Meny

Saneringsförberedande undersökningar Ålberga såg

På grund av sågverksamhet som bedrivits på aktuell fastighet har en kompletterande huvudstudie genomförts.

Undersökningen har haft i syfte att i möjligaste mån undersöka och avgränsa förekommen förorening och ta fram och föreslå möjliga åtgärder.

Resultat

Höga halter av dioxider, bly och arsenik finns på fastigheten som härrör från historisk verksamhet. Nyköpings kommun har därför sökt och fått beviljat anslag av Länsstyrelsen Södermanland och Naturvårdsverket att genomföra aktuell undersökning.

Sammantaget bedöms föroreningen på fastigheten kunna innebära oacceptabla risker för människors hälsa och miljön. 

För området har platsspecifika riktvärden framräknats, vilka tar hänsyn till platsspecifika förhållanden inom området. Fyra alternativ har beskrivits. För området bedöms det mest lämpligt att sanera med hjälp av schaktsanering, där sortering av material utförs på plats. 

För området bedöms enstaka förhöjda halter kunna lämnas kvar, om dessa enstaka halter underskrider en fördefinierad maxhalt.

Rapport med resultat från undersökningen

Läs rapporten för mer information. 

En mer omfattande version som innehåller provtagningsprotokoll finns att få om du kontaktar Miljöenheten, Nyköpings kommun. Kontaktuppgifter finns här nedanför.

Kontakta oss

Miljöenheten
miljo@nykoping.se
0155 – 24 89 20 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: