Utveckling Lasarettsstaden

Området från Nyköpings lasarett längs med Brunnsgatan, från Folkungavallen till Repslagaregatan, ska utvecklas utifrån att staden växer och Nyköpings resecentrum byggs. Tillsammans med Region Sörmland har vi tagit fram en vision för utveckling av det område vi kallar lasarettsstaden.

Tyck till om Folkungavallen 

Hur vill du att Folkungavallen ska utvecklas? Är det bra som den är eller borde det finnas fler funktioner på platsen? Fyll i vår enkät och låt oss veta vad du tycker!

Här finns enkäten. 

Förstudie Lasarettstaden

Nyköping växer och staden förändras. Samtidigt som vi står i startgroparna att bygga Nyköpings resecentrum pågår också en gemensam planering med Region Sörmland, för att skapa effektiv framkomlighet och kontorsfastigheter med parkering i ett så kallat mobilitetshus vid Nyköpings lasarett och resecentrum.

I projektet har en förstudie tagits fram för att utreda hur området kan utvecklas. 

Läs förstudien

Förstudiens utvecklingsförslag och dess huvuddrag i kartan ovan. Teckenförklaring och beskrivning finns i förstudien

Förstudien utgör ett ramverk och en viljeinriktning för fysiska förändringar och utveckling av området kring Nyköpings lasarett, Folkungavallen och Regionens kansli samt en samlad vision för hur Nyköpings kommun och Region Sörmland vill att området ska utvecklas på sikt.

Förstudien presenterar ett strukturförslag och ett antal stadsbyggnadsprinciper som tillsammans utgör grunden för hur området ska utvecklas. Framtida utvecklingsförslag och åtgärder som berör den fysiska miljön ska förhålla sig till dessa fyra principer:

  • Den kulturhistoriskt värdefulla stadskärnan möter den läkande naturen
  • Lasarettstaden som ny stadsentré till Nyköping
  • Aktiv, trygg och hälsoinriktad mötesplats
  • Hållbart mobilitetsnav

Läs mer i förstudien här. 

Förstudien kommer vara ett vägledande underlag inför framtida detaljplaneläggning av området och även vid andra arbeten eller projekt som syftar till att utveckla den fysiska miljön. Detta innebär att framtida processer kan avgöra att vissa ändringar behöver göras utifrån förstudien när djupare analyser har genomförts. 

Vad tycker du om arbetet med förstudien och visionen?

Vi är nyfikna på vad du tycker om vårt arbete. Längst ned på sidan finns ett kontaktformulär som du kan fylla i för att berätta för oss vad du tycker om visionen! 

Utveckling tillsammans

Region Sörmland och Nyköpings kommun har i en avsiktsförklaring som förnyades 2022 beskrivit det gemensamma arbetet för att utveckla området med fokus på framkomlighet, tillgänglighet och effektiv parkering.

Vad händer framåt i projektet?

Under hösten inleds arbetet med att skapa en detaljplan för området norr om Folkungavallen. I det arbetet vill vi undersöka möjligheten till ett effektivare markutnyttjande och studera förutsättningar för en parkeringsanläggning, kontor, centrumfunktioner och bostäder.

Preliminärt bedöms en ny detaljplan ställas ut för samråd under hösten 2024. Det kommer då finnas möjlighet att ta del av och tycka till om förslaget till ny detaljplan.

För övriga delar av området pekar visionen ut en viljeinriktning som stöd vid exempelvis framtida fastighetsutveckling eller förändringar av den fysiska miljön.

Ett brev till närboende skickades ut i slutet av augusti 2023. Du hittar det digitalt här.

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Karin Wesström
Projektledare, Mark- och exploatering
0155-24 82 56
karin.wesstrom@nykoping.se

Region Sörmland

Katarina Josefsson
Enhetschef, Fastighetsservice Södra 
0155-24 58 14
katarina.josefsson@regionsormland.se

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny