Meny

Markföroreningar i Nävekvarn

På grund av verksamheten som under lång tid bedrivits vid Näfveqvarns Bruk har Nyköpings kommun misstänkt föroreningar och därmed genomfört ett flertal miljöundersökningar i närområdet.

Undersökningen gjordes i höstas för att avgränsa de föroreningar som påträffades i samband med utvidgningen av gång- och cykelvägen 2012 och för att klarlägga eventuella föroreningar på de platser som har utpekats som utfyllnadsområden före 1950-talet vid fastigheterna Kungstorp 2:4 m fl. Se karta nedan.

Resultat

Resultatet från markundersökningarna visade liksom tidigare undersökningar på förhöjda värden av främst metallerna koppar, bly och kvicksilver samt arsenik i vissa områden, främst kring cykelvägen.

Arsenik är akut giftigt vilket innebär att det är riskfyllt att få i sig den förorenade jorden. Nyköpings kommun avråder därför att barn och djur tillåts leka eller gräva i området vid cykelvägen.

I övriga områden (allmäna platser, villaträdgårdar samt hamn och camping) visar rapporten att det på vissa punkter finns förhöjda halter av främst metaller. Halterna varierar mellan områdena och kan i vissa fall innebära en hälsorisk för den som får förorenad jord i munnen.

Rapport med resultat från undersökningen

Läs rapporten för mer information. En mer omfattande version som innehåller provtagningsprotokoll finns att få om du kontaktar miljöenheten.

Miljöenheten, Nyköpings kommun
0155 – 24 89 20
miljo@nykoping.se


Här hittar du presentationen från informationsmötet den 19 januari 2017.
Har du några frågor kan du vända dig till:
Miljöenheten, Nyköpings kommun 0155 – 24 89 20

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter