Naturvård

I Nyköpings kommun finns en fantastisk och omväxlande natur som vi är rädda om. Naturvårdsarbetet handlar både om att sköta den mark och det vatten vi äger och att bevara det gröna när staden växer.

Skogen runt om i vår kommun ägs av såväl kommun som stat och privata markägare. Många vistas i skogen för att träna, plocka svamp och bär, eller bara njuta av dofter, lugnet och den upplevelse som skogen ger. 

Skogen har också stor betydelse för växter och djurs överlevnad, den är en viktig inkomstkälla och den skapar ren luft - det är avgörande att vi tar hand om den på ett hållbart sätt. Läs mer om mark och skogsskötsel i Nyköpings kommun.

Att vi har gått från ord till handling i vår kommun har väckt Naturvårdsverkets intresse och resultatet ses i deras film här ovanför. Grönska och betande djur får plats nära staden, vilket betyder mer än vi kanske tror. Nyköpings kommun och Länsstyrelsen Södermanland har genomfört arbetet tillsammans.

Kommunens naturvårdsarbete syftar både till att bevara den biologisk mångfalden och att säkerställa att du som medborgare kan få naturupplevelser och möjlighet till rekreation. Det gör vi bland annat genom att:

Vi ska förbättra och förstärka barns och ungdomars naturupplevelse i förskola och skola. Att upptäcka naturen i sällskap med vuxna har stor betydelse för barnens utveckling och relation till natur och miljö senare i livet.

Vi ska göra naturen mer tillgänglig för alla. Även de som har svårare att röra på sig ska kunna komma ut och njuta av gröna miljöer.

Vi ska samverka med föreningar inom naturvårds- och friluftsområden.

Våra kommunala naturreservat ska hålla hög kvalité både när det gäller biologisk mångfald, friluftsliv och kulturmiljö.

Naturvårdsrådet

Naturvårdsrådet är till för att underlätta informationsutbytet mellan kommunen och föreningar inom natur och friluftsliv. Rådet fungerar exempelvis som samrådspart i kommunens arbete med detaljplaner.

Föreningar som är verksamma i Nyköpings kommun och som har natur eller friluftsliv inskrivet i sina stadgar får ingå i Naturvårdsrådet. Rådet sammanträder två gånger per år. Däremellan tar föreningsrepresentanterna i rådet även del av remisser, planer med mera från kommunen.

Ta kontakt med någon av kommunekologerna om din förening är intresserad av att medverka. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Stöd till lokala projekt

Regeringen stödjer satsningar på lokala naturvårdsprojekt. Utgångspunkten har varit naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård. Tyngd har lagts på tätortsnära natur och folkhälsoarbetet. Läs mer om LONA och LOVA-projekt på länsstyrelsens webbplats.

 

 

Kontakta oss

Mark- och exploateringsenheten

Kommunekologer och markförvaltare når du via: 

E-post: mex@nykoping.se

Telefon Kundservice:
0155-24 80 80

Telefontid: 
Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter