Meny

Vanliga frågor och svar om Nyköpings resecentrum

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Nyköpings resecentrum. Saknar du någon fråga? Skicka ett e-postmeddelande till annica.nilsson@nykoping.se

Hur ser tidplanen ut?

För byggnationen:

  • Preliminär byggstart sker 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Innan dess ska marken saneras vilket kommer att utföras av Jernhusen (som äger marken idag). Nyköpings kommun ska också genomföra en del förberedande arbeten som sker 2020-2021.

Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun.

För detaljplanearbetet:

  • Samrådsperiod 16 januari - 27 februari 2017
  • Sammanställning av synpunkter våren och hösten 2017 samt våren 2018
  • Utredningar av olika slag pågår fram till granskningen
  • Granskning 7 maj-4 juni 2018
  • Antagande i Kommunfullmäktige efter granskningen och godkännande av Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden
  • Detaljplanen vinner laga kraft efter antagandet i KF

Varför bygger vi ett resecentrum?

Nyköpings kommun har ett politiskt mål att växa med 700 nya invånare per år vilket gör att vi år 2030 är 65 000 personer som bor här. Nyköpings resecentrum är därför en viktig funktion som gör det enklare att resa hållbart. Det är också en viktig del att ta del av Ostlänkens effekter.

Med Ostlänken får vi en ny järnväg som knyter ihop Nyköping med Östergötland och Stockholm. Ostlänken kortar restiderna och skapar kapacitet att fortsätta utveckla tågtrafiken med fler tåg. Nyköpings resecentrum är anpassat efter stadens och invånarnas behov idag och i framtiden. Ambitionen är inte att bygga som i en storstad, däremot för framtidens invånare.

Vilka tåg kommer att stanna på Nyköpings resecentrum?

De tåg som ska trafikera Nyköpings resecentrum och resecentrum vid Skavsta är så kallade regionaltåg, med maxhastighet 250 km/h. Efter stopp i Nyköping och på Skavsta går de vidare söderut mot Norrköping/Linköping och norrut mot Vagnhärad/Södertälje/Stockholm. Regionaltågen kör halvtimmestrafik under rusningstrafik. Det här är trafik som vi i regionen beställer och betalar för.

Hur kommer Nyköpings resecentrum se ut? 

Se skisser och illustrationer på Nyköpings resecentrum.

När och hur länge stängs Brunnsgatan?

Avstängningen startar tidigast någon gång under år 2024. Avstängning kommer att pågå upp till två år, med ambition är att korta ner tiden så mycket som möjligt under detaljprojekteringen. Här samarbetar vi med Trafikverket.

Hur kommer trafiken under järnvägsbron på Brunnsgatan fungera när passagen stängs?

En ny passage under järnvägen, Västra passagen, skapas som en del i projektet. Den kommer att användas av blåljustrafik, gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik under tiden för ombyggnationen. Privatbilar och annan trafik leds om på befintliga vägar i staden. Efter att passagen på Brunnsgatan öppnas igen kommer Västra passagen att endast användas för gång- och cykeltrafik. Västra passagen hanteras gemensamt med Trafikverket (och byggs ungefär där dagens gångtunnel under järnvägen vid stationsbyggnaden är belägen).

Hur kommer grundvattensänkningen i samband med byggnationen att påverka området runt Brunnsgatan? 

När de nya broarna ska byggas vid järnvägsviadukten på Brunnsgatan  behöver passagen byggas om samtidigt som ytterligare passager också skapas under spåren. Arbetena, som bland annat består av ledningsomläggningar, kräver en sänkning av grundvattnet under byggtiden och inför det måste en tillståndsansökan göras enligt miljöbalken.

Inför ansökan genomfördes ett samråd där sakägare (boende i området) fick information via brev och möjlighet att delta i ett informationsmöte under hösten 2017. Synpunkterna som kom in rörde framförallt eventuella risker med sättningar i marken som kan påverka byggnaderna i området. Nyköpings kommun och Trafikverket ska gemensamt ansöka om tillstånd för grundvattensänkningen hos mark- och miljödomstolen, ansökan beräknas skickas in under tidig vår 2019. 

Varför ska resecentrum ligga just här? Varför inte på Folkungavallen?

En lokaliseringsutredning har pekat ut aktuellt område som den bästa platsen för Nyköpings resecentrum. I kommunens fördjupade översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta (från 2013) är planområdet utpekat som område för resecentrum.

Hur kommer det att fungera med parkeringar när Nyköpings resecentrum är klart?

Det kommer totalt sett att bli fler parkeringar i anslutning intill Nyköpings resecentrum jämfört med vad det är idag. Vad kostnaden blir att parkera i området vet vi inte i dagsläget.

Det kommer att finnas 130 stycken pendlarparkeringar och 20 stycken korttidsparkeringar inom detaljplaneområdet, direkt norr om spårområdet. Vi arbetar tillsammans med fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget som äger Nöthagenområdet för ett gemensamt parkeringshus för de 130 parkeringarna.

Vi arbetar också för att skapa pendlarparkeringar strax utanför detaljplaneområdet. Det handlar om Högbrunnsområdet samt en gemensam lösning med Region Sörmland vid Visornas väg. Under maj 2018 skrevs en avsiktsförklaring tillsammans med Region Sörmland för att lösa parkeringssituationen vid Lasarettsområdet i anslutning till Nyköpings resecentrum och ett detaljplanearbete pågår just nu.

Hur kommer det att fungera med parkering under byggtiden?

Det kommer att finnas möjlighet att parkera i närheten av resecentrum-området men olika ytor kommer att vara tillgängliga under olika etapper av byggtiden. Detta beror på hur byggplaneringen ser ut och hur man tar sig till spåren. Planeringen för detta sker tillsammans med Trafikverket.

Kommer tågtrafiken att påverkas under byggtiden?

Ambitionen är att tågtrafiken ska gå enligt tidtabell och stanna vid befintliga alternativt tillfälliga plattformar under byggtiden. Om spåren behöver stängas av ersätts tågtrafiken med buss under kortare perioder.

Kommer man att kunna köpa tågbiljetter på Nyköpings resecentrum?

Ja, på ett eller annat sätt, åtminstone som idag i automater. Detta är en fråga för de tågoperatörer som trafikerar spåren.

När flyttas busstationen?

När resecentrumområdet är utbyggt och anpassat för bussar samt anslutande gator och korsningar är klara. När dessa arbeten kommer att genomföras beror på byggplaneringen. Men eftersom byggnationen inte startar förrän tidigast 2022 görs flytten av busstationen inte innan dess.

Hur löser Nyköpings kommun bullersituationen i angränsande fastigheter på Södra och Norra Bangårdsgatan?

Bullersituationen i dagsläget har utretts och visat att nivåerna vid fastigheters fasader riskerar att överstiga riktvärden, som i sig kan medföra förhöjda värden inomhus. Vi kommer att genomföra åtgärder för att minska buller, exakta åtgärder kommer att utredas ytterligare på fastighetsnivå. Bullernivåerna kommer med åtgärder att sänkas både på Norra och Södra Bangårdsgatan.

Hur mycket trafik blir det på Norra Bangårdsgatan?

Främst blir det biltrafik till hämta och lämna-funktionen samt korttidsparkering vid resecentrums norra entré. Trafiken på gatan är näst intill obefintlig idag och jämfört med det kommer trafiken förstås att öka.

Görs det någon större översyn av trafiksituationen i hela Nyköping?

En övergripande trafikutredning har genomförts under 2017/2018. I utredningen har trafiken studerats ur ett helhetsperspektiv i Nyköpings tätort med fokus på de västra delarna kring Nöthagen, Hållet och Nyköpings resecentrum. Läs mer om resultatet av utredningen.

Hur kommer Nyköpings kommun att arbeta med naturvärdena i området? Hur blir det med de äldre träden?

Gatorna inom området behöver byggas om ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv där fokus är gång- och cykelbanorna. Det kommer att påverka de äldre träden som finns planterade i gaturummen. För att säkerställa ett grönt och lummigt resecentrum samt kompensera för nedtagning av träd ställs krav i detaljplanen på plantering av nya träd eller annan grönska för ett antal miljöer. Kraven säkerställer att nya alléer ska planteras och var övrig plantering ska finnas.

Hur har resultatet från dialogen om karaktären och upplevelsen kommit fram i detaljplaneförslaget?

Svaren i dialogen (som genomfördes våren 2016) var tydliga: många önskade ett grönt och lummigt område, fyllt av liv och rörelse, med tydliga entréer och med fokus på resande. Nyplanteringar, parkkänsla och gröna stråk är exempel på att dialogsvaren har fått stor betydelse vid utformningen av detaljplanen. En tvådelad centralt belägen entré med service och modern utformning som knyter an till tydliga stråk gör att platsen blir enkel att orientera sig på för resande. Det skapas samtidigt en mötesplats i staden. Många önskade att de historiska byggnaderna i området ska bevaras samtidigt som de nya byggnaderna både ska knyta an till historien och upplevs moderna och nyskapande. Läs mer om dialogen.

Hur är man med och tycker till om detaljplaneförslaget?

Man kunde vara med och tycka till om förslaget under granskningsperioden 7 maj - 4 juni 2018. Då fanns en utställning i Stadshusets foajé och det arrangerades ett öppet hus i maj. De som har skickat in synpunkter under samrådet fick också del av handlingarna under granskningsperioden.

Vad händer efter granskningsperioden?

Under 2018-2019 går vi igenom alla synpunkter från granskningen. Planarkitekterna bearbetar och reviderar därefter förslaget beroende på vilka synpunkter som har kommit in. Kompletterande markundersökningar görs också.

Efter granskningsperioden godkänner Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden planförslaget innan det antas av kommunfullmäktige. Läs mer om hur en detaljplan blir till, antagandet av planen och hur det fungerar med eventuellt överklagande.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Strategienheten

Christian Udin
Ostlänkenansvarig
christian.udin@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: