Meny

Nyköpings resecentrum

På Nyköpings resecentrum blir det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil. Det ska vara en plats som upplevs som trygg och säker och som ska uppfylla våra behov kopplade till resor. Byggstart är planerad till 2022.

Nyköpings resecentrum planeras vid bangårdsområdet, mellan Brunnsgatan och nuvarande stationsbyggnad. Preliminär byggstart sker 2022 för det gemensamma arbetet med Trafikverket. Innan dess ska marken saneras vilket utförs av Jernhusen. Nyköpings kommun genomför också marktekniska undersökningar inför byggstart.

Byggskedet kommer att pågå från 3 till 5 år beroende på om alla delar kan byggas parallellt och samtidigt. Vissa delar byggs av Trafikverket, vissa av Nyköpings kommun.

Status i projektet

  • Under v.19 och v.20 2021 sker diverse arbeten på Brunnsgatan som påverkar trafiken på olika sätt. Läs mer här.
  • Projekteringen är uppstartad och Sweco är upphandlad konsult. Deras uppdrag är detaljprojektering vilket innebär att de ska ta fram handlingar för kommunens upphandling av entreprenörer. Sweco genomför olika marktekniska undersökningar från och med hösten 2020.
  • Från vinter/våren 2021 saneras delar av marken av Jernhusen. När marken är sanerad under våren 2022 går kommunens köp av Jernhusens fastigheter igenom. Under tiden som saneringen pågår påverkas delar av de parkeringsplatser som finns i området.
  • I februari 2020 godkände Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden detaljplanen och därefter följde antagande i i Kommunstyrelsen (2 mars) och Kommunfullmäktige (10 mars). Läs mer om antagandet och gemensamma avtal med Trafikverket. Detaljplanen blev överklagad till till mark- och miljödomstolen. Domstolen avslåg överklagan under februari 2021. Planen är nu överklagad till Mark- och miljööverdomstolen och det är i nuläget (april -21) oklart om prövningstillstånd ges. 
  • Den 9 mars 2021 fastställdes Trafikverkets järnvägsplan för Nyköpings resecentrum. Planen har överklagats och det innebär att regeringen nu tar ställning i frågan. Ta del av information och handlingar på Trafikverkets webbplats.
  • April 2021 påbörjade Trafikverket markundersökningar inom järnvägsplaneområdet. Syftet är att ta reda på markens hållfasthet och egenskaper för att kunna bedöma hur framtida anläggningsarbeten kan utföras och hur massor får användas i byggskedet. Undersökningarna är planerade att pågå fram till sommaren 2021. Läs mer på Trafikverkets webbplats.
  • Fram till den planerade byggstarten 2022 genomförs ytterligare utredningar och förberedande markarbeten. 

Skisser och vanliga frågor

Ta del av följande:

Ett urval av illustrationer

Vanliga frågor och svar

Detaljplanesidan (med samtliga handlingar)

Välkommen till Nyköping! Inom några år möts tågresenärer av ett modernt resecentrum mitt i stan. Illustrationer: Sweco Architects

Välkommen till Nyköping! Inom några år möts tågresenärer av ett modernt resecentrum mitt i stan. Illustrationer: Sweco Architects

Ett centralt resecentrum

Planeringen att bygga ett resecentrum har pågått sen 2006. Arbetet avstannade under en period men återupptogs med full kraft 2015. Den politiska ambitionen har ända sen start varit att skapa ett centralt beläget resecentrum som är lättillgängligt för så många som möjligt och som knyter ihop kollektivtrafiken och staden.

Tidigare arbete i projektet

Här kan du läsa om arbetet som ligger till grund för projektet: samråden och granskningen samt dialogen om Nyköpings resecentrum 2016. 

Samarbeten

I det här projektet samarbetar vi tillsammans med Trafikverket, Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Jernhusen.

Kontakta oss

Frågor om projektet:

Johan Dahlrot
Projektledare Nyköpings resecentrum
0155-24 82 22
johan.dahlrot@nykoping.se

Frågor om detaljplanen:

Sara Rangensjö
Planarktitekt
0155-24 80 00
sara.rangensjo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: