Meny

Västra Hamnsidan

Klövern Strand AB fick 2015-12-15 planbesked för detaljplaneläggning av fastigheterna SPELHAGEN 1:7, 1:4, Väster 1:1 mfl. 

Om planarbetet:

Spelhagen utvecklas starkt med bostäder, besöksmål och arbetsplatser. I området finns även en aktiv marin verksamhet. I området har stora kommunala investeringar gjorts för att förbättra vägnät, skydd mot höjd havsnivå och renovering av kajen. Nu återstår att slutföra den sista delen på Spelhagens strandområde för att skapa den attraktiva miljö som kommunen eftersträvar. 

Samrådsförslaget

Detaljplanen var ute på samråd 26 juni till och med 3 september 2017. Informationsmöte arrangerades 29 augusti 2017.

Samrådsförslaget medger bostäder fördelat i tre kvarter med handel och kontor i bottenplan samt centrumverksamhet i del av befintligt magasin som föreslås bevaras. Detaljplanen gör det även möjligt med utveckling av ett offentligt torg längs kajen där stråk för gång och cykel blir möjligt och knyter an till angränsande stråk. 

Kommunen bedömer att ett genomförande av detaljplanen kan innebära betydande miljöpåverkan. Därför har en miljökonsekvensbeskrivning upprättats. Även en dagvattenutredning har tagits fram under planarbetet. De aspekter som hanterades särskilt i planarbetet inför samråd var hantering av dagvatten och höjd havsnivå, markföroreningar, markens stabilitet samt stadsbild. 

Diarienr. SHB 19/232 (Tidigare BTN15/111)

Status i planarbetet:

Just nu bearbetas samrådsförslaget med anledning av inkomna synpunkter under samrådsperioden. Det finns ett behov av att komplettera planhandlingarna med ytterligare utredningar och vidare studier. Exempelvis uppdateras miljökonsekvensbeskrivningen där bland annat påverkan på riksintresse för kulturmiljö studeras. Likväl studeras geoteknik, täthet och allmänhetens tillgänglighet till kajområde och strandpromenaden.

Efter att samtliga kompletteringar gjorts kommer detaljplanen att revideras och ställas ut på granskning. Enligt den preliminära tidplanen är granskning aktuell under 2020.

Under granskning av detaljplanen finns det möjlighet för sakägare och allmänhet att yttra sig kring detaljplanen. 

 

 

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Bergqvist
Tfn växel 0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: