Regler och styrande dokument

Här hittar du styrdokument, rutiner, regler och andra styrande dokument för Nyköpings kommun.

Bo, bygga och miljö

allmanna-Ordningsforeskrifter-bilaga-3.pdf Allmänna Ordningsföreskrifter - 2016.pdf Avfallsföreskrifter.pdf Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning.pdf Bilaga 2. Energiläget i Nyköpings kommun 2008.pdf Bilaga 3. Framtidsbild Nyköpings kommun år 2020 .pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 1.pdf Bostadsförsörjningsstrategi Del 2.pdf Bostadsförsörjningsstrategi del 3 Handlingsplan.pdf Fördjupad översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta 2013 .pdf Handlingsplan-Klimat--och-energistrategin-2018.pdf Klimat- och energistrategi 2016-2020.pdf Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Lokala föreskrifter för torghandel.pdf MILJÖ: Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.pdf Nyköping kommuns avfallstaxa.pdf Nyköpings kommuns VA-policy 2014.pdf Ordningsföreskrifter - Gångbanerenhållning.pdf Prisblad Anläggningsavgift.pdf Prisblad Brukningsavgift bostadsfastighet.pdf Prisblad Dagvatten Allmän platsmark.pdf Renhållningsordning - Avfallsplan år 2017-2024 inkl. bilagor.pdf Riklinje för gestaltning av allmänna platser.pdf Riktlinjer för markanvisning och riktlinjer för exploateringsavtal.pdf Taxa för brandskyddskontroll.pdf Taxa för Bygg- och tekniknämnden bygglov, mät och kart.pdf Taxa för markupplåtelser i Nyköpings kommun.pdf Taxa för miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken.pdf Taxa för Nyköpings kommuns offentliga kontroll av livsmedel.pdf Taxa för sotningsverksamheten 2018.pdf Taxa-for-planverksamheten-inom-Samhallsbyggnad.pdf VA-strategi för Nyköpings kommun.pdf Vatten- och avloppstaxa.pdf

Kommun och politik

Arbetsordning-for-Kommunfullmaktige.pdf Arkivreglemente.pdf Arvodesreglemente-for-fortroendevalda-i-Nykopings-kommun.pdf Bilaga 1. Klimatstrategin 2007 - uppföljning och nulägesbeskrivning.pdf Bilaga 2. Energiläget i Nyköpings kommun 2008.pdf Bilaga 3. Framtidsbild Nyköpings kommun år 2020 .pdf E-strategi.pdf EU-strategi för Nyköpings kommun.pdf Finanspolicy för Nyköpings kommun och dess bolagskoncern.pdf Handlingsplan mot våldsbejakande extremism.pdf Handlingsplan-Klimat--och-energistrategin-2018.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2016-2020.pdf Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun.pdf Inköpspolicy.pdf Internkontrollplaner 2018 Kommunstyrelsen.pdf Klimat- och energistrategi 2016-2020.pdf Kommunikationspolicy.pdf Krisledningsplan Nyköpings kommun.pdf Oljeskyddsplan för Nyköping, Oxelösund och Trosa.pdf Policy för god ekonomisk hushållning.pdf Program för uppföljning av privata utförare.pdf Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun.pdf Reglemente för Kommunstyrelsen.pdf Reglemente Revisionen Nyköpings kommun.pdf Regler för ianspråktagande av medel ur Nyköpings kommuns landsbygdsfond.pdf Riktlinjer avseende ensamkommande barn.pdf Riktlinjer för donationsstiftelser.pdf Riktlinjer för finansförvaltningen.pdf Rutin för användning av sociala medier.pdf Sammanfattning av genomförd internkontroll 2015 för Kommunstyrelsens ansvar och nämnder.pdf Strategi för integration och social sammanhållning.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Utbildnings-och övningsplan inom säkerhetsområdet.pdf Vagledning-for-anstallda-och-fortroendevalda-om-mutor-och-jav.pdf

Kontakta oss

Nyköpings kommun

0155-24 80 00
kommun@nykoping.se

Besöksadress

Stadshuset
Stora Torget, Nyköping

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: