Meny

Utveckling Lasarettsområdet-Hållet

Området från Nyköpings lasarett längs med Brunnsgatan, från Folkungavallen till Repslagaregatan, ska utvecklas utifrån att staden växer och Nyköpings resecentrum byggs.

Nyköping växer och staden förändras. Samtidigt som vi står i startgroparna att bygga Nyköpings resecentrum pågår också en gemensam planering med Region Sörmland för att skapa effektig framkomlighet och kontorsfastigheter med parkering i ett så kallat mobilitetshus vid Nyköpings lasarett och resecentrum.

Mobilitetshus med kontor och verksamheter

I mobilitetshuset kommer det att, utöver plats för kontor och andra verksamheter också finnas säkra cykelparkeringar, laddstationer för elbilar, eventuell bilpool/biluthyrning tillsammans med p-platser för besökare, personal och pendlare. Vi har nu möjlighet att samla de p-platser för besökare och personal i området som idag finns på markparkeringen i en byggnad. Mobilitetshuset kommer också erbjuda p-platser för de besökare som ska in i stadens centrum.

På Nyköpings resecentrum samlar vi tåg och buss

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil.  Med ett resecentrum mitt i stan skapas nya möljigheter för hur vi använder marken runt omkring. Det skapas också förväntningar på området och därför har ett utvecklingsarbete inletts som rör Lasarettsområdet, Hållet och längs med Brunnsgatan. Byggstart för Nyköpings resecentrum är planerad till senast 2022, förberedande arbeten kan starta 2020. 

Läs mer om Nyköpings resecentrum.

Utvecklingen görs tillsammans

En avsiktsförklaring tecknades i maj 2018 som en överenskommelse mellan Region Sörmland och Nyköpings kommun. Avsiktsförklaringen avser utveckling av Lasarettsområdet och Nyköpings resecentrum med tillhörande omgivning. Den beskriver Region Sörmlands och kommunens gemensamma arbete för att utveckla området med fokus på framkomlighet, tillgänglighet och effektiv parkering.  

Ombyggnation av Nyköpings lasarett

De kommande åren görs stora insatser för att utveckla vården på Nyköpings lasarett. De ny- och ombyggnationer som planeras för lasarettet är framtagna utifrån olika behovsanalyser där man identifierat områden som behöver moderniseras och utvecklas för att verksamheterna ska fortsätta erbjuda vård av god kvalitet.

Nuvarande huvudentré och delar av intilliggande byggnader rivs för att göra plats för en helt ny vårdbyggnad där den nya entrén byggs.

Läs mer om ombyggnationen av Nyköpings lasarett.

Busshållplats vid lasarettet har utvecklats

I samband med ombyggnationen av Nyköpings lasarett skapas en helt ny infart till den framtida huvudentrén. Under tiden som byggnationen på lasarettet pågår används den nya infarten för byggtrafik. Framöver kommer den nya infarten öka tillgängligheten till entrén. Den nya infarten placeras på den västra sidan om Brunnsgatan i höjd med Länsmansvägen. 

För att framtida trafik ska påverkas så lite som möjligt av den nya infarten har den västra busshållplatsen flyttats ca 50 meter ner mot stan och tillgänglighetsanpassats. I samband med ombyggnationen togs fyra lindar ned i området. Träden kommer att ersättas med minst lika många träd.

Bron på Brunnsgatan strax utanför entrén till Nyköpings lasarett ska repareras år 2021 och då byggs även hållplatsen på den östra sidan om. 

Hållet_1.png

Ytan mellan Brunnsgatan/Nyköpingsån och Visornas väg/Folkungavallen ingår också i utvecklingsarbetet.

 

Kontakta oss

Nyköpings kommun

Sofia Burgard
Planarkitekt, Samhällsbyggnad
0155-45 75 39
sofia.buhrgard@nykoping.se

Region Sörmland

Katarina Josefsson
Enhetschef, Fastighetsservice Södra 
0155-24 58 14
katarina.josefsson@regionsormland.se

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: