Avgifter och taxor

Nyköpings kommun tar ut en avgift för handläggningen av ditt bygglov. Hur mycket du ska betala styrs av byggnadens storlek, placering och hur komplicerat ditt ärende är.

Även om du tar tillbaka din ansökan eller om det blir ett negativt besked tar vi ut en avgift för den handläggning som har gjorts. Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige.

Går det att få besked i förväg?

Många vill veta i förväg vad bygglovet ska kosta. Detta kan du se genom att leta upp din ärendetyp i taxan. 

Avgiften är består av en timkostnad och en handläggningstid per ärendetyp. Handläggningstiden skiljer sig åt beroende på om åtgärden är planenlig, innebär en avvikelse från planen eller om åtgärden är avsedd att utföras i ett område utanför planlagt område. I ärenden där nybyggnadskarta behövs ingår kostnaden för denna i avgiften.

Taxan består av två delar, först avgiftstabeller för olika typärenden och sedan tidsuppskattningstabeller med information om hur lång handläggningstid varje ärenden tar.

Taxa för ärenden som påbörjats 2021

Exempel på olika avgifter

Åtgärd Avgift
Bygglov för nybyggnad av en- eller tvåbostadshus 35 944 kr
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 11 449 kr
Anmälan av komplementbostadshus (Attefall) med tekniskt samråd 13 845 kr
Anmälan av komplementbostadshus (Attefall) utan tekniskt samråd

8 520 kr

Anmälan av komplementbyggnad (Attefall)

7 455 kr

Bygglov för uppsättning av skylt 9 053 kr
Bygglov för uppförande av mur/plank 8 254 kr
Rivningslov med tekniskt samråd 14 910 kr
Rivningslov utan tekniskt samråd 8 520 kr
Marklov med tekniskt samråd 12 780 kr
Marklov utan tekniskt samråd 8 520 kr
Marklov för trädfällning 5 059 kr

Planavgift

Ibland kan det tillkomma en så kallad planavgift. Planavgiften beslutas i samband med att en detaljplan blir antagen, och gäller för de bygglov där den nya detaljplanens bestämmelser nyttjas.

Planavgift tas i dagsläget ut för detaljplanerna "Brandholmen 1:1 och del av Bryngelstorp 1:4 m.fl. (P10-11)" och ändring av detaljplan för "Uven 1-6, Brandkärr (P64-13)".

Reduktion av avgiften

För ärenden om bygglov och så kallad anmälningsärenden som har inkommit från 1 januari 2019 får du en reduktion på avgiften om tiden för handläggning av bygglov respektive anmälan överskrids. Reduktion sker med en femtedel för varje påbörjad vecka som tidsfristen överskrids. 

Betalning av avgift

Vi tar betalt för ditt ärende utifrån den taxa som gäller eller gällde det datumet din ansökan eller anmälan kom in. Av beslutet i ditt ärende framgår vad du behöver betala. Du blir fakturerad först efter att du har fått ditt beslut. 

Betalning av avgiften ska ske inom den tid som anges i fakturan. Betalas inte avgift vid den förfallodag som anges i fakturan utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) från förfallodagen tills betalning sker. 

Upplysning om överklagande

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om debitering kan överklagas genom laglighetsprövning, enligt 13 kap. 2-3, 8 och 16 §§ PBL samt 22-25 §§ förvaltningslagen (1986:223). Ett överklagande ska lämnas till nämnden inom tre veckor från den dag då ni fick del av beslutet.

Nämnden prövar om överklagandet har kommit in i rätt tid. Om överklagandet inte avvisas, överlämnas det till länsstyrelsen, som har rätt att pröva överklagandet, som första instans.

Återbetalning och avräkning

Efter din begäran kan avräkning ske av preliminärt debiterade avgifter för åtgärder efter beslut om bygglov som nämnden inte har vidtagit. I de fall bygglovet inte har utnyttjats sker återbetalning tidigast när bygglovet har upphört att gälla.

Ränta utgår inte på belopp som återbetalas.

Mervärdesskatt

Mervärdesskatt (moms) tas inte ut på avgifter i samband med myndighetsutövning. 

Du kan få bidrag vid särskilda behov

Har du eller din familj behov av handikappanpassning av din bostad?

Läs mer om bostadsanpassning.

 

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Bygglovenheten

För snabbare hantering, skicka e-post.
Vi svarar oftast inom två arbetsdagar.

bygglov@nykoping.se

Besöksadress: Stadshuset, Stora Torget

Postadress:
Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Bygglovenheten
611 83 NYKÖPING

 

Öppettider

Boka telefontid till torsdagar
Boka möte med bygglovhandläggare
för personlig rådgivning.
kl 15.00-19.00 en torsdag

Bokning sker via e-tjänst.

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: