Meny

Ny skola, idrottshall och fotbollsplan vid Oppeby skolområde

Här kan du läsa om projekteringen som pågår för en ny skola inklusive fritidshemsverksamhet, idrottshall och fotbollsplan vid skolområdet i Oppeby. 

För att göra plats på området för nya byggnader, behöver den gamla slöjdsalen och hemkunskapssalen rivas. Detta är lokaler som inte används idag. 

Under tiden som arbetet pågår kommer del av skolgården att avskärmas och parkeringen är arbetsområde. En del av grusfotbollsplanen kommer att används som parkering under tiden byggnationerna på skolområdet pågår.

Vi har samlat vanliga frågor och svar på den här webbsidan. 

Tidsplan rivning och sanering gamla byggnaderna

  • De förberedande arbeten är klara: dragning ny el, värme och vatten.
  • I mitten av maj börjar rivning av gamla byggnaden för slöjd, hus C.
  • Rivning av gamla byggnaden för hemkunskap, hus B, påbörjas efter rivning av hus C. 
  • Rivning och sanering beräknas vara klart till slutet av oktober.

arbetsområde släbro oppeby skolområde.png

Rivning av resterande byggnader, så som nuvarande idrottshall, Släbroskolan och gamla Oppebyskolan, kommer att ske stegvis. Nuvarande skolbyggnaderna kommer att vara kvar och användas fram till nya skolbyggnaden är färdig.

Tidplan byggnation

  • Idrottshallen beräknas vara färdig hösten 2023.
  • Skolan beräknas vara färdig våren 2026.
  • Fotbollsplanen beräknas vara färdig våren 2027.

Bakgrund

Tekniska divisionen fick i uppdrag av kommunstyrelsen vid mötet 27 januari 2020 att projektera och upphandla ny skola, idrottsplan och fotbollsplan vid Oppeby skolområde. Beslut om att projektera och upphandla en förskola på samma område togs vid kommunstyrelsens möte den 2 december 2019. Du kan läsa mer om arbetet med en ny förskola på området på den här webbplatsen. 

I en förstudie som genomfördes under 2017 framgår det att befintliga förskole- och skollokaler inte klarar behoven och dessutom har stora renoveringsbehov.

Många av lokalerna är inte heller anpassade för att bedriva en ändamålsenlig verksamhet i, vilket medför ökad sårbarhet och höga driftskostnader. Sammantaget bedömdes det inte vara ekonomiskt och verksamhetsmässigt motiverat att renovera flertalet av de befintliga lokalerna varför förslag till nybyggnation föreslås i återrapporteringen till Kommunstyrelsen. 

Fortsatt detaljplanering i området

Projektering och förberedande arbeten kommer att ske parallellt med framtagandet av en ny detaljplan för skolområdet. Detaljplanearbetet är påbörjat och ska även pröva möjligheten att bygga bostäder på del av dagens skolområde. Du kan läsa mer om detaljplanen för området på den här webbplatsen. 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: