Meny

Deponigaser i Spelhagen och Kungshagen

Innan Björshult togs i bruk 1965 tippades (deponerades) Nyköpings avfall närmare staden. De platser som fick ta emot mest avfall är Spelhagen och Kungshagen. Här har vi listat ett antal vanliga frågor och svar om deponigaser. Du hittar också råd och rekommendationer för företag och boende i ett område med deponigaser.

Även de gamla lertäkterna för det tegelbruk som fanns där Nya Kyrkogården (Anderslund) anlades 1908 har till viss del fyllts med avfall. Spelhagen användes som tipp fram till omkring 1950. Från då tills Björshult öppnade 1965 fördes det mesta av Nyköpings avfall till Kungshagen.

Undersökningar och utredningar har gjorts vid ett flertal tillfällen. Det finns en rad försiktighetsåtgärder som måste tas för dem som bedriver verksamhet i ett område med deponigas i marken.

Vad tippades och kastades förr?

Det kan vara allt från hushållsavfall till avfall från industrier som har kastats och områdena är därför i hög grad förorenade. Förutom att avfallet ger ifrån sig föroreningar till mark och vatten så gör den nedbrytning som äger rum att det bildas gas i marken. Det innebär risker som inte är så lätta att inse.

Vad är deponigas?

Deponigas är en gas som uppstår när avfall bryts ner i syrefattiga gamla soptippar och deponier. Den består bland annat av koldioxid och metan.

Hur farliga är föroreningarna?

Allvarligast är metangasen som innebär en risk för explosion eller brand om den samlas i trånga utrymmen. Koldioxid finns naturligt i luften vi andas. Det är knappt en halv procent av luften. Koldioxid i hög koncentration (5% eller mer) kan leda till förgiftning eller kvävning. Övriga ämnen kan också innebära risker om människor eller djur kommer i kontakt med förorenad jord eller förorenat vatten.

Var kommer föroreningarna i Spelhagen och Kungshagen ifrån och varför finns de där?

De kommer troligen mest från gammalt avfall som ännu bryts ner. Även industriverksamhet som fanns i området tidigare kan bidra. Dåtidens miljökrav var inte alls lika stränga som idag och man hade inte heller lika stor kunskap om skador som kan uppstå från deponirester. En vanlig metod var att täcka över en gammal deponi när marken skulle användas till annat eller när verksamheten flyttade vidare till annan plats. Idag finns tyvärr många platser i landet med övertäckta deponier.

Både metangas och koldioxid kan även bildas naturligt när döda växter och djur bryts ner. All gas som påträffas måste alltså inte bero på avfallet eller annan mänsklig påverkan.

Vad är känt om gasförekomst och andra föroreningar?

Både kommunen och berörda markägare har låtit undersöka marken i Spelhagen och Kungshagen i flera omgångar. I menyn finns länkar till de viktigaste rapporterna. I rapporterna finns kartor som visar till exempel gasförekomst på olika platser och vid olika tillfällen. De experter som har anlitats bedömer att det inte är några risker för de som bor eller vistas i området. Det är vid markarbeten eller arbeten i trånga utrymmen under jord som risker kan uppstå. Kolla därför alltid upp hur du ska gå till väga och vad som är känt om den plats det gäller om du ska göra sådana arbeten i Spelhagen eller Kungshagen.

Om riskerna med deponigaser

Hur stor är risken för dem som jobbar i och besöker området?

Risken med metangas berör främst personer som genomför grävarbeten på området eller arbetar i andra trånga utrymmen. Vi har därför tagit fram särskilda rekommendationer för sådana arbeten.

När det gäller metaller och organiska ämnen är de framförallt riskfyllda om man börjar gräva i jorden. Det finns i vissa delar av Spelhagen ämnen i högre halter än de generella riktlinjer från Naturvårdsverket som finns för industri- och verksamhetsområden.

Ska de som arbetar på kontor eller i en verksamhetslokal i området vara oroliga?

Ingen av inomhuslokalerna där prover togs har gashalter som är skadliga för arbetsmiljön. Utomhusluften är heller inte skadlig.

Kan man promenera, leka och rasta hundar i området?

Det finns ingen generell risk att vistas i området, till exempel att arbeta i de verksamheter som finns i området eller handla i butikerna.

Hur stora är riskerna med de deponigaser som finns i marken vid Spelhagen?

Den frågan har undersökts under 2014 eftersom området är en plats för gammalt avfall från staden. Resultatet visar att det inte finns några generella risker för de som bor, arbetar eller vistas i området.

I områdets sydvästra del finns dock deponigaser som består av metan och koldioxid som kan medföra risker i samband med arbeten som kan orsaka gnistbildning och arbete i slutna utrymmen.

Ingen risk för de boende

För dem som bor i Spelhagen finns ingen risk eftersom marken sanerades i samband med byggnationen av bostadshusen.

Kontakta oss

Samhällsbyggnad Miljöenheten

0155 24 89 20
miljo@nykoping.se

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta:

Nyheter