Meny

Övergripande trafikutredning för Nyköpings tätort

En övergripande trafikutredning har genomförts under 2017/2018. I utredningen har trafiken studerats ur ett helhetsperspektiv i Nyköpings tätort med fokus på de västra delarna kring Nöthagen, Hållet och Nyköpings resecentrum.

De inledande utredningarna visar att det behövs flera åtgärder för att skapa en bättre framkomlighet.

Åtgärder på kort och lång sikt

På kort sikt behövs det till exempel genomföras åtgärder vid trafikplats Hållet. Detta görs tillsammans av Nyköpings kommun och Trafikverket (vid avfarten och cirkulationsplats vid väg 52/53). Ett antal centralt belägna korsningar behöver utvecklas för att bättre anpassas till den nya trafiksituationen, exempelvis på Brunnsgatan/Blommenhovsvägen och Brunnsgatan/Repslagaregatan.

På längre sikt behöver biltrafik lyftas över från Arnölandet till väg 53 för att minska flödena via Arnöleden och Järnvägsgatan, vilket också i en förlängning påverkar Brunnsgatan.

Parallellt behöver vi stärka kollektivtrafikens andel av resorna, arbeta med påverkansåtgärder som främjar gång-, cykel- och kollektivtrafik och se över parkeringspolicyn.

Behov av passage vid Hemgården

Analysen pekar även på behovet av en passage över järnvägen vid Hemgården som kan leda trafik runt centrum och flera barriärer och avlasta Brunnsgatan. Hemgårdspassagen är också en viktig del för att kunna fortsätta utveckla staden inom Dammgruvan och Högbrunn men kopplar även an till Oppeby och Idbäcken.

Utredningen är också en bra grund till den Åtgärdsvalsstudie som genomförs tillsammans med Regionförbundet Sörmland, Trafikverket, Sörmlandstrafiken och Oxelösundskommun som studerar tillgängligheten i området från kommungränsen mot Oxelösund till Stockholm Skavsta flygplats, mer info på Trafikverkets webbplats.

Gång, cykel och kollektivtrafik

Trafikanalysen har också sett över trafikslagen som gång, cykel och kollektivtrafik. Med de olika lösningarna skapas effektivare framkomlighet för kollektivtrafiken och bättre passager för cykeltrafik, t.ex. Västra trädgårdsgatan över Repslagaregatan. Fruängsgatan upp till Nyköpings resecentrum kommer att få en bättre cykelväg. Våren/sommaren 2018 anläggs en ny gågata och cykelstråk på Fruängsgatan intill Teaterparken. Cykelstråket planeras att leda hela vägen från Hamngatan och upp till Nyköpings resecentrum.

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: