Pågående skogsbruk och naturvård

Här hittar du information om några av de större åtgärder i skogen som just nu pågår på kommunägd mark. 

Naturvård i Strandstuvikens naturreservat

Under sommaren och hösten kommer vi att fräsa bort stubbar i en del av Strandstuvikens naturreservat. Det gör vi på redan avverkade träd för att motverka att betesmarkerna växer igen med sly. Även frihuggning av ekar kommer att göras för att ge ekar det utrymme de behöver och för att bli gamla.

Varför gallrar vi i skogen?

  • Träd behöver utrymme för att växa (likt grönsakerna i trädgårdslandet)
  • Genom att gallra ut träd av sämre kvalitet ges större förutsättningar till träd med bättre kvalitet att utvecklas
  • Vi kan styra vilka trädslag som vi vill ha på platsen kommande 20 – 40 år
  • Ett väl gallrat bestånd blir mer motståndskraftigt mot storm och snöbrott

Åtgärder under 2023

Under senaste åren har flera åtgärder genomförts för att minska skador i skogen till följd av angrepp från insekten granbarkborre. Under 2023 planeras åtgärder som i mångt och mycket blir en fortsättning på de barkborreavverkningar som gjorts fortlöpande sedan 2020, men även gallringar och naturvårdsavverkningar kommer att genomföras.
Under våren 2023 kommer gallring av yngre skogsbestånd att genomföras runt om i kommunens skogsinnehav.

Under sommar och höst 2023 kommer slutavverkningar och naturvårdshuggningar (gransaneringar) att genomföras i både produktionsskog och inom Strandstuvikens naturreservat. Kartmaterialet nedan visar övergripande var åtgärder planeras.

Nävekvarn

Kartbild över Nävekvarn.

Var gallrar vi 2023?

Gallring kommer att ske på följande platser:

  • Janstorpsskogen
  • Stora Flättna
  • Sjösa
  • Arnö Västra

(Kartor över områdena kommer strax.)

Målsättning: att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren

Målsättningen med åtgärderna är att förhindra fortsatt spridning av granbarkborren, rädda virkesvärden samt säkra tillgängligheten för allmänheten och möjligheten att återetablera ny skog. Urvalet och prioriteringen av avverkningsområden har skett utifrån löpande inventeringar av kommunens markinnehav. Detta arbete fortsätter även framöver, vilket medför att nya områden kan adderas till planeringen. Möjligheterna för industrin att ta emot virket och tillgången till maskinresurser påverkar tidtabellen, som för närvarande delvis präglas av osäkerhet. Det är därför svårt att ge exakta besked om när avverkningarna genomförs. 

Flera åtgärder planeras att genomföras i naturreservat och välbesökta friluftsskogar. Där kommer skadade och även döda träd fällas samt i viss utsträckning forslas bort för att göra det säkert att röra sig i skogen, eller för att bevara prioriterade naturvärden. I vissa fall behöver stigar korsas eller användas av maskiner. Målsättningen är att i möjligaste mån undvika körspår och skador.
Vid detaljplaneringen av arbetet, som genomförs i fält inför varje åtgärd, används Skogsstyrelsens Målbilder för god miljöhänsyn som vägledning.

Högstubbar erbjuder husrum för fåglar och insekter

Där fläck- eller plockhuggning genomförs kommer ris och grenar lämnas kvar i skogen. När större ytor avverkas forslas detta material bort för att användas som bioenergi. Många av de döda träden kapas också som högstubbar för att erbjuda husrum till fåglar och insekter som bland annat lever på granbarkborrens larver.

Samråd eller förmedling av information om åtgärderna sker i olika former med berörda myndigheter, Naturvårdsrådet, arrendatorer, närboende och andra intressenter som kontaktar kommunen.

Bakgrund

Under den torra sommaren 2018 torkstressades många granskogar i södra Sverige, vilket fick till följd att granarnas kondition och motståndskraft gick ned. Detta utnyttjade insekten granbarkborre som med de goda betingelserna massförökades och började angripa även friska och levande granar för sin reproduktion. Angreppen fortsatte under 2019–2021 och är nu bekymmersamma i stora delar av södra och mellersta Sverige.

Även Nyköpings kommuns skogsinnehav är drabbat med, på vissa håll, omfattande skador. Vidtas inga åtgärder finns det risk att större områden med granskog dör och behöver avverkas.

Mer information om granbarkborre och metoderna för att hantera skogsskadorna finns på Skogsstyrelsens webbplats 

Vad händer sen?

När luckor uppstår i skogen är målsättningen att dessa återbeskogas naturligt med främst lövträd. I vissa fall behöver luckorna utvidgas om ny skog angrips. Då kan det bli aktuellt att plantera ny skog. I de fall skogen avvecklas redan i år, kommer ny skog etableras endera genom självföryngring eller plantering. Då blandskogar ser ut att ha en större motståndskraft mot skador än monokulturer eftersträvas en mixad etablering av både barr- och lövträd.

Företagsmark skapas på östra Arnö

Karta på område som ska bli företagsmark på östra Arnö öster om Tillverkarvägen.png

Nyköping växer och nu skapas mer företagsmark vid befintliga etableringar på Arnö.
För att arbetet med att köra ut allt timmer ska fungera bra och inte påverka trafiken på Flättnaleden för mycket har vi anlagt en grusväg i området.
Efter avverkning ska marken rensas på grenar och toppar (GROT), mätas projekteras och sedan iordningställas och infrastruktur ska byggas. 
Marken kommer enligt plan att vara redo för försäljning som tidigast 2025. 

Läs mer om kommunens verksamhetsmark här.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor eller synpunkter går det bra att kontakta kommunens markförvaltare. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

 

Kontakta oss

E-post: mex@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

 
 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny