Hållet 1:8 (del av) -Fåfängan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för kultur- och caféverksamhet genom att omvandla nuvarande markanvändning som utgörs av område för skoländamål.

Om planarbetet:
Kommunfastigheter ansökte 2 november 2022 om planbesked med syfte att tillåta befintlig verksamhet inom kultur- och café.

Området ligger inom naturreservatet Hållet-Marieberg-Stenbro och angränsar till Mikaeliskolan samt till Nyköpings Lasarett.

Platsen omfattas av detaljplan P93-16 som anger markanvändning skola, personalbostad för skola och parkmark. Tänkt personalbostad för skola har inte uppförts. Idag sköts trädgården, torpen och evenemangen inom området ideellt av kulturföreningen Fåfängan och det finns tillfälligt bygglov för verksamheten fram till mars 2027. För att kunna bevilja bygglov för önskad användning behöver en ny detaljplan upprättas.

Ansökan överensstämmer med kommunens översiktsplan Nyköping 2040. Översiktsplanen anger att utveckling får förekomma som gynnar friluftsliv och rekreation och som inte innebär konflikt med prioriterade naturvärden. Pågående markanvändning ska inte försvåras. Tillgänglighet till och trygghet i natur- och friluftsområdet ska säkerställas vid planläggning samt hänsyn ska tas till natur- och friluftsvärden både inom området och mellan omgivande områden.

Under planprocessen behöver bland annat förutsättningar för avlopp, sophantering, tillgänglighetskrav och förhållandet till naturreservatets föreskrifter utredas. Utöver det behöver också natur-och friluftsvärden inventeras, och frågan om strandskydd och bebyggelsens kulturvärden uppmärksammas.

Diarienr: SHB22/321

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade 28 februari 2023 beslut om att planarbete får inledas.

Uppdaterad: 2023-04-21
Sidansvarig: Sara Rangensjö