Nya miljötillstånd för vattenkraft i Nyköpingsån

Nyköpings kommun och Nyköping vattenkraft AB utreder åtgärder i Nyköpingsån för att möta nya miljövillkor för vattenkraftverk. Kommunfullmäktige väntas ta ett inriktningsbeslut under hösten 2023. 

Nyköpings kommun äger fem anläggningar i Nyköpingsån som ingår i omprövningen av miljövillkor enligt den Nationella planen för vattenkraft (NAP). Senast den 1 februari ska ansökan om omprövning av miljövillkor vara inne hos Miljödomstolen, enligt Nationella planen. Kommunfullmäktige väntas ta ett inriktningsbeslut under hösten 2023. 

De anläggningar som omfattas är:

• Storhusfallets kraftverk, produktion ca 2,7 GWh
• Fors kraftverk, produktion ca 1,4 GWh
• Perioden nivådamm, ingen produktion
• Harg kraftverk, produktion 4,9 GWh
• Kristineholm reglerdamm, nyttjas som reglering för kraftverken nedströms

Förslag till inriktning

Syftet med den nationella planen för vattenkraft är att omprövningarna ska leda till både största möjliga nytta för vattenmiljön och en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Nyköpings kommun har gjort en utredning för att ta fram olika alternativ för detta.

Den inriktning som politiken ska fatta beslut om innebär att kraftverket i Harg blir kvar och effektiviseras. Storhusfallets och Fors kraftverk, Periodens nivådamm och Kristineholms reglerdamm avvecklas.

I och med detta kommer Nyköpingsån forsa fram mer fritt, vilket gör att förutsättningarna för bland annat ål, lax och öring förbättras. Kulturmiljön vid Fors och Storhusfallet kommer att återknyta till 1890-talets Nyköping, med mer synliga klipphällar och mer vegetation. Alternativet med en uppbyggd fiskpassage bedöms påverka miljön mer negativt.

I arbetet har  olika perspektiv på åtgärderna vägds samman. Miljö- och kultur, rekreation och friluftsliv samt produktion. Den 19 december 2022 hölls ett möte med olika intressenter för att presentera förslag och ta in synpunkter. Den 25 september 2023 presenterades förslaget till inriktning, som du kan läsa om i nyheten här.

Tidplan

Under hösten 2023 väntas kommunfullmäktige ta ett inriktningsbeslut om vilken inriktning ansökan ska ha. Inriktningsbeslutet kommer att vara en avvägning mellan olika intressen i och kring Nyköpingsån. Ansökan kommer sedan att behandlas i Miljödomstolen. Miljödomstolen är de som slutligen dömer hur de nya miljövillkoren utformas och således också vilka anpassningar och ombyggnationer som behövs för att uppfylla dessa. Efter dom från Miljödomstolen kommer vidare beslut om eventuella detaljprojekteringar och utförande behöva tas av kommunstyrelsen.

Länsstyrelsen är huvudansvarig

Länsstyrelsen i Södermanland har i uppdrag att samverka med bland andra de som äger vattenkraftverk för att hitta lösningar för miljön. De har tidigare tagit fram nulägesbeskrivningar.

På lansstyrelsen.se/sodermanland kan du läsa mer om det arbetet 

 

Öppna sidomeny