Sanering av bangårdsområdet

Inför byggnationen av Nyköpings resecentrum ska marken vid stationsområdet saneras.  

Jernhusen sanerar marken nära Brunnsgatan och vid Norra Bangårdsgatan (fastigheterna Väster 1:42 och Väster 1:43). På området har det från 1940- till 1970-talet varit verksamheter inom olja- och bensinhantering som gör att marken behöver saneras innan ny verksamhet kan finnas på platsen. Det är entreprenadföretaget Geoserve AB som genomför saneringen på Jernhusens uppdrag. Det är Jernhusen som idag äger marken. Saneringen på Väster 1:43 är genomförd och saneringen på Väster 1:42 är under avslut.

Frågor och svar

Vad innehåller marken? Är det farligt?

Våra undersökningar visar att det finns organiska föroreningar, olja och aromatiska kolväten. Föroreningarna är inte farliga för allmänheten när de ligger i marken, men måste tas bort från marken för att långsiktigt inte orsaka skada i miljön. Det är inte farligt för de som bor och verkar i området.

Hur går saneringen till?

Saneringen sker i två etapper. Etapp ett är schaktning av området och bortforsling av jordmassor. Etapp två är en så kallad termisk saneringen. Med hjälp av termisk sanering ”förbränns” de djupt liggande föroreningarna. Jordlagren där föroreningar förekommer hettas upp till dess att de förångas, leds upp till marknivån och vidare in i utrustning som tar om hand om föroreningarna. Metoden är ett effektivt sätt att komma åt de föroreningar som ligger på 4–5 meters djup, eftersom det är svårt att gräva så djupt på ett begränsat område när det finns byggnader och anläggningar i närheten.

Hur lång tid tar saneringen?

Själva schaktningsarbetet startade i februari 2021 och pågår till mitten av april -21. Därefter påbörjas den termiska saneringen. Saneringen på Väster 1:43 är genomförd och saneringen på Väster 1:42 är under avslut. Arbetet beräknas vara helt klart slutet av 2022. 

Kommer de som bor och arbetar i området att påverkas av saneringen?

Området kommer bli likt en byggarbetsplats. Det som framförallt kommer märkas är transporter till och från fastigheten och bortforslande av massor i samband med schaktningen.

Kommer det lukta vid saneringsarbetet och är det farligt?

Nej, det är inte farligt för allmänheten. Vi bedömer att det inte kommer att lukta så att kringboende störs. Det kan dock förekomma lukt från öppna schakter när vi stöter på föroreningar. Troligtvis blir lukten väldigt lokal då man befinner sig nära en öppen schakt.

Kan farliga ämnen frigöras när man frilägger och tar upp föroreningarna vid schaktningen eller vid den termiska saneringen?

Föroreningar kommer att tas om hand enligt rutiner så att det inte sprids på ett okontrollerat sätt. För att inte riskera att damm sprids kommer de lastbilar som transporterar bort massorna att vara täckta. Under själva saneringsarbetet efter schaktperioder kommer arbetet ske under tält.

Vart tar de förorenade jordmassorna vägen?

De kommer att köras bort till anvisad deponiplats.

Vad händer mer marken efter sanering?

Marken återställs så att förberedelser inför byggnationen av nytt resecentrum kan göras.

Vad är Jernhusens roll i projektet nytt resecentrum i Nyköping?
Jernhusen, Nyköpings kommun och Trafikverket samverkar för den fortsatta utvecklingen av det nya stationsområdet. Jernhusen har option på att förvärva den nya stationen när den är klar. Resecentrum blir en modern station med mer resenärsservice som skapar en attraktiv mötesplats för både resenärer och Nyköpingsbor.

Frågor och kontakt

För frågor och information om saneringsarbetet - kontakta:
Geoserve AB, Henrik Ekman, 0735 18 72 70
Jernhusen: Joakim Gustafsson, 070 609 36 72
Nyköpings kommun: Johan Dahlrot, projektledare, 0155-24 80 00

För mer information om projekt resecentrum: www.nykoping.se/resecentrum och Ostlänken i Nyköpings kommun - www.trafikverket.se

Öppna sidomeny