Utveckling Nöthagen

Nöthagen är ett område i Nyköping som omvandlas från industriområde till en stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola och förskola. Det blir en av de största stadsdelarna i Nyköping.

Det är Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB som har tagit initiativ till ny detaljplan och som utvecklar området tillsammans med flera andra fastighetsutvecklare och ägare, i nära samarbete med Nyköpings kommun.

Detaljplanen för Nöthagen innebär en möjlighet till cirka 1600 nya lägenheter, kontor, handel samt förskola och skola med direkt koppling till nuvarande stationsområdet.

I området planeras också torg, parker och plats för kontor och butiker. En del hus kommer att rivas men mycket kommer också att bevaras – tanken är att gammalt och nytt ska mötas. Hela projektet med att utveckla Nöthagen beräknas ta 10-15 år och kommer att ske etappvis.

Status i projektet

 • November 2022: Mark- och miljööverdomstolen har nu beslutat att inte meddela prövningstillstånd vilket betyder att detaljplanen vunnit laga kraft från den 24 november 2022. Beslutet kan inte överklagas.
 • Juli 2022: Mark- och miljödomstolens beslut att avslå inkomna överklaganden har överklagats vidare till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). I MÖD krävs det prövningstillstånd för att få sitt ärende prövat. Beslut om prövningstillstånd kommer meddelas kan dröja i upp till 6 månader.
 • Juni 2022: Mark- och miljödomstolen meddelade domslut i ärendet 15 juni. Domstolen avslår inkomna överklaganden på kommunens beslut att anta detaljplanen. Om beslutet inte överklagas senast den 6 juli vinner detaljplanen laga kraft. 
 • Januari 2022: beslutet av Kommunfullmäktige att anta detaljplanen överklagades av fyra personer. Ärendet skickas för prövning och avgörande i Mark- och miljödomstolen.
 • December 2021: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna detaljplanen för Nöthagen.
 • November 2021: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna detaljplanen för Nöthagen.
 • November 2021: Granskning av förslag till detaljplan pågick mellan 13 september och 12 oktober. Planhandlingarna har sedan de senast kommunicerades justerats i delar som tidigare överlappat med detaljplan för Nyköpings resecentrum. Granskningen följs av arbete med antagandehandling. Parallellt med planarbetet har projektering av vägar, parker och torg inom allmän plats påbörjats.
 • Juli 2021: Mark- och miljööverdomstolen meddelade 27 juli att de inte ger prövningstillstånd och därför föreslås Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fatta beslut om en ny granskning av detaljplanen vid sitt möte 7 september. Läs mer i nyhet. 
 • Maj 2021: Nyköpings kommun överklagar beslutet från mark- och miljödomstolen, till den högre instansen mark- och miljööverdomstolen. Skälen är följande: 
  1. Nyköpings kommun är av uppfattningen att det inte föreligger några otydligheter som gör att detaljplanen inte kan antas, utan detaljplanen uppfyller de krav som ställs i plan- och bygglagen.
  2. Mer specifikt så menar kommunen att mark- och miljödomstolen använt det tydlighetskrav som finns i plan- och bygglagen på ett felaktigt sätt då domstolen tittat på detaljplanens förhållande, samt genomförbarhet, till andra detaljplaner. Kommunen menar att detta går utöver vad som är gällande rätt och vill därför pröva om mark- och miljödomstolen gjort fel i sin bedömning genom att överklaga beslutet till mark- och miljööverdomstolen.
 • April 2021: Antagandebeslutet för detaljplanen för Nöthagenområdet överklagades i februari 2021 till mark- och miljödomstolen. I april kom beskedet att beslutet upphävs på grund av att vissa ytor inom Nöthagenplanen överlappar detaljplanen för resecentrum och att några av dessa ytor inte överensstämmer till hundra procent. Detta leder till en viss otydlighet menar domstolen.
 • 2020: Den 8 september antogs detaljplanen av kommunfullmäktige.  
 • Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 augusti 2020 att godkänna detaljplanen.
 • Granskningsperiod detaljplan november 2019 - januari 2020

Så här ska området utvecklas

Delar av den äldre industribebyggelsen bevaras och blir en del i den nya bebyggelsen samtidigt som de skyddas av bestämmelser i planen. Att gammalt möter nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet eftersom flera av byggnaderna, till exempel Slakthuset, är kulturhistoriskt värdefulla.

gammalt_nytt.png

På bilderna syns Nöthagen från böjen på Norra Bangårdsgatan upp mot Blommenhovsvägen. 

Nöthagens skolområde

I Nöthagens lugna inre miljö planeras ett skolområde med möjlighet att anlägga flera förskole- och skolanläggningar, inrymda i delar av de bevarade äldre byggnaderna och i bostadskvarteret i skolområdets västra del. 

Nya parker och torg

I stadsdelen planeras för flera parker och torgmiljöer. Torgytan i områdets sydöstra del blir områdets entré med koppling mellan Nöthagen och Nyköpings resecentrum. Här blir det plats för affärer, caféer och service i bottenplanen och den generösa soltrappan kombineras med gång- och cykelramper till passagen under järnvägen där uppgång till järnvägsspåren finns.  

karta_soltrappan.png

Skissen visar de nya stråken och parker samt torg i förslaget till ny detaljplan för Nöthagen.  

I områdets mittpunkt hittas stadsdelens generösa park med både en lugnare del i söderläge och en samutnyttjad del med funktion av både skolgård och park vid tider när förskoleverksamhet inte bedrivs. Parken får blommor och grönska samt en ram av träd och buskar som skapar ett inre rum. I höjd med torget föreslås en aktivitetsplats för äldre barn och ungdomar, kompletterat med plats för att "bara hänga". Det nya torget vid Slakthuset får också det en strategisk placering nära Nyköpings resecentrum utmed ett av de större stråken längs järnvägen. Slakteriets fasader skapar en härlig södersida mot torget med möjlighet till verksamheter i bottenvåningar med till exempel uteserveringar. 

Översikt_kultur.png

Den äldre delen av Slakthuset bevaras och blir en samlingsplats med möjlighet till verksamheter, caféer och restauranger. 

Trafik och parkering

En utredning för parkering och mobilitet har gjorts för att studera förutsättningarna att gynna hållbart resande till och från Nöthagen. Planbeskrivningen redogör för möjligheter att minska behovet av parkeringsplatser genom andra mobilitetsåtgärder såsom bilpool, information vid inflyttning samt fler cykelparkeringar med mera. Huvuddelen av bilparkeringsplatserna för området lokaliseras i parkeringshus intill järnvägen och E4:an. I parkeringshuset intill järnvägen är också ett plan avsatt för pendlarparkering vid Nyköpings resecentrum.

Detaljplan Raspen 1,2 och 3

Läs mer om detaljplanen här.

 

 

Kontakta oss

Frågor om projektet:

Karin Wesström
Huvudprojektledare Nyköpings kommun
karin.wesstrom@nykoping.se
0155-24 82 56

Frågor om detaljplanen:

Sara Rangensjö
sara.rangensjo@nykoping.se
0155-45 77 68

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter