Utveckling Spelhagen - Ribban

Ribban ligger i stadsdelen Spelhagen och har pekats ut som ett utvecklingsområde för framtida stadsutveckling. Här kommer en ny skola, nya bostäder och övriga verksamheter växa fram.

 

ribban_nyhet.jpg

Aktuellt

Beslut om samråd för detaljplaneförslaget för fastigheterna Ribban 5–7 m fl förväntas tas på miljö- och samhällsbyggnadsnämndens möte den 6 december 2022.

Utveckling av Ribban

Nyköpings kommun har en stark tillväxt. Befolkningen i kommunen ökar och väntas fortsätta öka under de kommande åren. För att klara av att möta den framtida utvecklingen har kommunen identifierat ett behov av en ny grundskola för årskurserna F-6 i den västra delen av Nyköpings tätort. Området Ribban i Spelhagen har identifierats som ett utredningsalternativ för en ny skola.

Ribbans centrala läge i staden gör att utvecklingspotentialen är stor. Det är unikt att Nyköping har ett område med en stor grönyta centralt i staden som kan nyttjas till skolgård samt en stor befintlig byggnad som ska bevaras och är i behov av en ny användning.

Vid prövning av områdets lämplighet för skola är barnperspektivet av största vikt där det finns en del komplexa utmaningar såsom trafiksäkerhet, buller och föroreningar. 

Utvecklingen möjliggör för en kvalitativ stadsutveckling med nya bostäder, verksamheter, grönytor och offentliga platser.

Ribbans strategiska läge gör att projektet behöver samordnas med många andra viktiga frågor och projekt. I projektet kommer exempelvis flera strategiska ställningstaganden behöva göras vilka kommer påverka den framtida stadsutvecklingen av hela Spelhagen. Lösningar för att förbättra trafiksituationen och en komplex vattensituation utreds för hela stadsdelen för att möjliggöra för långsiktigt hållbara lösningar.

Läs gärna mer om planarbetet här. 

Kontakta oss

Projektledare: 

Victoria Alstäde
Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny