Pågående skogsbruk och naturvård

Här hittar du information om några av de större åtgärder i skogen som just nu pågår på kommunägd mark. 

Arbetena består av till exempel avverkning, skogsvård eller annat som görs för underhåll eller av naturvårdsskäl.

Naturvård i Strandstuvikens naturreservat

Under sommaren och hösten kommer vi att fräsa bort stubbar i en del av Strandstuvikens naturreservat. Det gör vi på redan avverkade träd för att motverka att betesmarkerna växer igen med sly. Även frihuggning av ekar kommer att göras för att ge ekar det utrymme de behöver och för att bli gamla.

Åtgärder under hösten 2022

Under senaste åren har flera åtgärder genomförts för att minska skador i skogen till följd av angrepp från insekten granbarkborre. Under andra halvan av 2022 planeras åtgärder som i mångt och mycket blir en fortsättning på de barkborreavverkningar som gjorts under 2020-2021.

Vi slutför påbörjade åtgärder och bevakar områden som vi har varit i tidigare samt kompletterar med områden där vi konstaterar nya insektsangrepp och skador.

Under hösten 2022 genomför Nyköpings kommun, i samarbete med avverkningsentreprenörer, åtgärder runt om i kommunens skogsinnehav, se kartmaterialet här nedanför.

Barkborreskadad granskog avverkades fläckvis, eller i vissa fall på större ytor i anslutning till ansamlingarna av barkborredödade träd. Kartmaterialet nedan visar övergripande var åtgärder planeras för att åtgärda och förebygga skador till följd av granbarkborre.

Översiktskarta
imagelbuw.png
Bild på översiktskarta.

Vrena

Kartbild över Vrena.

Söra

Kartbild över Söra.

Tallaren

Kartbild över Tallaren.

Arnö
Kartbild över Arnö.

Nävekvarn

Kartbild över Nävekvarn.

På några platser kommer även så kallad gallring att ske där träd av sämre kvalitet tas ner för att ge bättre förutsättningar, vad gäller solljus och näring, till andra träd att växa. Med bättre förutsättningar blir de träd som står kvar även bättre rutsade att stå emot olika typer av skador.

Målsättning: att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren

Målsättningen med åtgärderna är att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren, rädda virkesvärden samt säkra tillgängligheten för allmänheten och möjligheten att återetablera ny skog. Urvalet och prioriteringen av avverkningsområden har skett utifrån löpande inventeringar av kommunens markinnehav. Detta arbete fortsätter även framöver, vilket medför att nya områden kan adderas till planeringen. Möjligheterna för industrin att ta emot virket och tillgången till maskinresurser påverkar tidtabellen, som för närvarande delvis präglas av osäkerhet. Det är därför svårt att ge exakta besked om när avverkningarna genomförs. 

Flera åtgärder planeras att genomföras i naturreservat och välbesökta friluftsskogar. Där kommer skadade och även döda träd fällas samt i viss utsträckning forslas bort för att göra det säkert att röra sig i skogen, eller för att bevara prioriterade naturvärden. I vissa fall behöver stigar korsas eller användas av maskiner. Målsättningen är att i möjligaste mån undvika körspår och skador.
Vid detaljplaneringen av arbetet, som genomförs i fält inför varje åtgärd, används Skogsstyrelsens Målbilder för god miljöhänsyn som vägledning.

Högstubbar erbjuder husrum för fåglar och insekter

Där fläck- eller plockhuggning genomförs kommer ris och grenar lämnas kvar i skogen. När större ytor avverkas forslas detta material bort för att användas som bioenergi. Många av de döda träden kapas också som högstubbar för att erbjuda husrum till fåglar och insekter som bland annat lever på granbarkborrens larver.

Samråd eller förmedling av information om åtgärderna sker i olika former med berörda myndigheter, Naturvårdsrådet, arrendatorer, närboende och andra intressenter som kontaktar kommunen.

Bakgrund

Under den torra sommaren 2018 torkstressades många granskogar i södra Sverige, vilket fick till följd att granarnas kondition och motståndskraft gick ned. Detta utnyttjade insekten granbarkborre som med de goda betingelserna massförökades och började angripa även friska och levande granar för sin reproduktion. Angreppen fortsatte under 2019–2021 och är nu bekymmersamma i stora delar av södra och mellersta Sverige.

Även Nyköpings kommuns skogsinnehav är drabbat med, på vissa håll, omfattande skador. Vidtas inga åtgärder finns det risk att större områden med granskog dör och behöver avverkas.

Mer information om granbarkborre och metoderna för att hantera skogsskadorna finns på Skogsstyrelsens webbplats 

Vad händer sen?

När luckor uppstår i skogen är målsättningen att dessa återbeskogas naturligt med främst lövträd. I vissa fall behöver luckorna utvidgas om ny skog angrips. Då kan det bli aktuellt att plantera ny skog. I de fall skogen avvecklas redan i år, kommer ny skog etableras endera genom självföryngring eller plantering. Då blandskogar ser ut att ha en större motståndskraft mot skador än monokulturer eftersträvas en mixad etablering av både barr- och lövträd.

 

Företagsmark skapas på östra Arnö

Karta på område som ska bli företagsmark på östra Arnö öster om Tillverkarvägen.png

Nyköping växer och nu skapas mer företagsmark vid befintliga etableringar på Arnö. Ett område öster om Tillverkarvägen avverkas med start 29 november.

För att arbetet med att köra ut allt timmer ska fungera bra och inte påverka trafiken på Flättnaleden anlägger vi också en grusväg i området.

Efter avverkning ska marken mätas, projekteras och sedan iordningsställas och infrastruktur ska byggas.

Marken kommer enligt plan att vara redo för försäljning som tidigast 2025.

Läs mer om kommunens verksamhetsmark här.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta kommunens markförvaltare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Kontakta oss

E-post: mex@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny