Meny

Översiktsplanering

Kommunens översiktsplanering handlar om hur Nyköpings mark och vatten ska användas i framtiden och betyder mycket för hur Nyköpings växer. Just nu pågår ett arbete att revidera nuvarande översiktsplan.

Dialog våren 2018!

Inför revideringen av nuvarande översiktsplan genomfördes en dialog människor som bor, verkar och vistas i vår kommun. Frågor som de här ställdes både i en webbenkät och i olika möten och informationsträffar: Hur ska marken och vattnet användas 2040? Vad är det bästa med din nuvarande boplats och var vill du bo i framtiden? Vad tycker du som företagare? Ta del av resultatet från dialogen som pågick under några veckor i maj och juni 2018. 

Revideringen pågår - samråd planeras till början av 2020

Samrådet för det reviderade förslaget skulle ha genomförts under våren 2019, men eftersom den nya versionen av översiktsplanen ska vara digital krävs mer tid. Nu planerar vi för samråd i början av år 2020.

Bakgrund - reviderad översiktsplan

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Kommunfullmäktige fattade 12 december 2017 beslut om att förklara Nyköpings kommuns översiktsplan 2013 för inaktuell. Den nuvarande översiktsplanen och dess fördjupningar gäller dock fram tills att en ny version är beslutad. Den reviderade översiktsplanen beräknas bli antagen under våren 2021. 

Gällande översiktsplan med fördjupningar

Den gällande översiktsplanen för Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige under november 2013. Ta del av översiktsplanen. Översiktsplanen omfattar hela Nyköpings kommun. Dessutom finns det fördjupade översiktsplaner för vissa områden av kommunen:

Fördjupade planer

De fördjupade översiktsplanerna är till för att beskriva utvecklingsmöjligheter i en eller flera geografiska delar av kommunen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter