Meny

Översiktsplanering

Kommunens översiktsplanering handlar om hur Nyköpings mark och vatten ska användas i framtiden och betyder mycket för hur Nyköpings växer. Granskningstid för kommunens förslag till ny översiktsplan pågår 21 juni till och med 20 september 2021. 

Mellan 21 juni och 20 september 2021 är det granskningsperiod för Nyköping 2040 - Nyköpings kommuns förslag på ny översiktsplan. Det innebär att du kan vara med och tycka till om förslaget.

Ta del av förslaget Nyköping 2040 och var med och tyck till

Samrådsperioden pågick 12 mars - 26 juni 2020. Alla inlämnade synpunkter har sammanställs, redovisats och bemötts i en samrådsredogörelse (liknande synpunkter har slagtis ihop men hur många som haft synpunkten framgår). Samrådsredogörelsen har legat till grund för kommunstyrelsens beslut om inriktning för gransknings- och antagandeversionen av översiktsplanen.

Politiskt antagande av den nya översiktsplanen är planerat till senhösten 2021.

Bakgrund

Enligt Plan- och bygglagen ska en kommun ha en aktuell översiktsplan och varje mandatperiod ska en aktualitetsförklaring göras av gällande översiktsplan med tillhörande fördjupningar och tillägg.

Kommunfullmäktige fattade 12 december 2017 beslut om att förklara Nyköpings kommuns översiktsplan 2013 för inaktuell. Den nuvarande översiktsplanen och dess fördjupningar gäller dock fram tills att en ny version är beslutad. Den reviderade översiktsplanen beräknas bli antagen under våren 2021. 

Inför revideringen av nuvarande översiktsplan genomfördes en dialog med de som bor, verkar och vistas i vår kommun. Via en webbenkät och möten ställdes frågor som: Hur ska marken och vattnet användas 2040? Vad är det bästa med din nuvarande boplats och var vill du bo i framtiden? Vad tycker du som företagare? Ta del av resultatet från dialogen som pågick under några veckor i maj och juni 2018. 

Gällande översiktsplan med fördjupningar

Den gällande översiktsplanen för Nyköpings kommun antogs av kommunfullmäktige under november 2013. Ta del av gällande översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela Nyköpings kommun. Dessutom finns det fördjupade översiktsplaner för vissa områden av kommunen:

Fördjupade planer

De fördjupade översiktsplanerna är till för att beskriva utvecklingsmöjligheter i en eller flera geografiska delar av kommunen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad

0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter