Östra Infarten

I maj 2023 börjar bygget av Östra infarten i Nyköping. Först ut är Nyköpings kommuns delar med ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen och Brandkärrsvägen/Gustavsbergsstigen. Parallellt slutförs Trafikverkets planering för cirkulationsplats samt vägar och anslutningar till E4:an. På den här sidan kan du läsa mer om projektet. 

Östra infarten är en av Nyköpings viktigaste infartsleder. Planer på att bygga om cirkulationsplatserna och anslutningarna vid Gustavsberg har funnits länge. Våren 2023 börjar arbetet med Nyköpings kommuns delar beräknas vara helt klart med Trafikverkets delar under 2026. Trafikverkets vägplan är överklagad och slutdatum därför osäkert. 

I mars 2023 beslutade Kommunstyrelsen att ge Tekniska divisonen uppdraget och medel att genomföra byggnationen. Här kan du läsa beslutet från Kommunstyrelsen. 

Arbete i etapper

 • Etapp 1. Ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen och Brandkärrsvägen/Gustavsbergsstigen. Våren 2023 till våren 2024.

I maj 2023 fortsätter arbetet med rivning av HSBs gamla garage och byggnation av den nya cirkulationsplatsen. Fjärrvärmeledningar, el, fiber och en vattenledning vid Gustavsbergsstigen ska också flyttas. Preliminärt i juli/augusti 2023.

 • Etapp 2. Anslutningsvägar ny cirkulationsplats "Stockholmsvägen" 

I etapp 2 bygger vi anslutningsväg mellan den nya cirkulationsplatsen "Stockholmsvägen" och Trafikverkets kommande nya cirkulationsplats "Lennings väg". Preliminär tidplan våren 2023 till våren 2024.

 • Paus våren 2024 till början av 2025 i väntan på att Trafikverkets cirkulationsplats blir klar.

 • Etapp 3. Ombyggnad av Lennings väg och högersväng Pålljungshage

Ombyggnad av Lennings väg till 2+2 filer söder om Trafikverkets cirkulationsplats och högersväng från Stenbocksvägen till Lennings väg i cirkulationsplatsen Påljungshage. Start för etapp 3 är preliminärt i början av 2025 och klart i slutet av 2025.

Trafikverkets vägplan är överklagad och därför är tidplanerna för etapp 3 och vidare osäkra. 

Bakgrund

Nyköping växer och nya byggnationer som Resecentrum är beroende av fungerande anslutningar från Östra infarten. Samtidigt väntas en fortsatt utveckling av handeln i området. En åtgärdsvalstudie påbörjades 2017 och en trafikutredning 2019. Läs mer om arbetet på Trafikverkets webbplats.

Den 4 november 2021 beslutade Kommunstyrelsen att ge Tekniska divisionen i uppdrag att projektera en cirkulationsplats för Stockholmsvägen, Brandkärrsvägen och Gustavsbergsstigen. Samt vara samordnande part mot Trafikverket i deras delar och vägplan. 

I slutet av september 2022 vann detaljplanerna för Nyköpings kommuns delar laga kraft och projekteringen är klar. Det innebär att processen kan gå vidare med upphandling. Trafikverkets delar med vägplan och detaljplan för cirkulationsplats och påfarter till E4 fastställdes den 19 juni 2023.

Projekteringen för Östra infarten har innefattat: 

 • Arbetet har gjort många avvägningar för att få lösningar som är så bra som möjligt för så många som möjligt. All trafikslag har beaktats.
 • Ny cirkulationsplats vid Stockholmsvägen, Brandkärrsvägen-Gustavsbergsstigen och Stockholmsvägen.
 • Breddning av Lennings väg. Ombyggnad av Lennings väg söder om Trafikverkets cirkulationsplats Ekensberg till 2+2 körfält. Körfälten går ihop till 1+1 norr om Pettersbergs busshållplats.
 • Nya gång- och cykelvägar byggs då befintliga behöver rivas på grund av breddning av Lennings väg. Gång- och cykelvägnätet anpassas till nya korsningspunkter med övergångställen vid busshållplatser. Ny belysning anläggs också. Tunneln vid Ekensberg får ny belysning och buskage tas bort för ökad trygghet. En säkrare underfart för gående- och cyklister byggs under E4. 
 • Busshållplats Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen slås ihop och får plattformar mittemot varandra på Brandkärrsvägen.
 • Busshållplats Pettersberg tillgänglighetsanpassas.
 • Högersvängskörfält vid Trafikplats Påljungshage anläggs.
 • HSBs parkering vid söder om OKQ8 bensinmack flyttas. 
 • Trafikverket tar fram en vägplan för en ny cirkulationsplats vid Ekensberg och breddning av Lennings väg med dubbla körfält i båda riktningar till av- och påfart vid trafikplats Påljungshage.

Skiss över området med Nyköpings kommuns och Trafikverkets  delar. 

Källa: PM gemensam översikt Östra Infarten 

skiss över området

Tre detaljplaner för Östra Infarten

I samband med projekteringen av Östra Infarten har tre detaljplaner setts över.

• Detaljplan för Parkering HSB antogs i december 2021.

• Trafikplats Brandkärrsvägen/Gustavsbergsstigen antogs i maj 2022 och vann laga kraft 28 september 2022.

• Trafikverkets vägplan som omfattar del av Lenningsväg och anslutningar E4 ska skickades in för fastställelse under oktober 2022. Parallellt med vägplanen så sker en detaljplaneprocess för samma område som vägplanen omfattar. Den fastställdes den 19 juni 2023.

Öppna sidomeny