Mark och skog

Det är ett stort tryck på kommunen att skapa mark för exploatering och utveckling. Därför äger kommunen mark i form av en markreserv.

Kommunens mark finns till största del i anslutning till våra tätorter, främst runt huvudorten Nyköping.

Utav de cirka 5000 hektar jordbruks- och skogsmark samt vatten som kommunen äger utgör cirka 1400 hektar jordbruksmark. Den största delen av jordbruksmarken är idag utarrenderad.  

Skötsel av skog nära tätorterna

De flesta av kommunens skogar behöver löpande skötas för att behålla sina värden, såväl ekonomiska som sociala. Detta gäller även de tätortsnära skogarna. När vi genomför åtgärder är målsättningen att skogens olika värden tas till vara på ett långsiktigt hållbart sätt.

Läs mer om pågående skogsbruk och naturvård.

Läs mer om pågående förbättrings- och röjningsarbeten. 

Långsiktig och hållbar skogsanvändning

Nyköpings kommun vill skapa långsiktig och hållbar användning av skogsmarken. Metoderna för skötsel har tre inriktningar:

  • Virkesproduktion
  • Naturvård
  • Rekreation

Vilken inriktning vi väljer beror på markens läge och förutsättning. Vi prioriterar oftast rekreation – skogens sociala värden - eftersom en attraktiv boendemiljö bidrar till kommunens expansion och utveckling.

Möjligheten till produktion av virke tar vi tillvara genom en väl avvägd och anpassad skogsskötsel. Främst inom mindre besökta områden, men även i tätortsnära områden där vi bedömer att det är lämpligt.

Läs mer i markpolicyn som är beslutad av kommunfullmäktige https://nykoping.se/globalassets/nykoping.se/dokument/styrdokument/markpolicy-for-nykopings-kommun.pdf

Samråd om skogsbruk

I samband med större åtgärder i skogsbruket genomförs samråd med myndigheter och berörda intressenter, till exempel närboende, föreningar eller jakträttsinnehavare.

Syftet med samråden är att informera om kommande åtgärder och ta del av synpunkter samt eventuella krav eller restriktioner som behöver beaktas vid detaljplaneringen av en åtgärd.

Är du privat markägare?

Skogsstyrelsen erbjuder privata markägare individuell rådgivning om skogsbruk.
https://skogsstyrelsen.se/mina-sidor/

Har du frågor om att fälla träd?

Läs mer om hur det fungerar med att fälla träd i Nyköpings kommun.

Besök i en skog som kommunen arbetar i

Ibland pågår det arbete i kommunens skogar. Tänk på det här när du vistas i en sådan skog:

  • Skogsarbetet kan innebära att du som besökare upplever området som stökigt. Vi hoppas att du kan att ha överseende med det, och att du när vårt arbete är färdigt kommer att uppfatta skogen som säker och trevlig att besöka.
  • Ser du snitslar i buskar eller träd, var snäll och låt dessa sitta kvar. Det är instruktioner som hjälper dem som utför arbetet.
  • Var vänlig att respektera säkerhetszonen på 70 meter för maskinerna.
  • Ibland lämnas grenar och ris kvar på marken, dels för att minska risken för körskador, dels för att öka den biologiska mångfalden.

Kontakta oss

Mark- och exploateringsenheten

Kommunekologer och markförvaltare når du via: 

E-post: mex@nykoping.se

Telefon Kundservice: 0155-24 80 80

Telefontid: Vardagar kl. 09.00-16.00

Markförvaltare

 

 

 

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk här:
Öppna sidomeny

Nyheter