Meny

Hästskon 1

Ica Fastigheter har inkommit med en begäran om planbesked för fastigheten Hästskon 1 i Oppeby. Syftet är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig dagligvaruhandel inom fastigheten men även studera möjligheten till att kunna få till nybyggnation av bostäder inom fastigheten.

Om planarbetet:

Området är en central plats i Oppeby och här förekommer idag en dagligvaruhandel med tillhörande parkering, en mindre tankningsstation och en återvinningsstation som servar stadsdelen. I de södra delarna av området finns idag en skogsbeklädd kulle med ett antal träd som identifierats som värda att behålla.

Förslaget överensstämmer med den fördjupade översiktplanen för Nyköpings tätort och Skavsta och dess inriktning för området. Området anges som aktuellt för förtätning och att den nuvarande handelsplatsen med fördel bör förtätas ytterligare genom att tillåta nya byggnader i flera våningsplan för olika typer av ändamål.

I övrigt anges att centrumområden med god tillgänglighet till kollektivtrafik är värdefulla och föreslås planläggas för en högre boendetäthet och nyttjandegrad än idag. Det bör skapas möjlighet till affärs- och kontorslokaler i bottenvåning på tillkommande bebyggelse. Dokumentet anger ett prioriterat planeringsmål där bostadskvarter ska rymma >60 lgh/ha för en genomsnittlig nattbefolkning om minst 130 inv./ha.

Diarienr. BTN16/62

Status i arbetet:

Bygg- och tekniknämnden beslutade den 20 september 2016 att planarbete får inledas för fastigheten. För tillfället är ärendet vilande.  

Kontakta oss

Handläggare:

Sara Rangensjö
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: