Regler och styrande dokument

Här hittar du styrdokument, rutiner, regler och andra styrande dokument för Nyköpings kommun.

Bo, bygga och miljö

ABVA-allmanna-bestammelser-for-brukandet-av-Nykopings-kommuns-allmanna-vatten-och-avloppsanlaggning.pdf allmanna-Ordningsforeskrifter-bilaga-3.pdf Allmänna Ordningsföreskrifter - 2016.pdf Avfallstaxa-for-Nykopings-kommun.pdf Bostadsforsorjningsstrategi.pdf Bygglovenhetens tillsynsplan enligt bygglagstiftningen och strandskyddsbestämmelserna.pdf Delegationsordning-Bygg--och-tekniknamnden.pdf Hamnordning för Nyköpings kommun.pdf Handlingsplan till Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Internkontrollplan Bygg-och tekniknämnden 2018.pdf Kontrollplan-Livsmedelskontroll,-inklusive-animaliska-biprodukter.pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Lokala föreskrifter för torghandel.pdf MILJÖ: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Nyköpings kommuns VA-policy 2014.pdf Ordningsföreskrifter - Gångbanerenhållning.pdf Reglemente Bygg- och tekniknämnden.pdf Renhållningsordning - Avfallsplan år 2017-2024 inkl. bilagor.pdf Renhållningsordning, Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds kommuner.pdf Riklinje för gestaltning av allmänna platser.pdf Riktlinje-for-tjansteresor.pdf Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal.pdf Rikttlinje för tjänsteresor - Bilaga 1: Miljö- och säkerhetskrav på fordon som används i tjänsten.pdf Styrdokument för kommunfastigheter och lokalnyttjande verksamheter.pdf Taxa för exploatering och prissättning av kommunal mark.pdf Taxa för grävtillstånd trafikanordningsplaner och framtida underhåll i Nyköpings kommun.pdf Taxa för mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning.pdf Taxa för mottagning av Slam till Brandholmens avloppsreningsverk.pdf Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun.pdf Taxa för parkering.pdf Taxa mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning - Nyköpings kommun.pdf Taxa-enligt-miljobalken-och-stralskyddslagen.pdf Taxa-for-markupplatelser-i-Nykopings-kommun.pdf Taxa-for-Miljo--och-samhallsbyggnadsnamndens-planverksamhet.pdf Taxa-for-tillsyn-och-tillstand-inom-det-brandforebyggande-omradet.pdf Taxa-insamling-verksamhetsavfall-och-atervinningsmaterial-i-Nykopings-kommun.pdf Tillsynsplan-for-strandskydd-och-den-byggda-miljon.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Treårsplan för dricksvattenkontroll 2023-2025.pdf VA-strategi för Nyköpings kommun.pdf Vatten- och avloppstaxa.pdf Taxa brandskyddskontroll, Nyköpings kommun.pdf Taxa för sotningsverksamheten, Nyköpings kommun.pdf Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun.pdf Taxa för parkering.pdf Taxor och avgifter för Nyköpings hamn.pdf

Företag och näringsliv

Ansokan-om-serveringstillstand---sa-gor-du.pdf Dokument-som-ska-bifogas-till-ansokan-om-serveringstillstand.PDF Forfragningsunderlag-for-bedrivande-av-hemtjanst-enligt-Lag-om-valfrihetssystem.pdf Kompetens-och-arbetsmarknadsnamndens-overenskommelse-med-Naringsliv,-kultur-och-fritid-avseende-verksamhet.pdf Näringslivsstrategi för Nyköpings kommun 2018-2023 - Antagen av Kommunfullmäktige 180410.pdf Prioriteringsordning-vid-Lokalbokningen-Nykopings-Arenor.pdf Riktlinjer Upphandling.pdf Riktlinjer-tillstandsgivning-for-bedrivande-av-fristaende-forskola,-pedagogisk-omsorg-eller-fritidshem-i-Nykopings-kommun-ar-2022.pdf Serviceplan-for-landsbygden-och-aktivitetsplan.pdf Strategi för turism, evenemang och möten i Nyköping, för 2022-2030.pdf Taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen 2023.pdf Taxa för grävtillstånd trafikanordningsplaner och framtida underhåll i Nyköpings kommun.pdf Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och material i kontakt med livsmedel.pdf Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen i Nyköpings kommun.pdf Taxa för tillsyn och kontroll av folköl och vissa receptfria läkemedel 2023.pdf Taxa för tillsyn och kontroll av folköl och vissa receptfria läkemedel.pdf Taxa-for-lokaler-i-Nykopings-kommun-som-formedlas-genom-Lokalbokningen.-Taxa-for-Nykopings-teater-och-Culturum.pdf Taxa-for-tillsyn-och-kontroll-av-alkohol,-servering-av-folkol-samt-tobak-och-liknande-produkter-.pdf Taxa-for-tillsyn-och-kontroll-av-alkohol,-tobak-och-liknande-produkter-samt-servering-av-folkol.pdf Tillsynsplan-for-forsalning-av-folkol-och-vissa-receptfria-lakemedel.pdf Tillsynsplan-for-serveringstillstand.pdf Nyköpings landsbygdsstrategi 2022-2030

Kommun och politik

Arbetsordning-for-Kommunfullmaktige.pdf Arkivreglemente.pdf Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Avgiftstaxa-for-kopior-av-allmanna-handlingar.pdf Bostadsforsorjningsstrategi.pdf Budget 2022 och flerårsplan 2023-2024.pdf Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025.pdf Delegationsordning-for-Kommunstyrelsen.pdf E-strategi.pdf EU-strategi för Nyköpings kommun.pdf Finanspolicy-for-Nykopings-kommun-och-dess-bolagskoncern.pdf Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse hos samtliga myndigheter (nämnder, bolag, kommunalförbund) i Nyköpings kommun.pdf Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023.pdf Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.pdf Inköpspolicy.pdf Kommunikationspolicy.pdf Modell för ledning och styrning.pdf Nyköpings kommuns strategi för turism evenemang och möten.pdf Oljeskyddsplan för Nyköping, Oxelösund och Trosa.pdf Policy för god ekonomisk hushållning.pdf Program för effektiv organisation.pdf Program för ekologisk hållbarhet.pdf Program för ekonomisk hållbarhet.pdf Program för social hållbarhet.pdf Program för uppföljning av privata utförare.pdf Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun.pdf Reglemente för Krisledningsnämnden.pdf Reglemente Revisionen Nyköpings kommun.pdf Reglemente-for-Kommunstyrelsen.pdf Regler för ianspråktagande av medel ur Nyköpings kommuns landsbygdsfond.pdf Riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje för strategiska markförvärv.pdf Riktlinje för styrdokument i Nyköpings kommun.pdf Riktlinje personalfrämjande åtgärder - Bilaga 1: Beloppsgränser representation.pdf.pdf Riktlinje-for-tjansteresor.pdf Riktlinjer för donationsstiftelser.pdf Riktlinjer för personalfrämjande åtgärder, gåvor och uppvaktning samt extern representation.pdf.pdf Riktlinjer-for-finansforvaltningen.pdf Rikttlinje för tjänsteresor - Bilaga 1: Miljö- och säkerhetskrav på fordon som används i tjänsten.pdf Rutin för användning av sociala medier.pdf Serviceplan-for-landsbygden-och-aktivitetsplan.pdf Taxor inom Sörmlandskustens räddningstjänst.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Utbildnings-och övningsplan inom säkerhetsområdet.pdf Vagledning-for-anstallda-och-fortroendevalda-om-mutor-och-jav.pdf Övergripande nödvattenplan.pdf Markpolicy för Nyköpings kommun.pdf Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspris.pdf Konstpolicy för Nyköpings kommun.pdf Kulturpolitisk policy för Nyköpings kommun.pdf Kostpolicy.pdf

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter