Meny

Del av Gruvan 13-15, etapp 2

Nyköpingshem AB fick 2016-08-30 planbesked för detaljplaneläggning för fastigheterna Gruvan 13 och 15, vilka ligger i stadsdelen Brandkärr i Nyköpings tätort. Planarbetet har senare delats upp i två etapper. Etapp 2 omfattar området mellan befintligt flerbostadshus och Stockholmsvägen.

Om planarbetet:

Syftet med detaljplanen är att möjligöra ny bebyggelse längs Stockholmsvägen, samt nya passager in till området, på ett sådant sätt som främjar de kulturhistoriska värdena och trygghet och trivsel för medborgare. 

Planarabetet överensstämmer med den fördjupade översiktsplanen för Nyköpings kommun, där Brandkärr identifieras som utredningsområde för bebyggelse.

Diarienr. BTN17/91

Status i planarbetet:

Bygg- och tekniknämnden beslutade 2016-08-30 §96 att planarbete för Gruvan 13 och 15 får inledas.

Kontakta oss

Handläggare:

Sofia Buhrgard
0155-24 80 00
samhallsbyggnad@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: