Jagbacken

Planprogrammet för Jagbacken i Bergshammar är nu färdigt och godkänt av kommunstyrelsen. Planprogrammet visar på en övergripande struktur för hur Jagbacken kan utvecklas med hänsyn till områdets kvalitéer och förutsättningar. Efterföljande detaljplaneläggning ska sedan möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, ny bygdegård samt eventuell skola/förskola.

Om planarbetet:

Det aktuella planområdet är ca 14 hektar stort och utgörs idag av kuperad skogsmark och en bygdegård. I Jagbacken finns det många värden att bevara och utveckla, bland annat kulturmiljö- och rekreationsvärden. Planprogrammet beskriver därför markens kupering, den värdefulla vegetationen och områdets bidrag till Kiladalens landskapsbild som är  viktiga utgångspunkter för kommande exploatering i området. 

Nyköpings kommun växer och Bergshammar och Svalsta är attraktiva orter att flytta till. När fler bostäder möjliggörs behöver även fler skolplatser tillskapas. Därför har även förutsättningarna för skolverksamhet som kan möta upp ett framtida behov undersökts. Planprogrammet visar på en möjlig lokalisering av skola eller förskola. Ett upplägg av den framtida skolverksamheten kommer att planeras i ett senare skede. Om det visar sig att det inte behövs någon skola i Jagbacken är planprogrammet flexibelt och öppen för möjliggörande av fler bostäder i området.

Planförslaget är förenligt med översiktsplanen för Nyköpings kommun som antogs av kommunfullmäktige 2021-12-14. I översiktsplanen anges Bergshammar och Jagbacken som en lokal bebyggelsenod vilken är lämplig att utveckla genom att tillföra blandad bebyggelse, främst bostäder med inslag av service och arbetsplatser. Planförslaget bedöms inte ha någon betydande miljöpåverkan. 

Diarienr. SHB19/254

Status i planarbetet:

Kommunstyrelsen tog beslut om att godkänna planprogrammet den
2022-08-29. Nu är projektet redo för att gå vidare in i detaljplaneläggning för etapp ett (området närmast bygdegården). Exploatör för området är DNHT Förvaltning AB.Kontakta oss

Handläggare:

Fanny Ramström
Tfn kundservice 0155-24 80 80
stadsbyggnad@nykoping.se

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Uppdaterad: 2022-09-15
Sidansvarig: Fanny Ramström