Östra Infarten

Projekteringen av Nyköpings kommuns delar av Östra infarten i Nyköping är klar. Arbetet görs parallellt med Trafikverkets planering för cirkulationsplats samt vägar och anslutningar till E4:an.

 

Östra infarten är en av Nyköpings viktigaste infartsleder. Planer på att bygga om cirkulationsplatserna och anslutningarna vid Gustavsberg har funnits länge.

I slutet av september vann detaljplanerna för Nyköpings kommuns delar laga kraft och projekteringen är klar. Det innebär att processen kan gå vidare med upphandling. Trafikverkets delar med vägplan och detaljplan för cirkulationsplats och påfarter till E4 är ännu inte fastställd.

Nyköping växer och nya byggnationer som Resecentrum är beroende av fungerande anslutningar från Östra infarten. Samtidigt väntas en fortsatt utveckling av handeln i området. En åtgärdsvalstudie påbörjades 2017 och en trafikutredning 2019. Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats.

Den 4 november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera en cirkulationsplats för Stockholmsvägen, Brandkärrsvägen och Gustavsbergsstigen. Samt vara samordnande part mot Trafikverket i deras delar och vägplan. Nyköpings kommuns projektering beräknas vara klar i september 2022. 

Området som nu projekteras innefattar:

  • Arbetet har gjort många avvägningar för att få lösningar som är så bra som möjligt för så många som möjligt. All trafikslag har beaktats.
  • Ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen, Brandkärrsvägen-Gustavsbergsstigen och Stockholmsvägen.
  • Breddning av Lennings väg. Ombyggnad av Lennings väg söder om Trafikverkets cirkulationsplats Ekensberg till 2+2 körfält. Körfälten går ihop till 1+1 norr om Pettersbergs busshållplats.
  • Nya gång- och cykelvägar byggs då befintliga behöver rivas på grund av breddning av Lennings väg. Gång- och cykelvägnätet anpassas till nya korsningspunkter med övergångställen vid busshållplatser. Ny belysning anläggs också. Tunneln vid Ekensberg får ny belysning och buskage tas bort för ökad trygghet. En säkrare underfart för gående- och cyklister byggs under E4. 
  • Busshållplats Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen slås ihop och får plattformar mittemot varandra på Brandkärrsvägen.
  • Busshållplats Pettersberg tillgänglighetsanpassas.
  • Högersvängskörfält vid Trafikplats Påljungshage anläggs.
  • HSBs parkering vid söder om OKQ8 bensinmack flyttas. 
  • Samtidigt tar Trafikverket fram en vägplan för en ny cirkulationsplats vid Ekensberg och breddning av Lennings väg med dubbla körfält i båda riktningar till av- och påfart vid trafikplats Påljungshage.

Skiss över området med Nyköpings kommuns och Trafikverkets  delar. 

Källa: PM gemensam översikt Östra Infarten 

skiss över området

Tre detaljplaner för Östra Infarten

I samband med projekteringen av Östra Infarten behöver en uppdatering och översyn av tre detaljplaner för området göras.

• Detaljplan för Parkering HSB, antogs i december 2021.

• Trafikplats Brandkärrsvägen/Gustavsbergsstigen antogs i maj 2022 och vann laga kraft 28 september 2022.

• Trafikverkets vägplan som omfattar del av Lenningsväg och anslutningar E4 ska skickas in för fastställelse under oktober 2022. Parallellt med vägplanen så sker en detaljplaneprocess för samma område som vägplanen omfattar. Detaljplanen beräknas att antas i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden den 8 november 2022. Läs mer om detaljplanerna på nykoping.se/ostrainfarten.

Öppna sidomeny