Meny

Fälla träd

I vissa fall kan det vara befogat att fälla något enstaka träd. Här hittar du information om hur du går till väga om du har önskemål om att fälla träd.

Nyköpings kommun är generellt sett restriktiva med att fälla träd. Träd i vår stadsmiljö alstrar syre och hjälper till att sänka temperaturen. Träd tar också upp dammpartiklar och andra föroreningar.

Utöver ett estetiskt värde har träd också en viktig del i den biologiska mångfalden. Nyköpings kommun har drabbats av askskotts- och almsjukan. Därför börjar större trädindivider bli sällsynta, speciellt inom staden och längs ån.

Trädfällning och slyröjning i tätorter

När det gäller tätorterna så har vägföreningarna hand om den huvudsakliga skötseln av kommunal mark. Det är till dem man i första hand ska vända sig med frågor gällande träd och slyröjning i tätorter.

Ansökan om trädfällning

Om du har önskemål om att fälla träd ska du skicka in en ansökan. Utifrån den åker vi ut till platsen och gör en bedömning. Innan du skickar in en ansökan: Läs gärna våra bedömningskriterier som avgör om vi godkänner en trädfällning eller inte.

Ifylld blankett skickas till:

Nyköpings kommun
Tekniska divisionen
611 83 Nyköping

Avtal om trädfällning

Om vi bedömer att trädet kan fällas men att kommunen av exempelvis ekonomiska skäl inte kan fälla det, är det möjligt att ingå ett särskilt avtal. Det kräver att vissa villkor uppfylls. Läs mer om villkoren och se avtalet här.

Röjning av sly

Växtlighet i form av sly kan vara en början till ett nytt trädbestånd. Därför vill kommunen sköta gallringen av sly så att vi kan uppskatta vad som kan bli ett framtida träd. Om du har önskemål om att gallra sly ska du även då skicka in en ansökan.

Alla arbeten med nedtagning av träd eller röjning, utöver de akuta, planeras till vinterhalvåret.

Anmäla träd

Om du vill anmäla ett träd som har fallit eller utgör en risk på något vis, kontakta Kommunservice på Tekniska divisionen telefon 0155- 24 88 00 eller skicka ett mejl till tekniska.divisionen@nykoping.se

Förbjudet att fälla utan tillstånd

Att själv fälla träd och sly på kommunens mark är inte tillåtet. Om du inte har sökt och fått tillstånd att fälla träd men ändå gör det faller det inom brottsrubriceringen egenmäktigt förfarande. Du kan också riskera att få vite.

Läs mer
Här kan du läs mer om träd på Boverkets webbplats.

Kontakta oss

Kommunservice Tekniska divisionen

0155-24 88 00
tekniska.divisionen@nykoping.se

Besöksadress:

Tillverkarvägen 2
611 45 Nyköping 

Öppettider: mån-fre kl 7-16
Lunchstängt kl 12-13 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: