Meny

Regler och styrande dokument

Här hittar du styrdokument, rutiner, regler och andra styrande dokument för Nyköpings kommun.

Barn och utbildning

Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Avgifter-i-forskola-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet-ar-2021.pdf.pdf Avgifter-och-regler-for-Kulturskolans-verksamhet.pdf Barn--och-ungdomsnamndens-bestallning-av-verksamhet-fran-division-Barn,-Utbildning,-Kultur-avseende-ar-2021.pdf Bidrag-till-fristaende-forskolor,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-omsorg-2021.pdf Bidrag-till-fristaende-skolenheter,-principer-och-belopp-verksamhetsaret-2021.pdf Delegationsordning-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Drogplan-gymnasieskolor-i-Nykoping-2020-2022.pdf Internkontrollplan-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Reglemente-Barn--och-ungdomsnamnden.pdf Riktlinje för kulturpedagogiskt arbete.pdf Riktlinje för måltider inom Förskola, Skola och Fritidsverksamhet.pdf Riktlinje UAIN för resursfördelning inom gymnasie- och gymnasiesärskolan.pdf Riktlinje-for-placering-i-forskola,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf Riktlinje-for-resursfordelning-for-Barn--och-ungdomsnamndens-verksamheter.pdf Riktlinje-for-skolpliktsbevakning.pdf Riktlinjer tillståndsgivning för bedrivande av fristående förskolor, pedagogisk omsorg eller fritidshem i Nyköpings kommun.pdf Riktlinjer-for-avgiftsfri-skola.pdf Riktlinjer-for-tillsyn-av-fristaende-forskola,-fritidshem-och-annan-pedagogisk-verksamhet.pdf Tillsynsplan 2019-2021 för fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg.pdf Vagledning-for-anstallda-och-fortroendevalda-om-mutor-och-jav.pdf Riktlinjer för skolskjuts, elevresor & inackorderingsbidrag i Nyköpings kommun.pdf

Bo, bygga och miljö

ABVA-allmanna-bestammelser-for-brukandet-av-Nykopings-kommuns-allmanna-vatten-och-avloppsanlaggning.pdf allmanna-Ordningsforeskrifter-bilaga-3.pdf Allmänna Ordningsföreskrifter - 2016.pdf Avfallsföreskrifter.pdf Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning.pdf Bilaga 2. Energiläget i Nyköpings kommun 2008.pdf Bilaga 3. Framtidsbild Nyköpings kommun år 2020 .pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 1.pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 2.pdf Bostadsförsörjningsstrategi del 3 Handlingsplan.pdf Bygglovenhetens tillsynsplan enligt bygglagstiftningen och strandskyddsbestämmelserna.pdf Delegationsordning-Bygg--och-tekniknamnden.pdf Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta 2013 .pdf Hamnordning för Nyköpings kommun.pdf Handlingsplan till Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Handlingsplan-Klimat--och-energistrategin-2018.pdf Internkontrollplan Bygg-och tekniknämnden 2018.pdf Klimat- och energistrategi 2016-2020.pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Lokala föreskrifter för torghandel.pdf MILJÖ: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Nyköpings kommuns VA-policy 2014.pdf Ordningsföreskrifter - Gångbanerenhållning.pdf Reglemente Bygg- och tekniknämnden.pdf Renhållningsordning - Avfallsplan år 2017-2024 inkl. bilagor.pdf Riklinje för gestaltning av allmänna platser.pdf Riktlinje-for-tjansteresor.pdf Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal.pdf Rikttlinje för tjänsteresor - Bilaga 1: Miljö- och säkerhetskrav på fordon som används i tjänsten.pdf Styrdokument för kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter.pdf Taxa för grävtillstånd trafikanordningsplaner och framtida underhåll i Nyköpings kommun.pdf Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun.pdf Taxa för mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning.pdf Taxa för mottagning av Slam till Brandholmens avloppsreningsverk.pdf Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel.pdf Taxa för parkering.pdf Taxa insamling verksamhetsavfall och återvinningsmaterial i Nyköpings kommun.pdf Taxa mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning - Nyköpings kommun.pdf Taxa-enligt-miljobalken-och-stralskyddslagen.pdf Taxa-for-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamndens-planverksamhet.pdf Taxa-for-tillsyn-och-tillstand-inom-det-brandforebyggande-omradet.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf VA-strategi för Nyköpings kommun.pdf Vatten- och avloppstaxa.pdf Taxa brandskyddskontroll, Nyköpings kommun.pdf Taxa för sotningsverksamheten, Nyköpings kommun.pdf Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun.pdf Taxa för parkering.pdf Taxor och avgifter för Nyköpings hamn.pdf

Kommun och politik

Arbetsordning-for-Kommunfullmaktige.pdf Arkivreglemente.pdf Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning.pdf Bilaga 2. Energiläget i Nyköpings kommun 2008.pdf Bilaga 3. Framtidsbild Nyköpings kommun år 2020 .pdf Budget 2020 och flerårsplan 2021-2022.pdf Delegationsordning-for-kommunstyrelsen.pdf E-strategi.pdf EU-strategi för Nyköpings kommun.pdf Finanspolicy-for-Nykopings-kommun-och-dess-bolagskoncern.pdf Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse hos samtliga myndigheter (nämnder, bolag, kommunalförbund) i Nyköpings kommun.pdf Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf Handlingsplan-Klimat--och-energistrategin-2018.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023.pdf Inköpspolicy.pdf Internkontrollplaner 2018 Kommunstyrelsen.pdf Klimat- och energistrategi 2016-2020.pdf Kommunikationspolicy.pdf Oljeskyddsplan för Nyköping, Oxelösund och Trosa.pdf Policy för god ekonomisk hushållning.pdf Program för uppföljning av privata utförare.pdf Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun.pdf Reglemente för Kommunstyrelsen.pdf Reglemente Revisionen Nyköpings kommun.pdf Regler för ianspråktagande av medel ur Nyköpings kommuns landsbygdsfond.pdf Riktlinje personalfrämjande åtgärder - Bilaga 1: Beloppsgränser representation.pdf.pdf Riktlinje-for-tjansteresor.pdf Riktlinjer för donationsstiftelser.pdf Riktlinjer för finansförvaltningen.pdf Riktlinjer för personalfrämjande åtgärder, gåvor och uppvaktning samt extern representation.pdf.pdf Rikttlinje för tjänsteresor - Bilaga 1: Miljö- och säkerhetskrav på fordon som används i tjänsten.pdf Rutin för användning av sociala medier.pdf Sammanfattning av genomförd internkontroll 2015 för Kommunstyrelsens ansvar och nämnder.pdf Serviceplan-for-landsbygden-och-aktivitetsplan.pdf Strategi för integration och social sammanhållning.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Utbildnings-och övningsplan inom säkerhetsområdet.pdf Vagledning-for-anstallda-och-fortroendevalda-om-mutor-och-jav.pdf Övergripande nödvattenplan.pdf Markpolicy för Nyköpings kommun.pdf Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspris.pdf Konstpolicy för Nyköpings kommun.pdf Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun.pdf Kostpolicy.pdf

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter