Från den 23 september 2019 ska webbplatser från myndigheter, landsting, regioner och kommunerefterfölja Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Läs mer i tillgänglighetsredogörelsen för Nyköpings kommuns webbplatser.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: