Meny

Vanliga frågor och svar om Nyköpings resecentrum

Här samlar vi vanliga frågor och svar om Nyköpings resecentrum. 

Hur ser tidplanen ut?

  • Preliminär byggstart för Nyköpings resecentrum är 2022, förutsatt att de tillstånd som krävs är på plats. 
  • Hösten 2020 startar saneringen av delar av marken. Arbetet utförs av nuvarande ägare Jernhusen.
  • Hösten 2020 genomförs en rad marktekniska undersökningar av kommunens konsult Sweco.
  • Innan byggstart 2022 sker en rad olika förberedande arbeten i form av undersökningar och ledningsarbeten.
  • Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt.

Vad bygger Nyköpings kommun och vad bygger Trafikverket?

Nyköpings kommun och Trafikverket planerar och genomför byggnationen av Nyköpings resecentrum tillsammans. Eftersom vi är olika organisationer innebär det att vi ansvarar för olika delar med egna konsulter och entreprenörer. Läs mer om Trafikverkets uppdrag inom ramen för Nyköpings resecentrum. 

Vilka planer behövs och vad är status för dem?

  • Nyköpings kommun ansvarar för detaljplanen för området där Nyköpings resecentrum ska byggas. Detaljplanen är antogs av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige våren 2020 men är överklagad till mark- och miljödomstolen. 
  • Trafikverkets järnvägsplan skickades in för fastställelse i juli 2020. När planen väl är fastställd kan den  överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan.
  • För att kunna bygga passagerna under järnvägsspåren behövs tillstånd för vattenverksamhet från mark- och miljödomstolen. Trafikverket och Nyköpings kommun ansöker om tillståndet gemensamt och planerar att skicka in ansökan hösten 2020.

Varför bygger vi ett resecentrum?

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Kopplingen till och från Nyköping stärks och det blir enklare att resa hållbart. Med Ostlänken får vi en ny järnväg som knyter ihop Nyköping med Östergötland och Stockholm ännu mer effektivt än idag. Ostlänken kortar restiderna och skapar kapacitet att fortsätta utveckla tågtrafiken med fler tåg. Nyköpings resecentrum är anpassat efter stadens och invånarnas behov idag och i framtiden. Läs mer om Ostlänken. 

Vilka tåg kommer att stanna på Nyköpings resecentrum?

De tåg som ska trafikera Nyköpings resecentrum och resecentrum vid Skavsta är så kallade regionaltåg, med maxhastighet 250 km/h. Efter stopp i Nyköping och på Skavsta går de vidare söderut mot Norrköping/Linköping och norrut mot Vagnhärad/Södertälje/Stockholm. Regionaltågen kommer att köra halvtimmestrafik under rusningstrafik. Det här är trafik som vi i regionen beställer och betalar för.

Hur kommer Nyköpings resecentrum se ut? 

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och fler passager under spåren. De två entrébyggnaderna kommer att nås med hiss och rulltrappa som ansluter till nya gångförbindelser. Plattformarna blir fler och längre som möjliggör att fler tåg kan gå. Två nya järnvägsbroar byggs som ersätter nuvarande broar på viadukten över Brunnsgatan.

Se skisser och illustrationer på Nyköpings resecentrum.

Se 3D-film över Nyköpings resecentrum. 

När och hur länge stängs delar av Brunnsgatan?

Avstängningen startar tidigast någon gång under år 2024. Avstängning kommer att pågå upp till två år, med ambition är att korta ner tiden så mycket som möjligt under detaljprojekteringen. Här samarbetar vi med Trafikverket.

Varför måste passagen av Brunnsgatan stängas av?

För att kunna bygga de två nya järnvägsbroarna samt skapa högre höjd än den som finns idag under broarna måste passagen stängas av, arbetet som behöver göras i form av utgrävning kräver det. Dagens lägre höjd gör att räddningsfordon måste vara specialbyggda liksom bussarna som trafikerar länet inom kollektivtrafiken. Flera högre fordon har under åren fastnat under bron vilket ställer till en rad problem. 

Hur kommer trafiken under järnvägsbron på Brunnsgatan fungera när passagen stängs?

En ny passage under järnvägen, Västra passagen, skapas som en del i projektet. Den kommer att användas av blåljustrafik, gång- och cykeltrafikanter samt kollektivtrafik under tiden för ombyggnationen. Privatbilar och annan trafik leds om på befintliga vägar i staden. Efter att passagen på Brunnsgatan öppnas igen kommer Västra passagen att endast användas för gång- och cykeltrafik. Västra passagen hanteras gemensamt med Trafikverket (och byggs ungefär där dagens gångtunnel under järnvägen vid stationsbyggnaden är belägen).

Hur kommer grundvattensänkningen i samband med byggnationen att påverka området runt Brunnsgatan? 

När de nya broarna ska byggas vid järnvägsviadukten på Brunnsgatan behöver passagen byggas om samtidigt som ytterligare passager också skapas under spåren. Arbetena, som bland annat består av ledningsomläggningar, kräver en sänkning av grundvattnet under byggtiden och inför det måste en tillståndsansökan göras enligt miljöbalken. Nyköpings kommun och Trafikverket ansöker gemensamt om tillstånd för grundvattensänkningen hos mark- och miljödomstolen. Ansökan skickades in i oktober 2020.

Inför ansökan genomfördes ett samråd där sakägare (boende i området) fick information via brev och möjlighet att delta i ett informationsmöte under hösten 2017. Synpunkterna som kom in rörde framförallt eventuella risker med sättningar i marken som kan påverka byggnaderna i området. 

Varför ska resecentrum ligga just här? Varför inte på Folkungavallen?

En lokaliseringsutredning har pekat ut aktuellt område som den bästa platsen för Nyköpings resecentrum. I kommunens fördjupade översiktsplan för Nyköpings tätort och Skavsta (från 2013) är planområdet utpekat som område för resecentrum.

Hur kommer det att fungera med parkeringar när Nyköpings resecentrum är klart?

Det kommer totalt sett att bli fler parkeringar i anslutning intill Nyköpings resecentrum jämfört med vad det är idag. Vad kostnaden blir att parkera i området vet vi inte i dagsläget.

Det kommer att finnas 130 stycken pendlarparkeringar och 20 stycken korttidsparkeringar inom detaljplaneområdet, direkt norr om spårområdet. Vi arbetar tillsammans med fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget som äger Nöthagenområdet för ett gemensamt parkeringshus för de 130 parkeringarna.

Vi arbetar också för att skapa pendlarparkeringar strax utanför detaljplaneområdet. Det handlar om Högbrunnsområdet samt en gemensam lösning med Region Sörmland vid Visornas väg. Under maj 2018 skrevs en avsiktsförklaring tillsammans med Region Sörmland för att lösa parkeringssituationen vid Lasarettsområdet i anslutning till Nyköpings resecentrum och ett detaljplanearbete pågår just nu. Läs mer om utvecklingen av Lasarettsområdet. 

Hur kommer det att fungera med parkering under byggtiden?

Det kommer att finnas möjlighet att parkera i närheten av resecentrumområdet men olika ytor kommer att vara tillgängliga under olika etapper av byggtiden. Detta beror på hur byggplaneringen ser ut och hur man tar sig till spåren. Planeringen för detta sker tillsammans med Trafikverket.

Kommer tågtrafiken att påverkas under byggtiden?

Ambitionen är att tågtrafiken ska gå enligt tidtabell och stanna vid befintliga alternativt tillfälliga plattformar under byggtiden. Om spåren behöver stängas av ersätts tågtrafiken med buss under kortare perioder.

Kommer man att kunna köpa tågbiljetter på Nyköpings resecentrum?

Ja, på ett eller annat sätt, åtminstone som idag i automater. Detta är en fråga för de tågoperatörer som trafikerar spåren.

När flyttas bussterminalen?

Dagens bussterminal flyttas till resecentrumområdet när det är utbyggt och anpassat för bussar samt anslutande gator och korsningar är klara. När dessa arbeten kommer att genomföras beror på byggplaneringen. Men eftersom byggnationen inte startar förrän tidigast 2022 görs flytten av busstationen inte innan dess.

Hur löser Nyköpings kommun bullersituationen i angränsande fastigheter på Södra och Norra Bangårdsgatan?

Bullersituationen i dagsläget har utretts och visat att nivåerna vid fastigheters fasader riskerar att överstiga riktvärden, som i sig kan medföra förhöjda värden inomhus. Vi kommer att genomföra åtgärder för att minska buller, exakta åtgärder kommer att utredas ytterligare på fastighetsnivå. Bullernivåerna kommer med åtgärder att sänkas både på Norra och Södra Bangårdsgatan.

Hur mycket trafik blir det på Norra Bangårdsgatan?

Främst blir det biltrafik till hämta och lämna-funktionen samt korttidsparkering vid resecentrums norra entré. Trafiken på gatan är näst intill obefintlig idag och jämfört med det kommer trafiken förstås att öka.

Görs det någon större översyn av trafiksituationen i hela Nyköping?

En övergripande trafikutredning har genomförts under 2017/2018. I utredningen har trafiken studerats ur ett helhetsperspektiv i Nyköpings tätort med fokus på de västra delarna kring Nöthagen, Hållet och Nyköpings resecentrum. Läs mer om resultatet av utredningen.

Hur kommer Nyköpings kommun att arbeta med naturvärdena i området? Hur blir det med de äldre träden?

Gatorna inom området behöver byggas om ur ett säkerhets- och tillgänglighetsperspektiv där fokus är gång- och cykelbanorna. Det kommer att påverka de äldre träden som finns planterade i gaturummen. För att säkerställa ett grönt och lummigt resecentrum samt kompensera för nedtagning av träd ställs krav i detaljplanen på plantering av nya träd eller annan grönska för ett antal miljöer. Kraven säkerställer att nya alléer ska planteras och var övrig plantering ska finnas.

Hur har resultatet från dialogen 2016 om karaktären och upplevelsen kommit fram i detaljplaneförslaget?

Svaren i dialogen (som genomfördes våren 2016) var tydliga: många önskade ett grönt och lummigt område, fyllt av liv och rörelse, med tydliga entréer och med fokus på resande. Nyplanteringar, parkkänsla och gröna stråk är exempel på att dialogsvaren har fått stor betydelse vid utformningen av detaljplanen. En tvådelad centralt belägen entré med service och modern utformning som knyter an till tydliga stråk gör att platsen blir enkel att orientera sig på för resande. Det skapas samtidigt en mötesplats i staden. Många önskade att de historiska byggnaderna i området ska bevaras samtidigt som de nya byggnaderna både ska knyta an till historien och upplevs moderna och nyskapande. Läs mer om dialogen.

Hur kunde man tycka till om detaljplaneförslaget?

Man kunde vara med och tycka till om förslaget under samrådet 2017 och under granskningsperioden 7 maj - 4 juni 2018. Då fanns hela förslaget här på nykoping.se tillsammans med en utställning i Stadshusets foajé. Öppet hus arrangerades i sambande med granskningen i maj 2018. De som skickade in synpunkter under samrådet fick också del av handlingarna under granskningsperioden.

Under 2018-2019 gick handläggare igenom alla synpunkter från granskningen. Planarkitekterna bearbetade och reviderade därefter förslaget utifrån inkomna synpunkter.

Efter granskningsperioden godkände Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden planförslaget innan det antogs av kmmunstyrelsen och därefter kommunfullmäktige våren 2020. Detaljplanen är överklagad till mark- och miljödomstolen. Läs mer om hur en detaljplan blir till, antagandet av planen och hur det fungerar med eventuellt överklagande.

Kontakta oss

Tekniska divisionen

Johan Dahlrot
Projektledare
johan.dahlrot@nykoping.se 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: