Vanliga frågor och svar om Nyköpings resecentrum

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Nyköpings resecentrum. 

Tryck på plusset för att läsa svaret. 

Varför bygger vi ett resecentrum?

Nyköpings resecentrum är anpassat efter stadens och invånarnas behov idag och i framtiden. På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Kopplingen till och från Nyköping stärks och det blir enklare att resa hållbart. Med fler och längre plattformar kommer fler tåg att kunna gå via resecentrum jämfört med idag. 

Med Ostlänken får vi en ny järnväg som knyter ihop Nyköping med Östergötland och Stockholm ännu mer effektivt än idag. Ostlänken kortar restiderna och skapar kapacitet att fortsätta utveckla tågtrafiken med fler tåg. Läs mer om Ostlänken. 

Vad är ett resecentrum?

Ett resecentrum är en transportnod där allt som har med resan att göra hänger ihop. Ett resecentrum kopplar ihop olika transportslag, till exempel mellan buss, tåg, bil och cykel. Genom att ha ett samlat ställe i staden för resor blir det enklare att hitta och byta mellan olika transportslag.

Hur kommer Nyköpings resecentrum se ut? 

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och fler passager under spåren. De två entrébyggnaderna kommer att nås med hiss och rulltrappa som ansluter till nya gångförbindelser. Plattformarna blir fler och längre som möjliggör att fler tåg kan gå. Två nya järnvägsbroar byggs som ersätter nuvarande broar på viadukten över Brunnsgatan.

Se skisser och illustrationer på Nyköpings resecentrum.

Se 3D-film över Nyköpings resecentrum. 

När börjar byggnationerna och hur lång tid tar det?

I februari 2023 börjar arbeten med exempelvis etablering, instängsling av arbetsområden, installationer av brunnar, geotekniska provtagningar, iordningställande av etableringsytor, slyröjning/avtagning markvegetation/trädfällning, skydd av träd med mera. Inom instängslade områden är arbeten planerade att påbörjas under våren 2023. Närboende får löpande mer detaljerad information om arbeten som påverkar.

När vi har alla tillstånd och en entreprenör på plats kan vi börja med de stora arbetena, vilket vi planerar att göra under 2023.

I nuläget beräknar vi att byggtiden är cirka 3-5 år, beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. Preliminärt är allt färdigt 2025-2027.

Hur kommer närboende att påverkas, blir det mycket stök och buller?

Det går inte att undvika intrång och olägenheter helt, hur omsorgsfullt vi än planerar men vi har alltid utgångspunkten att göra så lite intrång som möjligt.
Fastighetsägare som berörs av Trafikverkets järnvägsplan eller av kommunens detaljplaner har fått erbjudande om bullerskyddsåtgärder invändigt och/eller utvändigt på fastigheten. Det betalas av Nyköpings kommun alternativt Trafikverket. 

När vi har våra respektive entreprenörer på plats (kommunen och Trafikverket) kan vi göra en mer detaljerad tidsplan över arbetet. Då vet vi mer om när och hur vi stör dig som bor nära bygget eller påverkas i ditt resande. Håll utkik på våra hemsidor och i brevlådan om aktuell störningsinformation när vi bygger.

Vad ska man som Nyköpingsbo vara beredd på under byggtiden?

Mycket kommer att hända och det kommer påverka Nyköpingsborna under en period, i olika grad.

Vi ska skapa förutsättningar för att man ändå ska kunna fortsätta åka tåg, cykla och gå. Som bilist kommer man däremot att märka mer, men det varierar olika mycket under olika perioder.

Målsättningen är att vi ska vara tydliga med hur vi ska bygga och att vi berättar om när det ska ske.

Hur kommer trafikanter, närboende och Nyköpingsbor informeras under byggtiden?

Både Trafikverket och Nyköpings kommun kommer informera om förändringar och störningar, till exempel trafikomläggningar eller buller.

Information kommer bland annat finnas på våra webbplatser, sociala medier, skyltning på berörda platser och brevutskick till närboende och fastighetsägare.

Kommer tågen att gå som vanligt under byggtiden?

Ambitionen är att tågtrafiken ska gå enligt tidtabell och stanna vid befintliga alternativt tillfälliga plattformar under byggtiden. Om spåren behöver stängas av ersätts tågtrafiken med buss under kortare perioder.

Aktuell information om tåg- och busstrafik hittar du hos din tågoperatör/Sörmlandstrafiken.

Vad bygger Nyköpings kommun och vad bygger Trafikverket?

Nyköpings kommun och Trafikverket planerar och genomför byggnationen av Nyköpings resecentrum tillsammans. Eftersom vi är olika organisationer innebär det att vi ansvarar för olika delar med egna konsulter och entreprenörer. Trafikverket har tagit fram järnvägsplan och Nyköpings kommun hanterar frågorna kring resecentrum i detaljplan. 

Läs mer om Trafikverkets uppdrag inom ramen för Nyköpings resecentrum. 

Hur kommer det att fungera med parkeringar när Nyköpings resecentrum är klart?

Det kommer totalt sett att bli fler parkeringar i anslutning intill Nyköpings resecentrum jämfört med vad det är idag. Vad kostnaden blir att parkera i området vet vi inte i dagsläget.

Det kommer att finnas 130 stycken pendlarparkeringar och 20 stycken korttidsparkeringar inom detaljplaneområdet, direkt norr om spårområdet. Vi arbetar tillsammans med fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget som äger Nöthagenområdet för ett gemensamt parkeringshus för de 130 parkeringarna.

Vi arbetar också för att skapa pendlarparkeringar strax utanför detaljplaneområdet. Det handlar om Högbrunnsområdet samt en gemensam lösning med Region Sörmland vid Visornas väg. Under maj 2018 skrevs en avsiktsförklaring tillsammans med Region Sörmland för att lösa parkeringssituationen vid Lasarettsområdet i anslutning till Nyköpings resecentrum och ett detaljplanearbete pågår just nu. Läs mer om utvecklingen av Lasarettsområdet. 

Hur gick saneringen på bangårdsområdet?

Eftersom det tidigare varit verksamheter inom olje- och bensinhantering på platsen har så kallad termisk sanering gjorts där de djupt liggande föroreningarna ”förbränns”.

Jobbet utfördes av Geoserve på uppdrag av Jernhusen och startade i februari 2021. Det blev klart i januari 2023. Läs mer här. 

När och hur länge stängs delar av Brunnsgatan?

I projektet har vi jobbat fram en lösning som innebär att Brunnsgatan påverkas i mindre utsträckning jämfört med hur det var planerat tidigare. I samband med att järnvägsbroarna byts ut av Trafikverket kommer Brunnsgatan att stängas av i korta perioder. I nuläget är det planerat att ske 2024 och 2025.

Därefter kommer breddning och sänkning av Brunnsgatan att göras och då kommer endast kollektivtrafik och blåljustrafik tillåtas passera under tiden arbeten pågår. Detta är i dagsläget planerat att genomföras under första halvan av 2026.

Biltrafik leds om på andra vägar under denna period. Gång- och cykeltrafikanter kommer att hänvisas till den västra passagen under järnvägen och alternativa vägar under samma tid.

Varför måste passagen av Brunnsgatan stängas av?

För att kunna bygga de två nya järnvägsbroarna samt skapa högre höjd än den som finns idag under broarna måste passagen stängas av, arbetet som behöver göras i form av utgrävning kräver det.

Dagens lägre höjd gör att räddningsfordon måste vara specialbyggda liksom bussarna som trafikerar länet inom kollektivtrafiken. Flera högre fordon har under åren fastnat under bron vilket ställer till en rad problem. 

Blir det här starten för Ostlänken?

Nyköpings resecentrum är en del av Ostlänken, men stambanorna börjar vi inte bygga förrän 2024.

Varför byggs resecentrum på bibana?

Bibanan blir en förgrening från stambanan för att nå Nyköpings tätort. Längs bibanan blir det två nya resecentrum, ett i centrala Nyköping och ett vid Skavsta flygplats. På så sätt förbinds dessa delar med stambanan.

På stambanan kan tågen köra upp till 250 km/h. På bibanan förväntas tågen köra lika fort som de gör idag i centrala Nyköping och upp till 160 kilometer i timmen utanför de tätbebyggda delarna. Stambanan byggs med kapacitet för att klara fler tåg i timmen (6 tåg/timme) än vad som är möjligt på bibanan (2 tåg/timme), en nödvändig förstärkning av järnvägssystemet.

En stambana genom Nyköpings tätort hade gett stor bullerpåverkan för dig som bor och vistas i Nyköping. Genom bibanan minskas denna påverkan då det går färre tåg per timme och med en lägre hastighet, samtidigt som vi möjliggör ett resandeutbyte vid två nya resecentrum.

Genom att bygga stambanan utanför tätorten möjliggör vi kortare restider och ökad kapacitet i järnvägssystemet, för fler hållbara resor. Se gärna filmen som förklarar nyttan med bibanan och hur den skiljer sig från stambanan

Vilka tåg kommer trafikera Nyköpings resecentrum?

Bibanan genom Nyköping är planerad att trafikeras av regionaltåg. Fjärrtågen, som går vidare mot Göteborg och Malmö, kommer enligt plan inte att trafikera Nyköpings resecentrum eller Skavsta resecentrum.

De tåg som ska trafikera Nyköpings resecentrum och resecentrum vid Skavsta är så kallade regionaltåg, med maxhastighet 250 km/h. Efter stopp i Nyköping och på Skavsta går de vidare söderut mot Norrköping/Linköping och norrut mot Vagnhärad/Södertälje/Stockholm.

Då den svenska tågmarknaden är avreglerad är det i slutändan tågoperatörerna som avgör vilka tågmodeller som kommer köpas in, hur många avgångar det finns passagerarunderlag för samt på vilka stationer dessa tåg ska stanna.

Varför behövs nytt resecentrum och förändring av järnvägsspåren när höghastighetstågen inte kommer gå via Nyköping?

Dagens järnvägsstation är i behov av upprustning och har begränsad kapacitet för framtidens tågtrafik. Det kommer byggas fler och längre plattformar vilket gör det möjligt att fler tåg kan gå.

Längs järnvägssträckan finns även övergångar som idag inte är säkra för gång- och cykeltrafikanter, s k plankorsningar. De bygger vi bort genom antingen tunnlar under spåren eller broar över spåren, bland annat vid Ekensberg, St Annegatan och Högbrunn. Det gör det säkrare och tryggare att korsa järnvägen.

Hur kommer järnvägen utformas längs bibanan?

Aktuell sträcka, sträckan Bibana Nyköping, är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger sträckan Nyköpings resecentrum.

Genom Nyköpings tätort förändras inte det befintliga spårets läge, men här planeras bullerskyddsskärmar för att minska ljudet från järnvägen.

Vid Ekensberg planeras en gång- och cykelpassage och en viltpassage, även kallad ekodukt.

Hur mycket trafik blir det på Norra Bangårdsgatan?

Främst blir det biltrafik till hämta och lämna-funktionen samt korttidsparkering vid resecentrums norra entré. Trafiken på gatan är näst intill obefintlig idag och jämfört med det kommer trafiken förstås att öka.

När flyttas bussterminalen?

Dagens bussterminal flyttas till resecentrumområdet när det är utbyggt och anpassat för bussar samt anslutande gator och korsningar är klara. När dessa arbeten kommer att genomföras beror på byggplaneringen. Men eftersom byggnationen inte startar förrän tidigast 2022 görs flytten av busstationen inte innan dess.

Hur blir det med de äldre träden i området?

Gatorna inom området behöver byggas om ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv där fokus är gång- och cykelbanorna. Det kommer att påverka de äldre träden som finns planterade i gaturummen.

För att säkerställa ett grönt och lummigt resecentrum samt kompensera för nedtagning av träd ställs krav i detaljplanen på plantering av nya träd eller annan grönska för ett antal miljöer. Kraven säkerställer att nya alléer ska planteras och var övrig plantering ska finnas.

Hur gör jag om jag drabbas av en skada som jag anser att Nyköpings kommun är ansvarig för?

Gör i första hand en skadeanmälan till försäkringsbolaget där du har din fastighetsförsäkring. Gör sedan en skadeanmälan. I skadeanmälan ska framgå vilka krav du har till kommunen för dina kostnader. I kravet ska du även ange varför du anser att kommunen är skadeståndsskyldig.

Kontakta oss

Tekniska divisionen

Johan Dahlrot
Projektledare
johan.dahlrot@nykoping.se 

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny