Författningssamling

Här hittar du Nyköpings kommuns författningssamling. Den innehåller föreskrifter, regler och styrande dokument. I författningssamlingen finns bland annat reglementen, policyer, planer, riktlinjer, strategier och taxor. 

Förklaring av kategorier för styrdokument i författningssamlingen

Organiserande styrdokument

Organiserande styrdokument förklarar, tydliggör och reglerar kommunens roll- och ansvarsfördelning samt vem som har rätt att fatta beslut. Det kan till exempel vara reglementen, arbetsordning och bolagsordningar.  

Normerande styrdokument

Normerande styrdokument beskriver kommunens förhållningssätt i en viss fråga eller ger direktvi för hur något ska utföras. Dokumenten syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Det kan till exempel vara policyer, riktlinjer, rutiner och regler. 

Aktiverande styrdokument

Aktiverande styrdokument beskriver vad kommunen vill förändra eller uppnå inom specifika områden. Dokumenten syftar till att ge ett uppdrag att handla på ett visst sätt. Det kan till exempel vara planer, översiktplan, program och strategier.

Reglerande styrdokument

Reglerande styrdokument anger villkoren för kommunal service och vilka krav kommunen ställer på de som lever, verkar och vistas i Nyköping. Det kan till exempel vara taxor och lokala föreskrifter. 

Författningssamling

Reglerande

ABVA - Allmänna bestämmelser för brukandet av Nyköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Allmänna lokala ordningsföreskrifter Arvodesreglemente för förtroendevalda.pdf Avgift för dödsboförvaltning Avgifter för boende inom missbruksvården Avgifter för måltider i restauranger på särskilt boende Avgifter och dess tillampning i förskola-, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Avgifter och regler för Kulturskolans verksamhet Avgiftstaxa för kopior av allmänna handlingar Hamnordning för Nyköpings kommun Kommunala föreskrifter för att hindra olägenhet för människors hälsa Lokala föreskrifter för torghandel Maxtaxa, avgifter och debitering inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2023 Ordningsföreskrifter gångbanerenhållning Regler för kommunala bidrag till skötsel av allmänna grönytor inom Nyköpings kommun Renhållningsordning--Föreskrifter om avfallshantering för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen 2023 Taxa för ansökan och tillsyn över serveringstillstånd för alkohol Taxa för brandskyddskontroll Taxa för bygglov och geografisk information Taxa för exploatering och prissättning av kommunal mark Taxa för grävtillstånd, trafikanordningsplaner och framtida underhåll Taxa för Gästhamnen Taxa för insamling av verksamhetsavfall och återvinningsmaterial Taxa för kulturlokaler och lokaler som förmedlas genom lokalbokningen Taxa för markupplåtelser Taxa för Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens planverksamhet Taxa för mottagande av avfall vid Björshults avfallsanläggning Taxa för mottagning av slam till Brandholmens avloppsreningsverk Taxa för Nyköpings stadsbibliotek Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och material i kontakt med livsmedel (FCM) Taxa för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningen Taxa för parkering Taxa för sotningsverksamhet Taxa för tillsyn av tobak och liknande produkter samt tobaksfria nikotinprodukter Taxa för tillsyn och kontroll av folköl samt receptfria läkemedel Taxa för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området Taxa för Vattenlaboratoriets verksamhet.pdf Taxa-for-avfall-under-kommunalt-ansvar Taxor för ridanlaggningen som förmedlas av Lokalbokningen Taxor inom Sörmlandskustens räddningstjänst Taxor och avgifter för Nyköpings hamn

Aktiverande

ANDTS-plan för högstadieskolor 2023-2025 Bestämmelser för Nyköpings kommuns integrationspris Biblioteksplan Bostadsförsörjningsstrategi Budget 2023 och flerårsplan 2024-2025 Bygglovenhetens tillsynsplan enligt bygglagsstiftningen och strandskyddsbestämmelserna Företagspolicy och generella ägardirektiv för Nyköpings kommuns företag Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Handlingsplan till transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta Handlingsprogram för en säkrare och tryggare kommun 2021-2023 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjanst Inriktning för Äldreomsorgen i Nyköpings kommun Kompletterande ägardirektiv till Nyköpingshem AB Kontrollplan för livsmedel och animaliska biprodukter 2022-2024 Nyköpings kommun VA-strategi Nyköpings landsbygdsstrategi Nyköpings strategi för turism, evenemang och möten, för 2022-2030 Näringslivsstrategi 2018-2023 Oljeskyddsplan för Nyköping Oxelösund och Trosa Program för effektiv organisation Program för ekologisk hållbarhet Program för ekonomisk hållbarhet Program för social hållbarhet Program för uppföljning av privata utförare Renhallningsordning--Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösund Serviceplan för landsbygden och aktivitetsplan Strategi för en hållbar arbetsmarknad Tillsynsplan för folköl och receptfria läkemedel 2023 Tillsynsplan för fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk omsorg 2019-2021 Tillsynsplan för Miljöbalken 2023 Tillsynsplan för serveringstillstånd 2023 Tillsynsplan för strandskydd och den byggda miljön Tillsynsplan Miljöbalken 2023 Jävsnämnden.pdf Transportstrategi för Nyköpings tätort och Skavsta.pdf Treårsplan för dricksvattenkontroll 2023-2025.pdf Utbildnings- och övningsplan inom säkerhetsområdet VA-strategi Ägardirektiv för Gästabudstaden AB Ägardirektiv för Nyköping Vattenkraftverk AB Ägardirektiv för Nyköpings Stadshus AB Ägardirektiv för Nyköpingshem AB Övergripande nödvattenplan

Organiserande

Arbetsordning för Kommunfullmäktige Arkivreglemente Bilaga till Miljö-och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning gällande tillfälliga serveringsställen Bolagsordning för Gästabudstaden AB Bolagsordning för Nyköping Vattenkraft AB Bolagsordning för Nyköpingshem AB Bolagsordning för Stadshuset i Nyköping AB Bolagsordning för Stationsfastigheter i Nyköping AB Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för Jävsnämnden.pdf Delegationsordning för Kommunstyrelsen Delegationsordning för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för Kultur- och fritidsnämnden Delegationsordning för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Delegationsordning för Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd Delegationsordning för Socialnämnden Delegationsordning för Valnämnden Delegationsordning för Vård- och omsorgsnämnden Reglemente för Barn- och ungdomsnämnden Reglemente för Jävsnämnden Reglemente för Kommunala funktionshinderrådet Reglemente för Kommunala pensionärsrådet Reglemente för kommunalt partistöd Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Reglemente för Krisledningsnämnden Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Reglemente för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Reglemente för Nyköping Oxelösund överförmyndarnämnd Reglemente för Oxelösunds och Nyköpings kommuners gemensamma nämnd för intern service Reglemente för revisionen Reglemente för Socialnämnden Reglemente för Valnämnden Reglemente för Vård- och omsorgsnämnden

Normerande

E-strategi EU-strategi Finanspolicy för Nyköpings kommun och dess bolagskoncern Gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Inköpspolicy Kommunikationspolicy Konstpolicy Kulturpolitisk policy Markpolicy Modell för ledning och styrning Policy för god ekonomisk hushållning Riktlinje för anhörigstöd Riktlinje för avgiftsfri skola Riktlinje för exploateringsavtal Riktlinje för föreningsbidrag Riktlinje för gestaltning av allmänna platser Riktlinje för kvalitets- och förbättringsarbete.pdf Riktlinje för måltider inom Förskola, Skola och Fritidsverksamhet Riktlinje för resursfördelning för Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Riktlinje för strategiska markförvärv Riktlinje för styrdokument Riktlinje för tilläggsbelopp och tilläggsresurs Riktlinje för tjänsteresor Riktlinje och tidplan för tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för alkoholservering Riktlinjer för donationsstiftelser Riktlinjer för finansförvaltningen Riktlinjer för fullgörande av skolplikt Riktlinjer för färdtjänst, resor till daglig verksamhet samt riksfärdtjänst Riktlinjer för handläggning inom missbruks- och beroendevården Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde Riktlinjer för insatser till barn och unga Riktlinjer för kommunkontrakt Riktlinjer för kontaktperson och - familj enligt SoL och LVU Riktlinjer för kost – Äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Riktlinjer för Kultur- och fritidsnämndens stipendier Riktlinjer för markanvisning Riktlinjer för personalfrämjande åtgärder, gåvor och uppvaktning samt extern representation Riktlinjer för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för skolskjuts Riktlinjer för tobaksfri skoltid i Nyköpings högstadieskolor Riktlinjer för öppen fritidsverksamhet för ungdomar Riktlinjer fördelning av arbetsmiljöuppgifter Riktlinjer tillståndsgivning för bedrivande av fristående förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem Riktlinjer upphandling Socialnämndens riktlinjer för ekonomiskt bistånd Tillämpningsanvisningar för Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).pdf VA-policy Vägledning för anställda och förtroendevalda i Nyköpings kommun om mutor
Öppna sidomeny

Nyheter