Meny
Ritning från förstudien som visar HUS A Tystberga
Flygfoto över Tystberga förskola och skola

Renovering och ombyggnation Tystberga förskola och skola

Tystberga förskola och skola ska renoveras och genomgå ombyggnationer. På den här projketsidan kan du läsa mer om status i arbetet samt bakgrunden till beslutet. 

Lokalerna kommer att renoveras och byggas om enligt kommunens koncepthandlingar för skola och förskola. De olika rummens funktioner ses över för att få pedagogiska lokaler som fyller sitt ändamål. Projektledaren  arbetar tillsammans med verksamheterna för att forma de nya lokalerna och utomhusmiljön.

Det som ska genomföras är bland annat: 

  • Skolans lokaler totalrenoveras och får lokaler som hänger ihop verksamhetsmässigt med goda möjligheter till samarbete mellan skola och förskola. 
  • Förskoleverksamheten kan samlas under ett tak tillsammans med förskoleklass.
  • Det kommer att bli nya ytskikt och golv i alla lokaler.
  • Vid ombyggnationen säkerställs även att dagens gällande myndighetskrav uppfylls, till exempel brand, ventilation, radon, akustik.
  • En tillbyggnad och skärmtak byggs samt wc och våtutrymme i förskoledelen av byggnaden.
  • Utemiljön lyfts och säkerheten höjs i och med att förskolegården definieras och avgränsas.
  • Skolgårdsytan inklusive staket och lekutrustning utvecklas.

Status i projektet

Projektering av projektet pågår. I det arbetet kommer man att se över hur lokalerna och utomhusytorna kan formas för att passa verksamheterna. Nu är planlösningen godkänd och beslutad och nu tas en byggbeskrivning (rum, ventilation, rör mm) över inomhusytorna fram. Projekteringen har bland annat kommit fram till att öka utbyggnaden från 30 kvadratmeter till 130 kvadratmeter. 

Här hittar du den skiss över våningsplanen som är framtagen (163 kB .pdf-fil) Om allt går som det ska planerar vi att gå ut med upphandling under hösten 2021.

Etapp 1, delar av plan 0 och plan 1, skulle då kunna påbörjas när upphandlingen är klar och godkänd.

Tidsplan för projektets olika delar tas fram under projekteringen och kommer att presenteras här på projektsidan när det är klart. 

Bakgrund

Tystberga förskola och skola är i behov av upprustning för att få ändamålsenliga och bra pedagogiska lokaler. En förstudie är genomförd (klar februari 2020) och omfattar dagens platsbehov och förväntad befolkningsutveckling framöver samt den geografisk placeringen. Tre förslag till utveckling av Tystberga förskola och skola presenteras i förstudien.

Efter renoveringen kommer Tystberga skola och förskola ha kapacitet för 120 elever i skola och 90 barn i förskola. Prognoserna för 2030 visar på ett behov av 100 elever i skola och 63 barn i förskola. I prognosen är nybyggnationer, privata som kommunala, som väntas öka antalet invånare medräknade. Det finns även möjlighet att ställa om mellan skol- och förskolelokaler om det behövs. Det innebär att det finns kapacitet att möta en större tillväxt i Tystberga än vad dagens prognoser visar.

Kommunstyrelsen har tagit ställning till förstudien och de tre alternativen och har fattat beslut att genomföra alternativ B, renovering och ombyggnation av befintliga lokaler. Beslut togs på KS 31 augusti 2020 om tilldelning av 20 miljoner kronor för renovering.

Här kan du läsa protokollet från KS 31 augusti 2020 där beslutet togs. 

Länk till Nyhet på webbplatsen nykoping.se från den 18 juni 2020 där de tre alternativen beskrivs kortfattat. 

Länk till Nyhet på webbplatsen nykoping.se från den 27 augusti 2020 inför KS 31 augusti. 

Kontakta oss

Projektledare
Emil Ilmarsson
emil.ilmarsson@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: