Meny

Arkiv nyheter Nyköpings resecentrum

Här hittar du äldre nyheter kopplade till projekt Nyköpings resecentrum

..........Nyhetsarkiv nykoping.se..............................

Ett steg närmre för Nyköpings resecentrum

December 2018

Kommunens och Trafikverkets gemensamma arbete kring Nyköpings resecentrum går in i nästa fas. På kommunstyrelsens möte den 17 december ska beslut fattas om projektering och förberedelse inför byggnationen av Nyköpings resecentrum. 

Trafikverket har etablerat en organisation för produktion av Ostlänken och först ut ligger Nyköpings resecentrum. Kommunstyrelsen föreslår därför att anvisa 20 miljoner kronor till Tekniska divisionen för projektering av Nyköpings resecentrum. Projekteringen ska ske i samverkan med Samhällsbyggnad. 

- Att starta projekteringen för Nyköpings resecentrum är ett viktigt steg i arbetet, och ett viktigt steg för genomförandet av Ostlänken säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande i Nyköpings kommun.

Projektering innebär att man förbereder inför en framtida byggnation och att relevanta handlingar tas fram inom olika områden.

- Det är projekteringen av kommunens ansvarsområden som ska upp för beslut. Alltså kommunens allmänna platsmark, gator, torg, parkering, parker samt bussterminalen inom planområdet, säger Johan Dahlrot, projektledare för Nyköpings resecentrum på Tekniska divisionen. 

Projektorganisation och avtal ska arbetas fram

I projekteringsarbetet ingår även att ta fram ett så kallat genomförandeavtal med Trafikverket där processen för genomförandet av Nyköpings resecentrum avtalas. Dessutom ska kommunens projektorganisation sättas samman och förstärkas med nya resurser.

- Det är många kompetenser som behövs och flertalet verksamheter som involveras, säger Johan Dahlrot, projektledare för Nyköpings resecentrum på Tekniska divisionen. Nu är vi i den situation som vi har pratat om i många år, att vi behöver rekrytera nya medarbetare inom en rad områden. Det här är en stor chans för allt från entreprenörer till ingenjörer.

Vad gäller tidplanen så kommer sanering av mark att kunna genomföras i närtid. Denna del står Jernhusen för eftersom de är fastighetsägare idag. Kommunens förberedande åtgärder, såsom ledningsomläggning och anpassningar av gator, ska kunna genomföras 2020-2021. Byggnationen av Trafikverkets och kommunens gemensamma delar som perronger, entrébyggnader och annat som rör resandefunktioner kan påbörjas 2022. 

Detaljplanen antas under 2019

Förslaget till detaljplan för Nyköpings resecentrum var ute på samråd under 2017 medan granskningen av detaljplanen arrangerades i maj och juni 2018. Här sker en nära samverkan med Trafikverket för att säkerställa överensstämmelse med den järnvägsplan som de tar fram för sträckan. Detaljplanen färdigställs nu under vintern och början av våren med ett planerat antagande under 2019.

- Vi kommer att arbeta parallellt med detaljplanen och projekteringen för att spara tid. Det är ett stort projekt vi har framför oss och ju snabbare vi kan komma igång med projekteringen tillsammans med Trafikverket, desto tidigare kan vi starta upp de förberedande arbetena för att om några år kunna starta byggnationen av Nyköpings resecentrum, säger Johan Dahlrot. 

Ta del av kallelsen till kommunstyrelsen den 17 december. 

.................................................................................

Synpunkter om trafik och buller i granskningen av Nyköpings resecentrum

Våren 2018

Trafik, vibrationer och buller – det var frågorna som Nyköpingsborna tyckte till mest om under granskningsskedet av Nyköpings resecentrums detaljplan. Synpunkterna ska nu sammanställas och arbetet fortsätter enligt planering.

Arbetet med att ta fram en ny detaljplan för Nyköpings resecentrum har pågått sedan 2015. I början av 2017 genomfördes ett samråd för detaljplanen där allmänhet och sakägare kunde lämna synpunkter (yttranden). Utifrån synpunkterna och ytterligare utredningar reviderades förslaget som nu har visats under det så kallade granskningsskedet.

Granskningen pågick mellan den 7 maj och 4 juni 2018, och då hade allmänheten och sakägare åter igen möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Totalt kom 52 synpunkter in under granskningen.

Trafik, buller och vibrationer

Liksom under samrådet berör flertalet synpunkter trafik, buller och vibrationer. Exakt hur enskilda fastigheter kommer att påverkas av såväl tåg- som stadstrafik samt hur enskilda lösningar ska utformas är en fråga som både Nyköpings kommun och Trafikverket jobbar vidare med.

- Det kommer att göras åtgärder på fastigheter, framförallt mot buller. Det blir individuella lösningar och de fastighetsägare som är berörda på Norra och Södra Bangårdsgatan samt Brunnsgatan kommer att kontaktas framöver, berättar Johan Palmqvist, projektledare för Nyköpings resecentrum i Nyköpings kommun.

Grundvattensänkningen och Brunnsgatans avstängning är andra återkommande ämnen bland synpunkterna som kommit in.

- Just grundvattensänkningen kommer att vara begränsad både vad gäller tid och yta. Området som påverkas minimeras genom åtgärder och risken för påverkan på närliggande fastigheter och träd är mycket liten. Kontroll och åtgärdsprogram tas fram och om risk för påverkan uppstår kommer det finnas åtgärder att vidta, säger Johan Palmqvist.

Byggstart planerad till 2020

Byggstarten av Nyköpings resecentrum blir tidigast 2020 men först måste detaljplanen antas och vinna laga kraft. Innan byggstart ska en rad förberedande arbeten genomföras vilka kommer att kunna inledas tidigare. Till exempel ska marken saneras av nuvarande fastighetsägare Jernhusen. Politikerna väntas fatta beslut om antagande av planen under hösten och vintern i olika instanser och först efter det kan detaljplanen överklagas.

- Nu sammanställer vi synpunkterna och utifrån dem arbetar vi vidare med förslaget, säger Sara Rangensjö som är planarkitekt i Nyköpings kommun. Även om några medborgare upplever att vi har valt fel plats för Nyköpings resecentrum är det också många som undrar om vi inte ska börja bygga snart. Behovet av en samlad plats för bussar och tåg i Nyköping är stort!

Yttranden från berörda myndigheter rör framför allt skyddsavstånd till järnvägsanläggningen för byggnader inom området.

- Nyköpings resecentrum ska vara en del av staden och vi ser stora möjligheter att skapa en trygg plats med liv och rörelse i och med att vi förlägger ett verksamhetshus inom området, säger Johan Palmqvist. I vår dialog med Nyköpingsborna 2016 framkom också en tydlig vilja: Nyköpings resecentrum ska vara en grön och lummig plats, fylld av liv och rörelse, där man gärna ser service som handel och caféer.

.....................................

Nyköpings resecentrum – justerat förslag för granskning

April 2018

Snart startar granskningen av det bearbetade förslaget till detaljplan för området som utgör Nyköpings resecentrum. Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut om granskning på sitt möte 24 april 2018.

Nu har detaljplaneförslaget reviderats utifrån de synpunkterna som kom in under samrådet i januari och februari förra året och utifrån resultatet av ytterligare utredningar. Ta del av ett axplock illustrationer och vanliga frågor och svar.

- Synpunkterna rörde allt från trafik och parkering till bevarande av kulturmiljön och det nya verksamhetshusets utformning. Det kom även in synpunkter om hur det gröna och lummiga ska bevaras i området, berättar Sara Rangensjö, ansvarig planarkitekt för detaljplanen för Nyköpings resecentrum.

I dialogen som gjordes med invånare i Nyköping 2016 var det många som önskade att de historiska byggnaderna i området ska bevaras samtidigt som de nya byggnaderna både ska knyta an till historien och upplevs moderna och nyskapande. Entrébyggnadernas utformning har inspirerats av både området och Nyköping samt av befintligt tak på perrongen.

Entrébyggnaderna är ett samarbete

Entrébyggnaderna är Trafikverkets, liksom järnvägsanläggningen med perronger och spår, men det är Nyköpings kommun som har drivit arbetet med gestaltningen.

Kulturmiljö, trafiklösningar och det gröna

Strukturen för området kvarstår i det justerade förslaget men flera delar som trafiklösningar och kulturmiljön har ändrats.

- Vi har till exempel gjort om en trafiklösning för att kunna bevara en fastighet. Vi planterar flera nya alléer för att säkerställa den gröna och lummiga upplevelsen berättar Johan Palmqvist, projektledare för Nyköpings resecentrum.

Det är bostadshuset på fastigheten Konduktören 19 i korsningen Södra Bangårdsgatan/Brunnsgatan som nu kan behållas genom en justerad trafikkorsning. De äldre delarna av godsmagasinet, inklusive villadelen, bevaras också och flyttas västerut längs Södra Bangårdsgatan.

De äldre delarna av godsmagasinet, inklusive villadelen, bevaras också och flyttas på Södra Bangårdsgatan. Byggnaden skapar en barriär in mot regionbussarnas vändplats.

Norra Bangårdsgatan får en ny allé

En annan justering är att den planerade gång- och cykelbanan längs Norra Bangårdsgatan nu är förlagd intill fastigheterna för att skapa en distans mot gatan. Här planteras också en ny allé för att behålla grönska i gaturummet. Den norra entrébyggnadens ingångar är dessutom flyttade till öst/västlig riktning för att leda resenärerna i resecentrums riktning istället för in mot villaområdet.

- Det här är ett viktigt steg. Vi är många som ser fram emot byggstarten. Att vi samlar buss- och tågtrafiken på en plats som är lättillgänglig för alla är avgörande för vårt sätt att resa i dag och i framtiden, säger Urban Granström, kommunstyrelsens ordförande.

Platsen för Nyköpings resecentrum

Nyköpings resecentrum planeras vid bangården där järnvägsstationen ligger i dag. Byggnation planeras att starta gemensamt med Trafikverket 2022. Före dess har kommunen förberedande åtgärder att genomföra, planerat till 2020/2021, och dessförinnan ska fastighetsägaren Jernhusen sanera sin mark, med start redan i år.

Handlingar och Öppet hus

Alla handlingar finns på detaljplanesidan från 7 maj då granskningsperioden inleds. Bygg- och tekniknämnden förväntas fatta beslut om granskning på sitt möte 24 april. Granskningsperioden pågår mellan 7 maj och 4 juni 2018 under vilken allmänheten och sakägare åter kan lämna synpunkter på förslaget. Allmänheten bjuds in till ett Öppet hus under maj månad.

Samarbete

I det här projektet är vi flera myndigheter och organisationer som samverkar. Vi ansvarar för olika delar men har ett nära samarbete tillsammans med Trafikverket, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Jernhusen.

.......................................

Trafik, parkeringar och buller dominerar synpunkterna om Nyköpings resecentrum - Samråd 16 januari till och med 27 februari 2017

Mars 2017

Trafik, parkeringsfrågor och buller dominerar de 122 yttranden (synpunkter och idéer) som har kommit in till Nyköpings kommun på temat detaljplaneförslag för Nyköpings resecentrum.

Andra exempel på synpunkter är kring kontorshusets utformning och placering, påverkan på kulturvärden samt funderingar om grönområden.

Brunnsgatan, träd och framtida service

Flera synpunkter handlar om hur avstängningen av Brunnsgatan ska fungera under delar av byggtiden, hur gamla träd ska tas om hand och hur det befintliga stationshuset ska användas i framtiden. Flera personer önskar också en rad servicefunktioner på området i framtiden, som till exempel barnomsorg.

- Vi ser en skillnad i yttranden beroende på om man bor nära eller längre ifrån platsen för Nyköpings resecentrum, berättar Sara Rangensjö som är planarkitekt i Nyköpings kommun. De som bor nära tycker att vi bygger för storskaligt och för många parkeringsplatser. De som bor längre ifrån funderar på om det inte blir för litet och så tycker de att vi inte har planerat in tillräckligt med parkeringsplatser.

Flera yttranden handlar om det föreslagna kontorshuset längs med Brunnsgatan.

Det var under samrådsperioden 16 januari till och med 27 februari 2017 som alla som ville fick var med och tycka till om detaljplaneförslaget för Nyköpings resecentrum. Under perioden arrangerades informationsmöte för boende i området och ett Öppet hus på Culturum för allmänheten. Alla handlingar hittas fortfarande här på webben där det även finns illustrerande skisser över området och en tidplan för processen.

Fler yttranden än vanligt

122 yttranden är betydligt fler än vid ett samråd för till exempel ett nytt bostadskvarter vilket visar att Nyköpings framtida resecentrum skapar engagemang hos medborgarna! Tjänstemän som jobbar med projektet har varit med i SR P4 och SVT Sörmland, svarat på ett flertal insändare i Södermanlands nyheter och även deltagit i en chatt med tidningens läsare.

Nu revideras detaljplaneförslaget

Nu ska alla yttranden sammanställas i en samrådsredogörelse, och de som har skickat in yttrandena kommer att få svar i samband med att det reviderade förslaget ställs ut för granskning, vilket sker i höst. Yttrandena kan komma att påverka revideringen av detaljplaneförslaget, men det går inte att ta hänsyn till allt som har kommit in. Det är projektgruppen på Nyköpings kommuns som tillsammans med sakkunniga konsulter som gör revideringen av detaljplaneförslaget. Därefter fattar politikerna beslut om det reviderade förslaget innan det går ut på granskning.

Fördjupat arbete kring trafik- och bullerfrågor

Inför revideringen av detaljplaneförslaget sammanställs alla yttranden och ett fördjupat arbete kring band annat trafik- och bullerfrågor, risker och markundersökningar inleds. Dessutom ska ett program tas fram kring funktion, utformning och gestaltning av platser och byggnader inom området.

..........................................

Samråd om sänkning av grundvattnet inför byggnation av Nyköpings resecentrum

Hösten 2017

Järnvägsviadukten på Brunnsgatan ska få nya broar med högre höjd och längre spännvidd. Fler passager ska också skapas under spåren när Nyköpings resecentrum byggs. Arbetet kräver en sänkning av grundvattnet under byggtiden.

Inför grundvattensänkningen ska en ansökan om tillstånd göras enligt miljöbalken. Själva ombyggnationen startar inte förrän tidigast 2020.

Det är Trafikverket och Nyköpings kommun som gör ansökan tillsammans. Konsultföretaget Sweco Environment genomför samrådet.

Boende i området runt platsen för Nyköpings resecentrum har fått information via brev till sina bostäder, se menyn.

En träff arrangerades tisdag 10 oktober 2017 i Stadshuset. 

Om den planerade sänkningen av grundvattennivån

För att skapa fri höjd under den nya järnvägsbron behöver Brunnsgatan, under byggtiden, sänkas under grundvattennivån i den planskilda korsningen med järnvägen. Den färdiga anläggningen i korsningen Brunnsgatan/järnvägen förläggs sedan i ett tätt betongtråg och grundvattnet behöver därför inte sänkas när byggnationen är klar och den nya passagen är i drift.

Längs med Brunnsgatan går det ledningar som kommer att läggas om i en ny ledningskulvert väster om planerat tråg, även där kommer grundvattnet att sänkas i byggskedet.

Befintlig passage i väster behöver också byggas om och det ska även skapas ytterligare passage under spåren. Då måste grundvattnet sänkas under respektive byggtid.

Bakgrund

Inom ramen för projekt Ostlänken planerar Nyköpings kommun tillsammans med Trafikverket att bygga om befintlig järnvägsstation i Nyköping och anlägga ett resecentrum – Nyköpings resecentrum. Där kommer det att vara enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel samt bil. Läs mer om vårt arbete arbete med Ostlänken och Nyköpings resecentrum.

Om ansökan att sänka grundvattennivån enligt miljöbalken
Inför en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken ska ett samråd arrangeras för allmänheten. Trafikverket och Nyköpings kommun bjuder in till samråd, som arrangeras av Sweco, då alla som har synpunker kan lämna in yttranden till och med 22 oktober 2017.

.......................................

Resultat från vibrations- och bullermätningar på Södra och Norra Bangårdsgatan

Hösten 2017

Resultat från vibrations- och bullermätningar på Södra och Norra Bangårdsgatan
Här hittar du resultatet av de vibrations- och bullermätningar som genomfördes på Södra och Norra Bangårdsgatan i juni 2017.

Det var konsulter från Sweco som gjorde mätningarna i form av stickprover i fyra bostäder på Södra Bangårdsgatan och i två på Norra Bangårdsgatan. Boende i området får ett brev med informationen här nedanför under vecka 43 eller 44 hösten 2017.

Så här gjordes mätningarna

Mätningarna genomfördes av företaget Sweco i form av stickprover i fyra bostäder på Södra Bangårdsgatan och i två på Norra Bangårdsgatan. De utfördes med vibrationsgivare och mikrofon inne i bostäderna och nivåerna registrerades och protokollfördes vid ett antal tillfällen då bussar passerade.
För trafikbuller är det Folkhälsomyndighetens allmänna råd om buller inomhus och deras riktvärden och rekommendationer som har använts i analyserna som har genomförts. Deras riktvärden för buller inomhus är ekvivalent ljudnivå 30 dBA och maximal ljudnivå 45 dBA.

För vibrationsmätningen har värdena jämförts med riktvärden för bedömning av komfort i byggnader enligt svensk standard (SIS) (SS 460 48 61) och riktvärden för bedömning av komfort i byggnader.

Utredningarna hittas längst ner på sidan.

Samlad bedömning

Målsättningen med mätningarna som ägde rum har inte varit att mäta buller och vibrationer i samtliga lägenheter/fastigheter utan arbetet utfördes som ett stickprov för att användas som en indikator på om buller eller vibrationer inomhus kan bli ett problem.

Utifrån resultatet av utförda vibrationsmätningar blir vår samlade bedömning att risk för vibrationstörning från den planerade busstrafiken enligt planförslaget är liten för de boende. En förutsättning är dock att ojämnheter som till exempel farthinder, nedsänkta brunnslock med mera i gatan undviks.

Mätningarna avseende buller inomhus visar att det är i de inventerade fastigheterna på Södra Bangårdsgatan som bullernivåerna överskrider gällande riktvärden. Vidare utredning som planeras framöver får visa på vilka konkreta åtgärder som kan bli aktuella.

För tillfället pågår en fördjupad trafikbullerutredning för området där även buller från tåg ingår. När denna är färdigställd kommer man kunna avgöra vilka åtgärder som krävs på fastighetsnivå där riktvärden överskrids.

Resultat för Norra Bangårdsgatan

I dagsläget förekommer ingen busstrafik på Norra Bangårdsgatan. När Nyköpings resecentrum är färdigt kan busstrafik förekomma och år 2040 förväntas ca 20 busspassager totalt passera berörda fastigheter dagligen.

Vibrationer

I fastighet Filen 6 ligger de uppmätta vibrationsnivåerna under förnimmelsetröskel. I fastighet Filen 5 ligger de under riktvärdet 0,4 mm/s. Vibrationsnivåerna klassas därmed in i skiktet för liten störning och störningsrisken bedöms som låg för denna gata.

Buller

De två inventerade bostäderna på Norra Bangårdsgatan klarar riktvärdet för trafikbuller inomhus.

Resultat för Södra Bangårdsgatan

Detaljplaneförslaget för Nyköpings resecentrum innebär en kraftig ökning av busstrafiken, från ca 350 stycken idag under ett vardagsdygn till ca 724 stycken eller 892 stycken beroende på fastigheternas adresser på gatan.

Vibrationer

De uppmätta vibrationsnivåerna är trots mängden bussrörelser låga. I 3 fastigheter av 4 testade ligger uppmätta nivåer under förnimmelsetröskeln medan det i den fjärde ligger under riktvärdet 0,4 mm/s. Gatan kommer dessutom att byggas om med bredare trottoar och en cykelbana, vilket kommer att bidra med att störningsrisken minskar ytterligare. Störningsrisken på grund av vibrationspåverkan bedöms för denna gata som låg.

Trafikbuller

Resultaten visar att vägtrafikbuller överstiger 30 dBA ekvivalent eller 45 dBA maximal ljudnivå i samtliga inventerade bostäder på Södra Bangårdsgatan med överskridande upp till 7 dB för maximal ljudnivå.

Utredningarna

Ta del av resultatet för vibrationsmätningarna.

Ta del av resultatet för bullermätningarna.

.............................................

Nyköpingsborna önskar ett modernt resecentrum i grön och lummig miljö

Dialog våren 2016

Om Nyköpingsborna får bestämma ska vårt framtida resecentrum vara grönt och lummigt, med en entrébyggnad som fungerar som ett nav, med liv och rörelse och ha en modern och stadslik känsla. Platsen ska fokusera på resande, men befintliga byggnader får gärna användas till café.

784 personer deltog i enkäten om Nyköpings resecentrum som pågick från 16 maj till 7 juni. De som bor, verkar och vistas i Nyköpings kommun fick vara med och tycka till om karaktären på stadens framtida resecentrum utifrån tre idéskisser där känsla och upplevelse var i fokus.

- Vi är väldigt glada och tacksamma över att så många tog sig tid att delta i enkäten, säger projektledare Ingegerd Ask. Nu under hösten kommer vi att ta fram ett faktiskt detaljplaneförslag för området och där kommer enkätsvaren att vara ett viktigt underlag. Detaljplaneförslaget får alla sen vara med och tycka till om i början av 2017.

Idéerna går att kombinera

Enkätens tre idéer kallades torget, navet och stråket. Deltagarna skulle inte välja vilken av idéerna de gillade bäst, utan istället tycka till om varje idé.

- De tre idéernas olika karaktärsdrag går att kombinera i väldigt stor utsträckning och nu vet vi att de allra flesta önskar en grön och lummig känsla med liv och rörelse, att en stationsbyggnad ska fungera som ett nav och att platsen ska fokusera på resande, men att det också ska finnas möjlighet att fika och att miljön ska upplevas som levande, säger Ingegerd Ask. Vi ser goda möjligheter i projektet att kunna införliva flera av önskemålen.

De tre idéerna illustrerar olika karaktärsdrag - de är inte faktiska förslag. Illustratör Amanda Wahlén, Sweco.

Modernt och historiskt på en och samma gång

I de öppna kommentarerna var det flera personer som lyfte önskan om att det historiska ska bevaras även om vårt nya resecentrum ska vara modernt och gärna med en arkitektonisk vision. Hur platsens historiska miljöer, i form av nuvarande stationsbyggnad och de två godsmagasinen, ska bevaras vet inte projektmedlemmarna i dagsläget. Det är en av de frågorna som kommer att behandlas under hösten.

Några deltagare har varit kritiska till enkäten och menat att den inte fokuserar på det viktiga: resefunktionerna. Men just hur det ska fungera med byten av trafikslag, tillgänglighet till plattformar, informationstavlor och säkerhetsfrågor finns det direktiv och lagar om. Därför ställdes inte frågor inom det området. Många deltagare lyfte dock trygghetskänslan som viktig i de öppna kommentarerna.

Samråd för detaljplan 2017

Projektgruppen planerar för att hålla samråd om detaljplanen i början av 2017. Då får alla som vill vara med och tycka till om ett faktiskt förslag på hur området mellan nuvarande stationsbyggnad, Södra och Norra Bangårdsgatan samt Brunnsgatan ska disponeras. Nuvarande järnvägsbro över Brunnsgatan ska bytas och viadukten ska få så kallad fri höjd, vilket innebär att bussar och räddningsfordon inte behöver specialbeställas som idag, utan normalt höga fordon kan köra under bron utan att fastna.

- Byggprocessen för järnvägsbron är komplicerad men vi planerar för fullt för just den delen av projektet. Blåljustrafik samt gångtrafikanter och cyklister kommer att kunna passera järnvägen även under byggperioden. Vi hoppas på en byggstart under 2019, säger Ingegerd Ask.

Läs mer om Nyköpings resecentrum.

Statistik i enkäten

Antalet deltagare: 784 stycken (56 % kvinnor, 42 % män och 2 % annat)

Åldersgrupp och boplats

0-12 år: 0,4 %
13-19 år: 24,4 %
20-30 år: 14,4 %
31-45 år: 30,5 %
46-65 år: 25,3 %
66+: 5,1 %

Boende i Nyköping: 69,9 %
Boende utanför staden: 20,1 %
Boende på annan ort (pendlare): 6,9 %
Besökare: 3,1 %

Kontakta oss

KontaktFormulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: